Logo og segl på Nat og Tech

Politik for anvendelse af logo og navnetræk på Nat og Tech

Natural Sciences og Technical Sciences har vedtaget en politik for hvordan logoer anvendes på fakulteteterne. Læs her om regler og vejledning vedr. brug af:

  • navnetrækslogo
  • særlogo
  • AU's segl

Navnetrækslogo

  • På Nat og Tech bruger vi AU's navnetrækslogo, hvor Aarhus Universitet står øverst med store bogstaver, og enhedsnavnet står med mindre bogstaver nedenunder. Navnetrækslogoet gælder for alle fakulteternes enheder, i alle sammenhænge og på alle sprog.
  • Enhedsnavn i navnetrækslogo benyttes af fakulterne, institutter, nationale centre og institutlignende centre. Sektioner/afdelinger under et institut, centre og andre mindre enheder benytter instituttets navnetrækslogo.

EKSEMPEL: Navnetrækslogo for Technical Sciences. Aarhus Universitet øverst med stor skrift, enhedsnavn nederst med mindre skrift:

Eksempel på navnetrækslogo for et institut:

Særlogo

  • Særlogoer tildeles kun i ganske særlige tilfælde på Nat og Tech og kun efter aftale med dekanen. Se FAQ. I disse tilfælde skal særlogoet designes professionelt.
  • Særlogoer er altid sekundære i forhold til AU’s logo og må ikke optræde alene, fx på hjemmesider, merchandise osv.
  • Særlogoet erstatter ikke AU-logoet på enhedens hjemmesiden, men placeres i højre side under fokusfeltet. Særlogoet må ikke være grafisk dominerende.
  • Særlogoer, som ikke er godkendt eller tildelt af Nat eller Techs dekaner, skal behandles af fakultetssekretariatet med henblik på evt. godkendelse.

Eksempel på særlogo for det tematiske interdisciplinære center WATEC:

Segl

  • Som hovedregel er der både logo og segl på alle produkter, men seglet kan fravælges af hensyn til funktionalitet eller æstetik.

Aarhus Universitets segl:

AU logo seal

Læs mere om brug af AU's logo generelt og download logo og segl


FAQ - brug af logo og særlogo

Kan jeg vælge en anden version af AU-logoet, hvor min enhed står øverst?
Nej. På Nat og Tech er det blevet besluttet at vi kun anvender den version af logoet der hedder 'Variant 2a', hvor Aarhus Universitet står øverst.

Hvem kan få lov til at få et særlogo?
Som udgangspunkt er det på Nat og Tech kun tematiske centre, grundforskningscentre, Villum-centre, Lundbeck-centre samt centre under Novo Nordisk Fondens Challenge Programme, som kan få tildelt et særlogo.

Vi har selv lavet et udkast til et særlogo, kan vi få det godkendt?
Et særlogo skal designes professionelt og i sit grafiske udtryk være beslægtet med AU’s designlinje, men må gerne tage udgangspunkt i jeres egne ideer og ønsker til, hvad logoet skal indeholde. Send jeres udkast til fakultetssekretariatet, så formidler vi kontakt til grafikerne, der kan arbejde videre med det.

Hvordan bruges særlogoet?
Særlogoet optræder aldrig alene, men altid i sammenhæng med AU-logoet. AU-logo og særlogo må ikke være placeret så tæt på hinanden, at de fremstår som ét samlet logo, og særlogoet må ikke være grafisk dominerende. Læs mere om brug af særlogo.

Hvor skal særlogo placeres?
I grafisk materiale er AU-logoet som hovedregel placeret i øverste venstre hjørne eller nederste venstre hjørne. Særlogoet placeres som hovedregel i nederste højre hjørne. På hjemmesider placeres særlogoet i højre side under fokusfeltet.