Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter

Grundreglerne henvender sig til forskeren eller forskerteamet, der skal indlede et forskningssamarbejde med en ekstern part. Universitetsledelsen har godkendt grundreglerne den 6. maj 2020, og de træder i kraft den 2. juni 2020.

Grundreglerne er inddelt i tre dele: 

 1. Centrale principper
 2. Kategorier for forskningssamarbejde med eksterne parter
 3. Konkret håndtering af ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter

Bemærk, hvis forskningssamarbejdet indbefatter persondata, gælder der særlige regelsæt (GDPR).

Bemærk, i grundreglerne bruges begrebet ”forskeren” eller ”AU-forskeren” som fællesbetegnelse for den enkelte forsker og den gruppe af forskere, der indgår i det eksternt forskningssamarbejde.


1. CENTRALE PRINCIPPER

Partnerne skal så tidligt som muligt i samarbejdet indgå aftaler om, hvordan ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed bliver implementeret gennem hele forskningssamarbejdet. Armslængde og uvildighed er afgørende og er sammen med andre centrale principper beskrevet i boksene nedenfor. De udgør Aarhus Universitets centrale principper i samarbejde med eksterne parter.

Forskningsfrihed

Forskningsfrihed er afgørende for forskningens legitimitet. Derfor er forskningsfrihed også afgørende i samarbejde med eksterne parter.

Forskningsfriheden kan være begrænset i forhold til emnevalget, som kan være bestemt af bevillingsgiveren.

Forskeren skal altid kunne vælge fremgangsmåde og metode udelukkende på basis af videnskabeligt baserede overvejelser og skal altid kunne stå inde for metoden.     


Armslængde og uvildighed

Forskning i samarbejde med eksterne parter skal overholde armslængdeprincippet, og forskeren skal have frihed til at gennemføre uvildig forskning.

Forskeren skal være uafhængig af interesser, der kan påvirke forskningens metodevalg og konklusion. Der må ikke kunne sås tvivl om forskerens og forskningens uafhængighed, pålidelighed og objektivitet.


Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed

Den danske kodeks for forskningsintegritet bygger på tre grundlæggende principper, der bør gennemsyre alle faser i forskningen:

 • Ærlighed
 • Gennemsigtighed
 • Ansvarlighed

Princippet om gennemsigtighed har en særlig relevans for forskningssamarbejde med eksterne parter. I kodeksen fastslås, at alle faser i forskningen skal være omfattet af gennemsigtighed. Det kræver åbenhed ved rapportering af:

 • Interessekonflikter
 • Planlægning af forskningen
 • Anvendte forskningsmetoder
 • Resultater og konklusioner
 • Bidragsydere og forfattere
 • Ekstern finansiering af forskningen

DEFINITION: EKSTERNE PARTER

Ved eksterne parter forstås andre juridiske enheder end Aarhus Universitet.

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde med andre universiteter er ikke omfattet af grundreglerne med mindre, der modtages penge til forskningssamarbejdet eller der disponeres over resultater fra samarbejdet. Ved resultater forstås i denne kontekst immaterielle rettigheder/IP. Under del 3 - 'Konkret håndtering', kan du finde information om, hvornår der skal indgås en aftale.