Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 21/2014

Status på problemanalysen og åbent møde i august

På tirsdag er det sidste mulighed for at indsende kommentarer til universitetsledelsen på problemanalysen@au.dk. Alle kommentarer eller ideer til ændringer, der er sendt ind her, bliver læst af universitetsledelsen, som vil tage dem ind i det videre arbejde med at udtænke sit forslag til forbedringer. De andre input til dette er det samlede analysemateriale fra ekspertgruppen, kommentarerne til rapporten fra analysepanelet samt de øvrige input, som universitetsledelsen har samlet sig i dette forår - for eksempel månedsmøderne, som bliver afholdt rundt på universitetets institutter, eller fra rektors besøg på institutterne. 

Universitetsledelsens forslag til forbedringer vil blive præsenteret på et nyt åbent møde i Stakladen fredag den 15. august kl. 10-12. Efter præsentationen bliver der mulighed for at stille spørgsmål. Har man ikke mulighed for at deltage i Stakladen, kan mødet følges på livestream.

Universitetsledelsen takker for den store indsats, der er ydet i forbindelse med problemanalysen og ikke mindst den daglige drift af Aarhus Universitet i dette forår, og ønsker alle medarbejdere en god sommer.


Stillingen som universitetsdirektør genopslås

Bestyrelsen og rektor har besluttet at genopslå stillingen som universitetsdirektør ved Aarhus Universitet efter sommerferien, idet man ønsker at afsøge markedet for flere kvalificerede ansøgere.

Rektor har samtidig besluttet selv at varetage funktionen som universitetsdirektør i tæt samspil med vicedirektørerne, indtil en ny direktør er på plads. Beslutningen skal ses i sammenhæng med den problemanalyse og høringsfase, der nu er sat i gang på universitetet, og som fortsætter efter sommerferien.

Nuværende direktør, Jørgen Jørgensen, træder tilbage efter sommerferien, men vil stå til rådighed for universitetsledelsen, indtil en ny direktør er på plads.


Otte mio. kr. til interne forskningsnetværk

Frem til den 29. august har AU’s forskere mulighed for at søge midler til interne tværgående forskningsnetværk. Midlerne kan enten bruges til etablering af nye netværk eller til at understøtte eksisterende netværk.

I alt har universitetsledelsen frem til 2017 afsat otte millioner kroner til udviklingen af netværk, som kan styrke forskernes forudsætninger for at konkurrere om eksterne bevillinger, der lægger vægt på tværgående forskningssamarbejde.

Hvert netværk kan søge op til 200.000 kroner om året frem til 2017. Ansøgningsfristen til denne runde er den 29. august kl. 12. Det vil være muligt at søge midlerne igen i 2015.


Nye mål for udviklingskontrakten meldt ud

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har netop meldt de pligtige mål ud til ny udviklingskontrakt med virkning fra 1. januar 2015.

De omfatter: 

  • Bedre kvalitet i uddannelserne
  • Større relevans og øget gennemsigtighed
  • Bedre sammenhæng og samarbejde
  • Styrket internationalisering
  • Øget social mobilitet – flere talenter i spil.

Målene skal udmøntes i konkrete målepunkter, indikatorer, men udgangspunkt i institutionens egne udfordringer, strategi og kontekst. Oprindeligt var fristen for indsendelse af første udkast til udviklingskontrakt fastsat til den 23. september 2014. Ministeriet har efterfølgende meddelt, at de vil overveje, om fristen kan udskydes 3-4 uger. Når den endelige dato er kendt, fastlægger universitetet en proces, der giver mest mulig rum for inddragelse.


Ingen hast med tilmelding til årsfest

Der bliver i år trukket lod blandt medarbejderne om pladserne i Musikhuset i stedet for det hidtidige ”først til mølle”-princip. Med først til mølle"-princippet skulle man tilmelde sig inden for få minutter, efter at tilmeldingen åbnede, for at have en chance for at deltage. Det er nu ændret til lodtrækning mellem de tilmeldinger, som kommer ind mellem den 11. og 22. august, og der er ingen hast med at tilmelde sig universitetets årsfest.

Pladserne til lodtrækning fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads. Alle deltagende medarbejdere og eksterne gæster får i år plads i Store Sal i Musikhuset.

Alle medarbejdere modtager en invitation per e-mail den 11. august.


Stor interesse for forskning på ESOF

Forskere fra Aarhus Universitet medvirkede i denne uge ved det faglige arrangement, ESOF, som har samlet mere end 4.000 forskere, beslutningstagere, studerende og journalister om forskning i København. Flere forskere har formidlet deres arbejde til den brede befolkning i forskningsfestivalen Science in the City, der er blevet afholdt som søsterbegivenhed til ESOF. Den har tiltrukket børnefamilier, skoleklasser og forskningsinteresserede i alle aldre.

I forbindelse med ESOF2014 afholdt Euroscience generalforsamling. Her blev Lauritz B. Holm-Nielsen genvalgt til organisationens board og fortsætter som præsident. 


Uddannelser skal indberette timetal

34 af Aarhus Universitets uddannelser skal i det kommende semester indberette, hvor mange undervisnings- og vejledningstimer, man tilbyder de studerende.

Det skal ske som del af et pilotprojekt igangsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet skal på længere sigt munde ud i ensartede data, der eksempelvis gør det muligt for studiesøgende at sammenligne timetal på tværs af alle videregående uddannelser.

En central del af projektet er at definere, hvad der kan tælles med som undervisnings- og vejledningsaktiviteter. Ministeriet samarbejder løbende med uddannelsesinstitutionerne og har i denne uge udsendt et forslag til definitioner, som AU nu har mulighed for at kommentere frem til 8. august.

Pilotprojektet har ligeledes fokus på at sikre, at timetallene ikke står alene, og at de præsenteres i den rette kontekst, så uddannelsernes faglige forskelle afspejles. VIP-repræsentanter fra AU’s hovedområder inddrages i det aktuelle arbejde via dekanater eller uddannelseschefer.

Alle fire hovedområder er repræsenteret blandt de 34 AU-uddannelser, som ministeriet aktuelt foreslår at inddrage i pilotprojektet. Forskningsdækningen indgår også i de data, som ministeriet ønsker indberettet fra de pågældende uddannelser.

På landsplan indgår i alt 283 videregående uddannelser i den model for pilotprojektet, som ministeriet aktuelt har foreslået.

Aarhus Universitet har oprettet et projektsite, som vil blive udvidet med flere informationer i den kommende tid.


Danske Universiteter offentliggør økonomiske nøgletal??

I denne uge offentliggjorde Danske Universiteter (DU) nøgletal for universiteternes økonomiske aktivitet. ? ?

DU har ført statistik af universiteternes studie- og økonomiske aktivitet siden 2004, og offentliggør dem hvert år i henholdsvis februar og juni.


Næste nyhedsbrev fra universitetsledelsen udkommer i uge 28

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog