Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2012

Ytringsfrihed og problemer med de administrative systemer

Set i forhold til den aktuelle debat om bl.a. ytringsfrihed og problemer med specielt de administrative systemer på Aarhus Universitet, gav rektoratet bestyrelsen en redegørelse på det ordinære bestyrelsesmøde i onsdags.

Bestyrelsen erklærede sig tilfreds med orienteringen og gjorde det klart, at man skal fastholde kursen i den faglige udviklingsproces. Bestyrelsen var også helt på linje med rektoratet i, at der nu skal gøres en ekstra indsats for at lytte til den indkomne kritik og sætte ekstra fokus på at få rettet op på de administrative problemer.

Universitetsledelsen lægger stor vægt på synlig ledelse og på, at de administrative medarbejdere bliver mere synlige på hovedområderne. Samtidig opfordrer man alle medarbejdere og studerende til hurtigst muligt at gøre opmærksom på de problemer, man oplever i hverdagen, så universitetet kan tage aktion på dem.

 


Ledelsen vil imødekomme studerendes ønsker om mere inddragelse

Universitetsledelsen tager nu initiativ til at invitere til dialog med repræsentanter for studerende og medarbejdere, om hvordan universitetet fremover kan styrke den interne kommunikation.

Det sker, efter at bestyrelsesformand Michael Christiansen og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen tirsdag den 28. februar modtog et åbent brev fra de tre studenterorganisationer, Frit Forum Århus, Studenterlauget og Studenterrådet ved Aarhus Universitet. I brevet anmoder de tre studenterorganisationer ledelsen om at tage studenter- og medarbejderinddragelse op til revision, blandt andet ved at indføre en årlig evaluering af studenterinddragelse og en mere uafhængig universitetsavis.

Det er positivt, at de tre organisationer har henvendt sig til ledelsen. Universitetsledelsen er helt enig med dem i, at det er vigtigt med en åben og kritisk debat, og at det er et godt tidspunkt at få afdækket, hvilke behov de studerende har, og hvordan vi kan intensivere den interne dialog. Derfor vil universitetsledelsen meget snart indkalde studenterorganisationerne og medarbejderrepræsentanter til en samlet drøftelse af, hvordan vi kommer videre med at udvikle den interne dialog på universitetet.

Universitetsledelsen har i øvrigt i længere tid overvejet, hvordan vi på universitetet kan forbedre dialogen ved endnu større brug af it-baserede kommunikationskanaler, hvor dialogen kan ske hurtigt og er meget umiddelbar.

Universitetsledelsen ønsker også at drøfte studenterinddragelsen med de studerendes organisationer.


På vej mod ny udviklingskontrakt

Ved denne uges møde godkendte Aarhus Universitets bestyrelse det arbejde med udviklingskontrakten, som er blevet udført i de forgangne uger.

Høringsparterne - de Akademiske Råd, Hovedsamarbejdsudvalget, de tværgående bånd, hovedområderne, samt en række studenterpolitiske organisationer - leverede mange gode bidrag til både målepunkter og helt nye mål. En række af høringsparternes bidrag blev skrevet ind i det forslag, som bestyrelsen fik til behandling.

I næste fase skal mål og målepunkter suppleres af konkrete måltal, inden universitetsbestyrelsen endeligt skal godkende forslaget til udviklingskontrakt på det kommende møde den 25. april. Herefter skal kontrakten forhandles på plads mellem universitetet og Styrelsen for Universiteter og Innovation.

 


Timeout i A&B-byggeriet

Universitetsledelsen tager nu en timeout i det nye byggeri af AU Arts & Business Building på hjørnet af Nordre Ringgade og Nørrebrogade. Bestyrelsen tilsluttede sig universitetsledelsens vurdering om, at flere vigtige eksterne rammevilkår skal være endeligt på plads, før Aarhus Universitet kan sætte højhusbyggeriet i gang.

Det er afgørende at få prisen for A&B-grunden fastlagt, og finansieringsmodellen for byggeriet på plads. Derudover har det ikke endnu været muligt at få afklaret, hvordan byggeriet kan hænge sammen med universitetets ønske om at overtage det tidligere Århus Kommunehospitals arealer og bygninger.

Aarhus Universitet vil mangle kvadratmeter inden for nær fremtid, så byggeprojektet vil blive sendt ud i en international arkitektkonkurrence, så snart rammevilkårene er endeligt afklaret.

 


Styrket dansk-tysk samarbejde

En ny aftale skaber styrkede muligheder for samarbejde mellem danske og tyske universiteter. Aftalen danner blandt andet grundlag for finansiering af fælles konferencer og workshops, samt udvekslingsaftaler for medarbejdere og studerende.

Samarbejdet blev indledt af Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Universität Hamburg i 2011, men nu har også Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sluttet sig til gruppen.

Aftalen løber frem til marts 2014, og universiteterne stræber efter at fordele midlerne mellem så mange forskellige fagområder som muligt.

 


Villy Søvndal præsenterer nyt sikkerhedspolitisk koncept på Aarhus Universitet

Torsdag d. 15. marts kl. 9.30-11.00 besøger Danmarks udenrigsminister Villy Søvndal Aarhus Universitet.

Villy Søvndal præsenterer et nyt sikkerhedspolitisk koncept for Danmark, og herefter vil professor Georg Sørensen og lektor Tonny Brems Knudsen (BSS) som forskerpanel sætte konceptet til debat. Temaer som stabilisering af skrøbelige stater, militær tilstedeværelse i Afghanistan og bekæmpelse af pirateri vil blive diskuteres.

Debatten med Villy Søvndal bliver afholdt i Aulaen på Aarhus Campus, og Aarhus Universitet vil efterfølgende være vært ved en reception i Vandrehallen.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Det anbefales dog at komme i god tid, da dørene lukkes, når Aulaen er fyldt.

 


Unge tager hul på deres fremtid

I denne uge og den kommende åbner Aarhus Universitet i Emdrup, Herning og Aarhus dørene for unge, som overvejer en universitetsuddannelse. Det er det årlige åbenthus-arrangement, som giver de unge mulighed for at tale med vejledere og stille spørgsmål om uddannelserne, tale med nuværende studerende og lærere om fagindhold, undervisningsformer og studiemiljø.

I Aarhus er åbenthus-arrangementet på universitetet en del af udays, hvor alle byens videregående uddannelser går sammen om at vise, hvilke muligheder der er for at studere på byens videregående uddannelser.

 


2.000 eller til DHL-stafet igen i år - eller flere?

Fra 27. februar til 27. marts kan alle medarbejdere tilmelde sig DHL Stafetten i august i Aarhus, Odense eller København. Det er tredje år i træk, at Aarhus Universitet deltager, og der har været næsten 2.000 deltagere hver gang. I år deltager AU i løb eller walk i Odense 16. august og Aarhus 23. august og løb i København 30. august.

Alle deltagere får en t-shirts til løbet, og efter løbet serverer AU HR chili con carne, pølse med brød og vand.

 


Holder tankerne fra 1700-tallet vand i dag?

Universitetets alumnemagasin AUgustus står sammen med Folkeuniversitetet bag tre arrangementer, hvor forskere fra Aarhus Universitet sætter nogle af de store spørgsmål i 1700-tallet til debat i et nutidigt perspektiv.

Overskrifterne for de tre temaer er:

  1. Fra Goethe til Google - dumhed og dannelse i internettets tidsalder
  2. Har Gud stemmeret? - hvad skal vi med religion i et moderne samfund?
  3. Kampen om oplysningen - når oplysningen bliver til kulturkamp

De tre debatter afholdes i Stakladen, og arrangementerne er gratis og åbne for alle.

Aarhus Universitet har også været involveret i udgivelsen af et særligt værk om 1700-tallet. Det er udkommet er forud for Århundredets Festival og omdelt til universitetets medarbejdere.

Århundredets Festival afvikles fra den 9. til den 18. marts.

 


Kalender

  • 15. marts: udenrigspolitisk debatmøde med Villy Søvndal
  • 28.-29. marts: ledelsesseminar
  • 2.-3. april: besøg fra University of Helsinki
  • 18.-20. april: EU 2012: Excellence-konference
  • 19.-21. april: Forskningens Døgn
  • 25. april: bestyrelsesmøde
  • 3. maj: kapsejlads

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 2. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog