Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 31/2012

Finanslovforslag fastholder 2012-niveauet

Selvom Danmark står midt i krisetid, har regeringen valgt at holde niveauet for universiteternes forskning og uddannelse i det nye finanslovsforslag for 2013.

Der lægges op til at fastholde basismidlerne på? det nuværende niveau og gøre dem treårige, fastholde taxameterløftet på 5.000 kr. til humaniora og samfundsfag og finde midler til at finansiere de stigende uddannelsesaktiviteter som følge af det meroptag, universiteterne har haft i år.

Ifølge finanslovsforslaget skal der i 2013 investeres 20,2 mia. kr. i forskning og udvikling, hvilket svarer til 1,07 procent af bruttonationalproduktet. De foregående tre år har niveauet ligget på 1,08-1,1 procent. Finanslovsforslaget omtaler også igangsættelse af universitetsbyggerier for 6,5 mia. kr. Heraf stammer de 6 mia. kr. fra det tidligere forlig om laboratorierenovering.

Uddannelsesministeriet opstiller i et informationsbrev til universiteterne flere bevillingsforudsætninger, herunder: Etablering af Datawarehouse, fælles kontoplan, overgang til Navisionstat, opgørelse over timetal ved uddannelserne, intensiveret digitalisering, sikring af stærke forskningsmiljøer og forskeruddannelser, der støtter professionshøjskolernes fagområder og formulering af talentstrategier og fortsættelse af ph.d.-optaget på 2.400 pr. år samlet.

I skrivende stund regnes der på de reelle konsekvenser for Aarhus Universitet.


Rigsrevisionen kritiserer universiteterne

Kvaliteten af danske universitetsuddannelser kritiseres i en ny rapport fra Rigsrevisionen, der som udgangspunkt har undersøgt virkningerne af de forhøjede STÅ-takster på 5.000 kr. pr. år til samfundsfag og humaniora.  Derfor vil Uddannelsesministeren nu kræve, at universiteterne dokumenterer både timetallet og forskerdækningen i fremtiden.

Aarhus Universitet klarer sig godt i undersøgelsen. Således er timetallet steget med 10 procent  og forskningsdækningen er steget på 60 procent på de udvalgte uddannelser. Aarhus Universitet har på lige fod med andre universiteter garanteret et minimums timetal i 2014 på 12 konfrontationstimer, men samtidig understreget, at man generelt vil arbejde på at udvikle undervisningsmiljøet og læringsprocesserne på universitetet.

Rigsrevisionen har også målt tilbudte timer i gennemsnit til bachelorer, og her topper AU listen for de flerfakultære universiteter med 15 timer per uge.

AU har tidligere påpeget, at rapporten fra Rigsrevisionen ikke indfanger kompleksiteten og rammevilkår for universiteterne, idet det er for simpelt udelukkende at opstille konfrontationstimer og forskningsdækning som forståelse af forskningsbaseret undervisning. En væsentlig forudsætning for at AU garanterer et minimumstal timetal for bachelorer er, at regeringen i det nyeste finanslovsudspil har meldt ud, at man vil fastholde forhøjelsen af STÅ-taksterne til HUM og SAM.


ERC Starting Grant til forskning i social arv

Den 36-årige professor MSO Mads Meier Jæger fra Aarhus Universitet har netop fået bevilget et Starting Grant på 10,2 millioner kroner fra det europæiske forskningsråds eliteforskningsprogram  til forskningsprojektet Understanding Intergenerational Transmissions: A Cross-Disciplinary Approach (UNITRAN).

Projektet vil undersøge, hvilke mekanismer der ligger til grund for den sociale arv, og hvordan man kan undgå, at et bestemt familiemønster går i arv fra generation til generation.

Forskningsprojektet, der vil trække på modeller fra både økonomien og sociologien, løber fra januar 2013 til december 2017.

Det europæiske forskningsråd, ERC, uddeler hvert år de to typer bevillinger: Starting Grants og Advanced Grants. Sidste år modtog følgende forskere ved Aarhus Universitet ERC Grants:

Advanced Grants 2011

 • Life Sciences: Professor Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience
 • Physical Sciences and Engineering: Professor Poul Jørgensen, Institut for Kemi
 • Life Sciences: Professor Preben Bo Mortensen, Institut for Økonomi
 • Physical Sciences and Engineering: Lektor Lars Peter Nielsen, Institut for Bioscience

Starting Grants 2011

 • Life Sciences: Lektor Trine Bilde, Institut for Bioscience
 • Physical Sciences and Engineering: Lektor Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi
 • Physical Sciences and Engineering: Lektor Jesper Buus Nielsen, Institut for Datalogi.
 • Life Sciences: Seniorforsker Matthias Ketzel, Institut for Miljøvidenskab, er partner i dette multipartner-projekt, som Kræftens Bekæmpelse koordinerer.

Ny strategisk bevilling til forskning i membranproteiner

Universitetsledelsen har bevilget 15 millioner kroner af universitetets strategiske midler til forskning i membranproteiner. Med den nye bevilling skal professor, dr.med. Søren Kragh Moestrup fra Institut for Biomedicin stå i spidsen for et nyt forskningscenter, MEMBRANES, hvor kroppens membranproteiner skal undersøges på højeste videnskabelige niveau.

Det nye forskningscenter, MEMBRANES, bygger bro mellem biomedicin, molekylærbiologi og den klinisk medicinske forskning. Centret har rod i hovedområderne Health og Science and Technology, og mange af forskerne i det nye membrancenter er også tilknyttet den nye uddannelse i molekylær medicin.

Membranproteinfeltet har gennem årtier stået meget stærkt på Aarhus Universitet. Det fremmeste eksempel er professor Jens Christian Skou, som fik Nobelprisen i kemi i 1997 for sin opdagelse og karakterisering af natrium-kalium-pumpen.


AU indvier nye undervisningsfaciliteter på Fuglesangs Allé

Den nye S-bygning på Fuglesangs Allé, der bliver indviet i morgen, vil danne rammer om et helt nyt lærings- og studiemiljø for de studerende på BSS med moderne faciliteter og mere plads.

Flere af de nye undervisningslokaler er udstyret med den nyeste teknologi, og skal blandt andet understøtte en mere it-baseret og inddragende undervisning.

Udover cirka 600 nye læsepladser og adskillige møde- og grupperum, vil et nyt fællesareal desuden give plads til op mod 1.200 studerende til store faglige og sociale arrangementer. Samtidig vil en række funktioner, herunder studieadministrationen og it-helpdesk, blive samlet i en fælles enhed, så studerende fremover kun skal henvende sig ét sted, når de har brug for hjælp.  


Årsfest for så mange som muligt

Der har været en overvældende interesse for billetter til årsfestarrangementet i Musikhuset den 14. september. I slutningen af næste uge (uge 36) får alle, som har ønsket billetter, besked om, hvorvidt deres ønske om at deltage i arrangementet om aftenen i Musikhuset er imødekommet. Billetterne bliver tildelt efter først til mølle-princippet.

Men for at sikre at så mange som muligt får glæde af arrangementet, vil Kongreskompagniet, som står for distribution af billetterne, gerne have besked, hvis man er forhindret i at komme. Meld venligst dette afbud på mailadressen kontakt@kongreskompagniet.dk eller tlf. 8629 6960.

Samtidig beder vi også om, at man returnerer de billetter, man ikke måtte få brug for, til Kongreskompagniet, Nordhavnsgade 4, 8000 Aarhus C. Da vi ikke kan udskrive billetter igen og ikke kender jeres pladser i salen, vil vi gerne have billetterne retur, så andre kan få glæde af dem.


Temadag om grøn energi på AU Foulum

Prorektor Søren E. Frandsen holder sammen med forskere og eksperter oplæg, når AU Foulum afholder temadag om dyrkning og håndtering af grøn energi den 5. september.

Debatoplæggene vil omhandle håndtering af grøn energi.

Planterester fra landbruget, smartere afgrøder med større udbytte og mindre miljøpåvirkning, grøde fra vandløb samt husdyrgødning kan alle bruges til produktion af biobrændstof. Forskere fra Aarhus Universitet, at produktionen af biobrændstof kan dække 15 procent af Danmarks energiforbrug, uden at det går ud over vores fødevareproduktion.


Omfattende hjælp til søgning af forskningsmidler

Andelen af eksterne forskningsmidler er steget markant de seneste år. Der er gode muligheder for at søge væsentlige bidrag til forskningen. Det kan være fra helt generelle til helt specifikke forskningsområder, apparaturer, særligt rettet postdoc-stillinger, rejselegater osv.

Som eksempler på finansieringsmuligheder fra fonde, myndigheder og virksomheder, der har ansøgningsfrist inden for den nærmeste fremtid, kan nævnes:

 • Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond – 27,3 millioner kroner til uddeling for 2012 – deadline 15/9
 • Cowi – ca. to millioner kroner – deadline 15/9
 • Villum Fonden (postdoc-stipendier) –  40 mio. kroner – deadline 1/10
 • Carlsbergfondet – 100 millioner kroner – deadline 1/10
 • AIDS-Fondet – ca. seks millioner kroner – deadline 15/10

Informationer om de forskellige finansieringsmuligheder findes i onlinedatabasen researchfunding.net. Gennem databasens forskellige søgeindgange kan forskerne finde oplysningerne om de enkelte fonde og bevillingsgiveres formål, deadlines, ansøgningskrav, budgetrammer, hjemmesider, kontaktoplysninger m.m. Databasen giver desuden forskerne mulighed for at lave en personlig profil og på det grundlag blandt andet modtage påmindelser pr. mail om information om nye fonde, der er målrettet ens forskningsområde, og nærtforestående deadlines på udvalgte fonde.

Databasen er udviklet af Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Forskningsstøtteenheden er behjælpelig med assistance i forhold til databasen og søgning af eksterne midler.


Studenterrådet inviterer til studiestartsmesse

Der har været stor interesse fra eksterne interessenter i at deltage i dette års studiestartsmesse, der igen i år løber af stabelen i Aulaen og Vandrehallen.

 Studiestartsmessen varer i tre dage fra den 3. september, og på åbningsdagen kan man møde både Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard og skatteminister Thor Möger Pedersen fra klokken 13.00. Onsdag den 5. september kan de studerende få en snak med rektor kl. 10-11 ved Studenterrådets stand. 


CULT på besøg

Onsdag den 29. august besøgte repræsentanter fra Europa-Parlamentets kultur- og uddannelsesudvalg Aarhus Universitet. Blandt deltagerne var udvalgets formand Doris Pack (MEP fra Tyskland) og danske Morten Løkkegaard (MEP for Venstre), som er næstformand.  

Formålet med besøget var at lære mere om universitetets erfaringer med internationale uddannelsessamarbejder i en tid, hvor man i EU diskuterer fremtidens europæiske uddannelsesprogram "Erasmus for All". Derudover besøgte udvalget Alexandra Instituttet og CAVI, hvor de fik fremvist eksempler på stærkt samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og myndigheder.


Kalender