Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 39/2015

Rektor: Universiteterne har brug for langsigtede politiske forlig

I et indlæg på Altinget den 10. december påpeger rektor Brian Bech Nielsen, at den politiske detailregulering matcher dårligt med sektorens virkelighed, og at universiteterne i højere grad har brug for langsigtede forlig på forsknings- og uddannelsesområdet med bred politisk opbakning. Han efterspørger en samarbejdsform eller governance-model, hvor politikerne kan stille krav til universiteterne i form af en klar overordnet målstyring; men den skal være tilpasset det enkelte universitet. Det vil skabe arbejdsro i den daglige drift og gøre, at universiteterne fortsat bliver drevet af faglige ambitioner, indsigt og viden.

Brian Bech Nielsen er med i et debatpanel, som Altinget har udpeget for at sætte fokus på i styring og governance i uddannelsessektoren. 


Udvikling af undervisning styrkes på AU

Udviklingen af undervisningsformer og -indhold skal fremover indgå i de evalueringer, som de enkelte uddannelser gennemgår hvert femte år, ligesom undervisningsopgaven indgår som et centralt element i MUS-samtaler. Dermed sikres fokus på både den individuelle og kollektive kompetenceudvikling af undervisere på Aarhus Universitet.

Det fastslog universitetsledelsen, da de på et nyligt møde drøftede mulighederne for at styrke den pædagogiske kompetenceudvikling, som også vil være et fokuspunkt i forbindelse med institutionsakkrediteringen.

Universitetsledelsen sendte samtidig en række grundprincipper for kompetenceudvikling i høring hos fakultetsledelserne. Principperne synliggør de enkelte ledelseslags roller og ansvar i forbindelse med pædagogisk kompetenceudvikling.

Efter mødet har universitetsledelsen desuden bedt AU’s pædagogiske centre om at undersøge muligheder for at lave kurser på tværs af fakulteterne, hvor det fagligt set giver mening. Aarhus Universitets pædagogiske centre samarbejder allerede i stor udstrækning om adjunktkurser, og det samarbejde skal altså fremover også dække centrenes tilbud til andre VIP-grupper.

Endelig har Uddannelsesudvalget fået grønt lys til at afsætte midler, så de pædagogiske centre kan udvikle et fælles introduktionsmodul, der tilbydes til alle nye undervisere på universitetet.


Aarhus Universitetshospital er landets bedste

For ottende år i træk kan Aarhus Universitetshospital kalde sig Danmarks bedste. Hospitalet vandt kategorien "universitetshospitaler", som omfatter de største hospitaler i Danmark. Ved kåringen, som nyhedsavisen Dagens Medicin står bag, blev Viborg og Silkeborg vindere i henholdsvis kategorierne Danmarks bedste mellemstore hospital 2015 og Danmarks bedste mindre hospital 2015. AU har forsknings- og uddannelsesansvaret ved AUH og øvrige hospitaler i Region Midtjylland.


Forskningsbaseret myndighedsbetjening i fokus på konference

Den stærke politiske tradition for at søge myndighedsrådgivning hos forskerne er udfordret af faldende bevillinger og øget brug af konkurrenceudsættelse. Det skrev dekan Niels Chr. Nielsen og prodekan Kurt Nielsen fra Science and Technology i torsdagens analyse i Politiken. Analysen var optakt til en konference om forskningsbaseret myndighedsbetjening, som blev afholdt på initiativ af forsknings- og uddannelsesministeren samme dag. På dagsordenen var blandt andet samarbejde på tværs af sektorer og karriereveje for forskere. Blandt deltagerne var repræsentanter fra ministerier og styrelser, såvel som fra universiteter og erhvervsliv. Dekan Niels Chr. Nielsen indgik sammen med talspersoner fra blandt andre NaturErhvervsstyrelsen, DI og Landbrug & Fødevarer i en paneldebat om erhvervssamarbejde.


Nyt dimensioneringskrav overrasker Danske Universiteter

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad tidligere på måneden de danske universiteter om at skære yderligere 58 uddannelsespladser som led i aftalen om dimensionering. Kravet kommer bag på Danske Universiteter, idet en årlig genberegning af dimensionering ikke indgik i den endelige model, man blev enige med Uddannelses- og Forskningsministeriet om i 2014. For Aarhus Universitets vedkommende betyder den ekstra dimensionering, at kandidatuddannelsen International Studies på Arts mister tre studiepladser frem mod 2019. Dimensioneringen betyder samtidig, at optaget på den engelsksprogede uddannelse bliver låst fast, hvilket svækker handlerummet i forhold til optag af internationale studerende; herunder også ikke-EU-borgere, der selv betaler for uddannelsen. Som led i den på forhånd aftalte dimensionering nedlægger Aarhus Universitet 334 bachelorpladser og 36 kandidat-studiepladser på de dimensionerede uddannelser alene i 2016.


Nyt ansigt i fakultetsledelsen på Aarhus BSS

Studieleder Per Andersen fra Juridisk Institut bliver ny prodekan for uddannelse på Aarhus BSS pr. 1. februar.

Han overtager posten fra Peder Østergaard, som ikke har ønsket at fortsætte som prodekan. Fakultetet vil stadig kunne trække på Peder Østergaard. Han fortsætter på nedsat tid, hvor han særligt skal arbejde med institutionsakkreditering og international akkreditering.

Per Baltzer Overgaard er genansat i stillingen som prodekan for forskning.


Det Frie Forskningsråd tilbagekalder opslag

Som konsekvens af finanslovsbesparelser på 280 mio. kr. i 2016 har Det Frie Forskningsråd (DFF) set sig nødsaget til at tilbagekalde opslag. Det drejer sig om postdocstipendier til yngre forskere og mobilitetsstipendier, hvor der dog ikke har været ansøgningsfrist endnu. Det har der til gengæld til Sapere Aude, trin 3-bevillinger til topforskere, hvor opslaget også tilbagekaldes. Rådet beklager, at forskerne har søgt forgæves.

Aarhus Universitet ser meget alvorligt på besparelserne ved DFF som følge af finansloven for 2016. Fastholdes besparelsen de kommende år, går det ud over vækstlaget i dansk forskning, som i forvejen kæmper en hård kamp om at få del i stadig færre forskningsmidler.


Internt seminar om ansvarlig forskningspraksis

Fakulteternes nye rådgivere i ansvarlig forskningspraksis mødes mandag den 14. december til et internt AU-seminar med medlemmer og suppleanter fra universitetets praksisudvalg for at drøfte den nye rådgiverfunktion og udvalgets arbejdet, herunder implementering af AU's nye politik og regelsæt på området samt det nye danske kodeks. 

Ud over interne deltagere vil der være oplæg ved Nils Axelsen fra Seruminstituttet og Mathias Willumsen fra Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Aarhus Universitet indførte tidligere i 2015 en sæt fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.Danske forskere tager pæn bid af EU-midler

En ny opgørelse viser, at den danske andel af midler fra Horizon 2020-programmet er steget siden marts 2015 og udgør i dag knap 300 millioner euro.

Den danske andel er særligt høj inde for ”Samfundsmæssige udfordringer” og ”Videnskabelig topkvalitet”, men er til gengæld faldet inden for programmet ”Industrielt lederskab”.

Horizon 2020-programmet blev søsat i januar 2014 og vil frem mod 2020 uddele ca. 75 milliarder euro til forskning og innovation.


Skærpet beredskabsmæssig indsats på AU i 2016

Universitetsledelsen har fulgt op på Aarhus Universitets kriseberedskab, herunder hvordan vi er forberedte på at håndtere eventuelle ulykker og kritiske situationer. I 2015 er der på AU blevet afholdt fem evakueringsøvelser. Universitetsledelsen vil i 2016 skærpe beredskabet, og der skal fremover afholdes flere evakueringsøvelser. Det vil den ansvarlige styregruppe arbejde videre med.

Det er vigtigt at afholde evakueringsøvelser regelmæssigt, så studerende og ansatte er bekendt med de beredskabsmæssige forhold. Universitetsledelsen vurderede, at der er grundlag for at skærpe beredskabet.  
 


Kalender

  • 15. december: møde i rektorkollegiet
  • 5. januar: HSU-/HAMU-møde
  • 7. januar: tilsynsmøde
  • 14.-15. januar: Forsknings- og Innovationsmødet 2016
  • 24. februar: bestyrelsesmøde

Venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 11. december

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog