Logo

Aarhus Universitets logo består af et bomærke og et navnetræk

 • Bomærket består af bogstaverne A og U fra designlinjens femte element, det abstrakte alfabet AU Peto.
 • Navnetrækket er skrevet med typografien AU Passata og er placeret under eller til højre for bomærket. Hvilken variant der benyttes afhænger af det samlede indtryk af publikationen og pladsforholdene omkring logoet.
 • Bomærket og navnetrækket i logoet er uadskillelige.

Universitetets primære logo findes i to varianter, hvor variant 2 har den egenskab, at der er mulighed for at tilføje institutnavn eller fakultet. Universitetets faglige enheder kan få integreret enhedens navn i universitetets logo, således at bomærke, navnetræk og enhedsnavn optræder sammen. Integration af faglige enheders navn i universitetets logo kan ske på følgende tre måder:

Variant 2C benyttes dog kun til enheder med korte navne i stedet for variant 2B.


Fakulteter
På de tre fakulteter Health, Natural Sciences og Technical Sciences har dekanerne besluttet, at alle bruger variant 2a, mens enhederne på Arts benytter variant 2b. Visse enheder på Arts med kort navn, herunder fakultetet selv, anvender variant 2c. Aarhus BSS anvender særskilt logosystem.


Fællesadministrationen
Som supplement til reglerne for designlinje og navngivning gælder det i Fællesadministrationen, at alle enheder benytter AU's navnetrækslogo uden understillet enhedsnavn. Der anvendes ikke særlogo (også kaldet "eget logo") for underenheder eller projekter.

De fire administrative centre følger de respektive fakulteters retningslinjer.


Rekruttering
I forbindelse med studenterrekruttering bruges ét logo for den samlede campuslokalitet i henholdsvis Herning eller Viborg.

"AU Herning" og "AU Viborg"-logoet kan bruges, når den specifikke campuslokalitet skal kommunikeres som en samlet enhed (fx i forbindelse med præsentationer, Åbent Hus, rekrutteringskampagner mv.) – både som uddannelsessted og som fælles studiemiljø for de forskellige uddannelser.

Til det formål bruges logovariant 3:Der gælder samme retningslinjer for logo og segl for variant 3, som der gør for de andre logovarianter.

De enkelte institutter har fortsat mulighed for at promovere sig selvstændigt med eget logo og navn. Et sådant institutlogo vil følge hidtidige retningslinjer. Et institutnavn kan således ikke kombineres med "AU Herning" eller "AU Viborg" i et logo.

Du kan downloade en samlet pakke for AU Herning logoerne hér.

Du kan downloade en samlet pakke for AU Viborg logoerne hér.

Placering af logo

Placering

Som hovedregel er AU-logoet placeret i øverste venstre hjørne eller nederste venstre hjørne.


Respektafstand

 • Respektafstand omkring AU-logoet sikrer, at der ikke optræder elementer for tæt på logoet.
 • Respektafstanden for logoet er 12 pkt hele vejen rundt, når logoet har størrelsen 100%.

 

Filformat

PNG
PNG-logoer er pixelbaserede og velegnet til brug i officeprogrammer. For at få det bedste resultat skal logoet sættes ind i original størrelse (100%).

PDF og EPS
.pdf- og .eps-logoer er vektorbaserede filer og fuldt skalérbare. Velegnet til brug i professionelle layout-programmer som f.eks. Adobe Indesign, og når ting skal sendes til tryk (300dpi).

Logofarver

Der er defineret principper for, hvordan AU-logoet optræder i farver.

Her skelnes mellem tre varianter:

 1. AU-logoet som hovedlogo.
 2. AU logoet med et hovedområde som afsender.
 3. AU-logoet med et institut/center/afdeling som afsender.

 • I papirlinjen optræder alle 3 varianter altid i den AU-blå farve.
 • I publikationer, der opsættes i Word, optræder alle 3 varianter altid i AU-blå, sort eller hvid.
 • I publikationer, der opsættes i DTP-programmer, fx Indesign, må 1. variant optræde i alle farver fra farvepaletten.

Variant 2 og 3 må kun optræde i AU-blå, sort eller hvid.

Læs mere om de forskellige farver her.

Logostørrelser

AU-logoet er som udgangspunkt defineret i én størrelse (100%) Logoet skaleres op eller ned i størrelse afhængigt af det enkelte medies format.

Her angives logostørrelse for et udvalg af formater:

 • A1 (fx plakat): 283%
 • A2 (fx plakat): 200%
 • A3 (fx plakat, avis): 141%
 • A4 (fx publikation, brev): 100%
 • A5 (fx publikation, kort): 100%
 • A6 (fx postkort, pixibog): 75%
 • M65 (fx publikation, kort): 100%
 • Visitkort (85 mm x 55 mm): 75%

Særlogo

Primært logo og særlogo

Som udgangspunkt benytter alle ansatte og enheder ved Aarhus Universitet det primære logo. Det er målet at få AU til at agere og fremstå som en samlet organisation.

Når en faglig enhed har brug for en særlig profileringsindsats, og integration i universitetets logo ikke er tilstrækkeligt, kan der udarbejdes et særlogo, som i sit grafiske udtryk er beslægtet med AU’s designlinje. Enhedens særlogo optræder oftest i sammenhæng med AU’s logo og skal være udarbejdet af en professionel grafisk designer for at sikre standard og anvendelsespotentiale. Dekanen træffer beslutning om, hvilke kriterier der skal ligge til grund for tildeling af særlogo til enheder med særlige profileringsbehov.

Der kan indgås aftaler om co-branding og dertilhørende særlig visuel identitet med særligt tæt tilknyttede organisationer (fx AUH – se desuden Samarbejdslogoer). Co-brandingen skal ske i gensidig respekt for og med udgangspunkt i de involverede institutioners designlinjer. Beslutning om visuel særidentitet og co-branding med tilhørende særidentitet træffes af Universitetsledelsen (eller andet af Universitetsledelsen dertil udpeget organ) efter forudgående drøftelse i KOM-forum (udvalget for universitetets kommunikationschefer).

Placering af særlogo

 • Særlogoet optræder sjældent alene, men oftest i sammenhæng med det primære logo.
 • Primært logo og særlogo må ikke være placeret så tæt på hinanden, at de fremstår som ét samlet logo, og særlogoet må ikke være grafisk dominerende.
 • Som hovedregel er AU-logoet placeret i øverste venstre hjørne eller nederste venstre hjørne.
 • Særlogoet placeres som hovedregel i nederste højre hjørne.

Nye særlogoer

Alle nye særlogoer for relevante centre udfærdiges af en professionel grafisk designer (f.eks. fra Designafdelingen, Events og Kommunikationsstøtte), som skal sikre, at særlogoet er grafisk i familie med det primære logo og kvalitetsmæssig i orden. Desuden udformes særlogoet i de relevante formater (negativ og til brug i forskellige formater, herunder AUs standard brevpapir) og det gøres tilgængelige for download fra hjemmesiden.

Eksempler på placering af særlogoer

Herover hhv. en forside til konferenceprogram for iPSYCH samt et forslag til konferenceplakat for Arctic Research Center (ARC)

Samarbejdspartner-logo

Generelt

Aarhus Universitet har en række tætte samarbejdspartnere, hvor der i fælles publikationer og hjemmesider benyttes flere logoer. Det er vigtigt at sikre sig, at alle partners logoer anvendes i tråd med partnernes retningslinjer for design. Hvis du er i tvivl om, hvordan du må benytte enten partneres logo eller AUs logo i forbindelse med fælles udgivelser, så brug kontakt Events og Kommunikationsstøtte (øverst på denne side).

Blandt de hyppigste partnere er:

Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital anvender Region Midtjyllands logo.Aarhus city brand

Aarhus city brand's logo er en open source. Hent logoet i Aarhus city brand logogenerator.

Se også citybrandaarhus.dk

Aarhus city brand logogenerator

ACE Denmark Akkrediteringsinstitution

ACE Denmark Akkrediteringsinstitution logo kan rekvireres hos ACE

Hent logoer

Hent en samlet pakke med AU-logoer. Pakken er opdelt i flg. kategorier:

 • DK / UK
 • BLÅ / SORT / HVID (TRANSPARENT BAGGRUND)
 • PDF / EPS / PNG

.PNG-filen bruges til din mailsignatur - læs iøvrigt mere om hvordan du bedst opsætter din mailsignatur for AU og for Aarhus BSS

Logogenerator

Skal du bruget AU-logo med navnet på dit institut eller fakultet, eller findes logoet ikke nedenfor? Så kan du med fordel bruge logogeneratoren. 

Kontakt

Har du spørgsmål til identiteten eller designprogrammet, venligst brug knappen herunder.