Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2015

Nye fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på AU

Universitetsledelsen har netop godkendt fælles retningslinjer og et nyt regelsæt for ansvarlig forskningspraksis på AU. Det er resultatet af en grundig proces, som har omfattet høringer i de faglige miljøer og de Akademiske Råd.

Retningslinjerne og regelsættet er udviklet med afsæt i internationale anbefalinger på området og de nye danske retningslinjer i Danish Code of Conduct for Research Integrity.

Det betyder, at Aarhus Universitet har:

  • En fælles politik for forskningsintegritet
  • Tydelige og præcise fagspecifikke standarder for ansvarlig forskningspraksis
  • Uddannelse i ansvarlig forskningspraksis
  • Tydelige procedurer for håndtering af mistanke om videnskabelig uredelighed.
  • Særlige rådgivere i forskningsintegritet

Nyt udvalg, uddannelse og særlige rådgivere

Som noget nyt skal der udpeges særlige rådgivere i ansvarlig forskningspraksis på hvert fakultet, hvor alle medarbejdere og studerende har mulighed for at søge fortrolig og professionel rådgivning i spørgsmål om ansvarlig videnskabelig praksis og forskningsetiske principper, herunder mistanke om brud med disse.

De særlige rådgivere skal være personer med stor indsigt i ansvarlig videnskabelig praksis og basale forskningsetiske værdier og principper. Der skal desuden udpeges et Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis, som skal bestå af to medlemmer fra hvert fakultet. Udvalget skal erstatte det tidligere Praksisudvalg.

Uddannelse i ansvarlig forskningspraksis skal også styrkes på AU, og der samarbejdes allerede om at udvikle obligatoriske ph.d.-kurser.


To vicedirektører tiltræder 1. maj

Der er kommet navne på de to vicedirektører, som fra 1. maj skal stå i spidsen for hhv. AU IT og Digitale Medier og AU Forskning og Eksterne Relationer.

John Westensee, der har været konstitueret vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer siden efteråret 2014, fortsætter i stillingen. John Westensee har mere end 20 års erfaring med forskningsstøtte og var tidligere leder af AU's Forskningsstøtteenhed. 

Ny vicedirektør for AU IT og Digitale Medier bliver Peter Bruun, som kommer fra et job som IT-driftchef i Region Midtjylland. Peter Bruun har igennem 15 år arbejdet med it og ledelse.


Nye datarapporter skal bidrage til at udvikle AU’s uddannelser

Det systematiske arbejde med at udvikle de enkelte uddannelser på AU understøttes af en database, hvorfra der kan trækkes rapporter med nøgletal på uddannelsesniveau. Det kan f.eks. være data om førsteårsfrafald, gennemsnitskarakterer, beståelsesprocenter mv.

Den nye database gør det lettere og mindre tidskrævende at finde de nyeste uddannelsestal, og det bliver  muligt at få et samlet overblik, som man også kan følge i tidsserier. Desuden gør rapporterne det nemt og hurtigt at sammenligne data på den enkelte uddannelse med andre uddannelser på AU eller med nationale nøgletal.

Ved at stille tilstrækkelig evidens til rådighed, understøtter den nye database således arbejdet med den årlige status for den enkelte uddannelse og den mere dybdeborende uddannelsesevaluering hvert 5. år, som er et centralt fokus i AU’s arbejde med at blive institutionsakkrediteret. 

AU Uddannelse samarbejder p.t. med studieadministrationerne på hvert fakultet om at udrulle databasen og stille data og rapporter til rådighed for fagmiljøerne omkring de enkelte uddannelser.


To institutledere stopper på Aarhus BSS

Allan Würtz og Karen Brunsø stopper som institutledere på Aarhus BSS pr. 1.april. Begge vender tilbage til forskerstillinger på hhv. Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering og Institut for Marketing og Management. 

Det forventes, at der kan ansættes nye institutledere i løbet af sommeren. Indtil da overtager Svend Hylleberg  ledelsen af Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering, mens Per Baltzer Overgaard vil fungere som institutleder på Institut for Marketing og Management. 


AU-bygninger bliver renset for PCB

Ti bygninger på henholdsvis ST og BSS vil blive renset, da der er fundet et moderat forhøjet niveau af det sundhedsskadelige stof PCB. Det viser en rapport, som AU netop har modtaget fra Bygningsstyrelsen.

Det drejer sig om følgende bygninger:

  • Bygning 1520 og 1522, Ny Munkegade 120 (ST)
  • Bygning 1540, Ny Munkegade 114 (ST)
  • Bygning 2620 og 2627, Fuglesangs Alle 4 (Aarhus BSS)
  • Bygning 1323, 1325, 1327, 1328 samt 1343, Bartholins Alle 10-16 (Aarhus BSS)

Stoffet stammer tilsyneladende fra gamle vinduesfuger og kondensatorer i lysarmaturer, som nu vil blive udskiftet og rengjort.

Medarbejdere, som har deres daglige gang i de berørte bygninger, vil blive kontaktet direkte og få særskilt information omkring hvordan de skal forholde sig.

Det er Bygningsstyrelsen, der har gennemført målingen, som er foretaget på mere end 300 af de i alt 600 bygninger på Aarhus Universitet. Målinger i de resterende bygninger forventes færdige ultimo april.

Både på ST og Aarhus BSS forventer man, at rensningen er gennemført i løbet af 2015, og der vil efterfølgende blive foretaget nye PCB-målinger som kontrol.


Ny millionbevilling til IPSYCH

Forskningsprojektet IPSYCH modtager endnu en millionbevilling fra Lundbeckfonden og bliver et af verdens største projekter inden for psykiatrisk forskning.

IPSYCH er et nationalt samarbejde mellem i alt 140 forskere fra både Aarhus og København og blev etableret tilbage i 2012 med Lundbeckfonden som initiativtager og økonomisk støtte.  

Formålet med projektet er at afdække årsagerne til alvorlige psykiske lidelser som skizofreni, autisme, ADHD og depression.


KalenderVenlig hilsen

Universitetsledelsen, den 27. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog