Academic chair: Christian Wejse

Lektor Christian Wejse, Institut for Folkesundhed: Academic Chair for Global Health Knowledge Hub (se PURE-profil).

Hvorfor har du valgt at engagere dig i Circle U.?

Først og fremmest fordi jeg er vild med internationalt samarbejde, jeg synes det er utroligt givende at arbejde sammen med kolleger i andre lande om konkrete projekter eller lidt større visioner. Det er jo helt fantastisk, at det forskningsområde jeg igennem en årrække har forsøgt at opbygge på AU: Global Health så er blevet valgt som et af de 3 prioriterede temaer i samarbejdet, og derfor går jeg selvfølgelig gerne ind og løfter den del.

Hvad er dine overordnede mål med projektet?

  • Være med til sammen med de øvrige partnere at opbygge den fælles videnscentral indenfor global sundhed
  • Fremme undervisning og forskning inden for de store globale sundhedsproblemer for at skabe bedre sundhed for alle og imødegå ulighed i sundhed.
  • Fremme studentinvolvering i både forskning og undervisning især gennem udvikling af Summer University konceptet og promovering af udveksling af individuelle klinik- og forskningsforløb
  • Bringe AU’s etablerede forskningsnetværk i spil i forhold til samarbejde med øvrige Circle U partnere og evt lignende netværk.
  • Fremme etablering af nye netværk og forskningskonsortier der kan danne basis for større ansøgninger fx indenfor HORIZON, EDCTP og COST 

Er der nogle særlige faglige styrkeområder blandt Circle U-partnerne, som gør projektet ekstra interessant og perspektivrigt? 

Stort set alle partnerne i Circle U. er karakteriseret ved at have stærke undervisnings- og forskningsmiljøer indenfor Global Sundhed med selvstændige master programmer og ph.d.-kurser, som vi kan lære af og udvikle  et undervisningssamarbejde omkring. 

Nogle er dog ekstremt stærke, som fx Berlin, hvor Charité er et af Europas største universitetshospitaler og førende indenfor forskning og behandling på en række områder som fx COVID-19. Université de Paris har på Pasteur instituttet et af verdens førende spillere i form af Center for Global Health, der leverer topforskning om pandemier med et stærkt interdisciplinært fokus. King's College i London er førende på Global Mental Sundhed, Louvain i Bruxelles er stærke på migrantsundhed, og Oslos Center for Global Health har en stærk position på betydningen af diversitet i Global Sundhed samt implementering af FN’s verdensmål. Der er utroligt mange spændende samarbejdsflader på disse områder og interessante muligheder for at udvikle fælles undervisningsinitiativer, fx i form af fælles summer schools.

På hvilke områder bliver det muligt for dine AU-kolleger at engagere sig i projektet?

Ideen er jo at etablere fælles europæiske universiteter med en fælles vidensdatabase og undervisningssamarbejder, så det bliver jo meget enklere at samarbejde på tværs af de involverede universiteter. 

Vi skal tænke om det, som at vores sædvanlige netværk af AU kolleger nu er blevet udvidet med stærke internationale partnere. Derfor er det oplagt, at AU’s forskere orienterer sig i, hvem der sidder på partneruniversiteterne indenfor deres område og rækker ud til samarbejde fx i form af netværks- og konsortiedannelser omkring større ansøgninger til Horizon og især i forhold til bevillinger til EU’s COST -netværk. Det kan helt konkret også handle om at etablere nye kurser på Summer University hvor der indgår undervisere fra Circle U universiteter eller udbydes som deciderede fælles summer schools fx på en web-baseret platform.

På hvilke områder vil AU’s studerende kunne engagere sig i projektet? 

Jeg tror, ​​at der er et stort potentiale i studerendes involvering i Circle U-samarbejdet, først og fremmest ved at sikre god adgang til at tage kurser og udvekslingsophold på samarbejdsuniversiteterne, og mange studerende vil få bedre muligheder for at arbejde fx med specialer og egentlige forskningsprojekter hos samarbejdspartnere fx under internationaliseringsophold under ph.d. En målsætning er desuden at udvikle studenterbaserede undervisningsforløb som også allerede nu anvendes, fx på Summer University og det vil formentlig blive udviklet yderligere.

Gør du dig nogle tanker om, hvordan du vil kunne engagere forskere og studerende i Circle U.-aktiviteter?

Helt lavpraktisk vil det først og fremmest handle om at sikre der er fungerende udvekslings-  og samarbejdsaftaler på plads så der kan være et let flow af studerende og undervisere mellem CircleU samarbejdsuniversiteterne og så kunne det være et mål at få oprettet 10 nye Summer Schools i første omgang indenfor de hovedområder der satses på i CircleU samarbejdet (Demokrati, Klima, Global Sundhed) men også indenfor underområder heraf, såsom Ulighed, Forurening, Migration, Bæredygtighed (SDG), Pandemier og Epidemier af Ikke-smitsomme sygdomme. 

Jeg håber at kunne involvere studerende og forskere i andre såvel mindre som større undervisningsinitiativer fra symposier til egentlige fælles kursusforløb og så tænker jeg vi også i samarbejdet skal dele ud af de erfaringer vi har fra gode ’Aarhus modeller’ såsom forskningsåret på Medicin og Twinning indenfor PhD projekter ved at etablere specialeforløb samt forskningsår og PhD forløb der går på tværs i Circle U.

Dernæst har AU jo en række interdisciplinære forskningscentre (iNANO, ARC, CIRRAU, DANDRITE, MINDLAB, iSEQ, IMC, PIT og UrbNet) for hvem det nu bliver muligt at styrke de interdisciplinære aspekter med kompetencer fra CircleU universiteter, så jeg håber at kunne engagere de centre i udvikling af samarbejdsprojekter. På Health er der etableret fem stærke forskningsnetværk (Det kardiovaskulære netværk, Inflammationsnetværket, Netværk om fødevarer og ernæring, Netværk om personlig medicin, NeuroCampus Aarhus) hvor der er gode muligheder for at tænke Global Sundhed ind i strategierne, hvilket der også er interesse for. Måske bliver der ligefrem mulighed for at udvikle nye tværgående interdisciplinære forskningscentre og forskningsnetværk på tværs af Circle U-samarbejdet.