Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 38/2014

Ny rapport fra Kvalitetsudvalget 

Udvalget for Kvalitet og Relevans har i dag offentliggjort rapport II om kvalitet og relevans i uddannelserne.? Titlen på rapporten er ”Høje mål: Fremragende undervisning i videregående uddannelser". Udvalget fokuserer blandt andet på universiteternes autonomi, de studerendes arbejdstid og læring, samt undervisningsudvikling og optagelsesmetoder. 

 • Læs rapporten her

Rapporten vil blive nærmere præsenteret og debatteret på en konference onsdag den 26. november på Aarhus Universitet, hvor medlemmer af Kvalitetsudvalget, repræsentanter for de videregående uddannelsesinstitutioner og studerende vil dele deres synspunkter om uddannelseskvalitet.

Tilmeldingen er lukket, men der er mulighed for at komme på venteliste ved at kontakte: kvalitetsudvalget@uds.dk  


Dekanstilling på Arts slås op til foråret

Stillingen som dekan på Arts vil blive slået op til foråret. Rektor Brian Bech Nielsen har valgt at lade Johnny Laursens konstituering som dekan fortsætte, indtil den nuværende proces med at gennemgå og justere fakultetsstrukturen er tilendebragt. Processen forventes at være færdig til marts-april næste år, og så bliver dekanstillingen slået op.

Fakultetsledelsen på Arts har netop sendt et beslutningsforslag i høring. Beslutningsforslaget er en opfølgning på det interne Arts-eftersyn. Forslaget er til høring i fakultetets centrale og lokale organer frem til den 5. december 2014.


Blokaden i bygning 1430 skal ophøre

Universitetsledelsen har i dag sendt et åbent brev til de studerende bag ”Et andet universitet” og bedt dem ophæve blokaden i bygning 1430 fra dags dato, så medarbejdere igen kan få uhindret adgang til deres arbejdspladser.

De studerende har blokeret mødelokaler og kontorer i bygning 1430 siden onsdag den 19. november. Årsagen til blokaden er generel utilfredshed med flere politisk vedtagne reformer blandt andet fremdriftsreformen og dimensioneringsmodellen.

De studerende er fortsat velkomne til at markere deres synspunkter i og omkring bygningen, så længe gæster, medarbejdere og studerende kan færdes ugeneret.

 • Læs mere her

Nye ledere på IUP

Viceinstitutleder for forskning, ph.d. Claus Holm er blevet konstitueret som institutleder på Institut for Uddannelse og Pædagogik. Han afløser institutleder Hanne Løngreen, der pr. 30. november forlader AU til fordel for en stilling som institutleder for Institut for Kommunikation, Virksomhedsstudier og Informationsteknologier på Roskilde Universitet.

IUP har desuden fået en ny afdelingsstruktur på plads. Processen med at etablere en afdelingsstruktur på IUP har været i gang siden foråret. Den er videreført af konstitueret dekan Johnny Laursen, og de endelige aftaler med de syv nye afdelingsledere er indgået af konstitueret institutleder Claus Holm.


Seminar for akademiske råd

Universitetsledelsen mødes i denne uge med medlemmerne af de akademiske råd og diskuterer ledelsens beslutning om at sikre bedre inddragelse af de akademiske råd. 

På seminaret skal medlemmerne af de akademiske råd fra de fire fakulteter drøfte deres lokale beslutninger om og ideer til:

 1. hvorledes rådet i højere grad skal inddrages i planlægning, gennemførelse og opfølgning på rådsmøderne
 2. hvoledes det sikres, at Akademisk Råd får mulighed for at blive inddraget i væsentlige kommende ledelsesbeslutninger forud for, at beslutningen træffes
 3. hvordan gode ideer og input fra rådene kommer videre til universitetsledelsen

Desuden skal de akademiske råd drøfte kvalitet på AU, herunder både kvalitet i uddannelser og i forskning. Den netop offentliggjorde rapport fra Kvalitetsudvalget vil også blive drøftet. 

Universitetsledelsen får på seminaret anbefalinger fra rådsmedlemmerne til, hvordan AU kan følge op på kvalitetsdebatten, særligt med fokus på den nye rapport. 


Kommissorium for Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt samarbejde

Der er nu vedtaget et fælles kommissorium for de to tværgående udvalg: Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde. Udvalgenes medlemmer er prodekanerne fra de fire fakulteter og hhv. prorektor og rektor.

Formålet med de to udvalg er at identificere og udvikle tværgående initiativer til udmøntning af universitetets fælles strategi inden for uddannelse, forskning, talentudvikling og eksternt samarbejde, som kan understøtte og supplere fakulteternes egne initiativer.

Hvert udvalg disponerer over 5 mio. kr. årligt til at igangsætte konkrete initiativer. Udvalgene skal også koordinere og videndele på tværs af fakulteterne og arbejde med at påvirke universitetets rammevilkår gennem samspil med regionale, nationale og internationale beslutningstagere.

Udvalgene mødes hver tredje uge. Dagsordener, referater og mødeplaner er tilgængelige på udvalgenes hjemmesider. Har man input eller forslag til emner, som udvalgene skal tage op, så kontakt udvalgenes sekretariater eller én af prodekanerne. Læs mere om udvalgene, se blandt andet mødemateriale, medlemmer og kontaktpersoner:

I den nærmeste fremtid vil der også bruffet beslutning om fremtiden for de fire tværgående fora, der består af medarbejdere udpeget af de akademiske råd og universitetsledelsen. De fire fora har en rådgivende funktion over for de tværgående udvalg og universitetsledelsen.

 


Sølvmedalje fra Videnskabernes Selskab til AU-forsker

Arts-professor Rubina Raja, Institut for Kultur og Samfund, har modtaget Det Kongelige Videnskabernes Selskabs sølvmedalje og prislegat for sin fremragende forskning inden for klassisk arkæologi. Med sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr. til modtagerens forskning.

Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation.


Årets tillidspris går til AU-tillidsmand

Fællestillidsmand for det videnskabelige personale på Aarhus Universitet, Per Dahl, har netop vundet prisen som årets tillidsmand af Dansk Magisterforening.

Per Dahl, der i år runder tiåret som tillidsvalgt på AU, har modtaget i alt 29 indstillinger, og roses blandt andet for sin indsats i forbindelse med sparerunden på AU i foråret.

Per Dahl er den tredje vinder af Tillidsprisen, og modtager sammen med æren en prisgave på 25.000 kr.

 • Læs mere her

AMBA-akkreditering til BSS

MBA-uddannelsen på BSS har modtaget den britiske AMBA-akkreditering. BSS har hermed de tre internationale akkrediteringer, EQUIS, AACSB, og AMBA, den såkaldte triple crown.  

I dag har kun 1 procent af alle business schools i verden en Triple Crown-akkreditering. 

 • Læs mere her


Kalender

 • 26. november: Kvalitetsudvalget præsenterer ny rapport på AU
 • 27.-28. november: Seminar for de akademiske råd på Sandbjerg 
 • 1. december: Hjernekassen med Peter Lund Madsen live fra Aarhus Universitet
 • 17. december: bestyrelsesmøde

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 24. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog