Studiemiljørådet

Målet med Aarhus Universitets studiemiljøråd er at styrke de studerendes mulighed for at blive inddraget i tværgående problemstillingerer relateret til studiemiljøet.

Studiemiljørådet er et rådgivende udvalg for Uddannelsesudvalget og skal:

 • bidrage til at kvalificere AU’s fælles arbejde på studiemiljøområdet med fokus på det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø
 • rådgive om, hvordan AU kan understøtte målsætningen om et inkluderende og rummeligt studiemiljø, hvor alle grupper af studerende har lige mulighed for at komme til orde.

Studiemiljørådet mødes 1-2 gange pr. semester og sekretariatsbetjenes af AU Uddannelse. Rådets medlemmer udpeges for en to-årig periode.

Kommissorium for Studiemiljørådet

Baggrund

AU er et campusuniversitet, hvis fysiske rammer skal bidrage til et stimulerende studie- og læringsmiljø. Universitetet ønsker, at alle studerende skal have et bredt udvalg af muligheder for at deltage i faglige og sociale fællesskaber, hvor der er fokus på engagement, rummelighed og seriøsitet.

Det gode studiemiljø opstår især, når studerende sammen med de faglige miljøer og uddannelsesledelser bidrager til at skabe et inkluderende studiemiljø, hvor respekt og ordentlighed støtter alle i at forebygge og sige fra over for chikane, mobning, voldelig adfærd og diskrimination.

Det gode studiemiljø skabes især uddannelsesnært og gennem arbejde i foreninger, studienævn og på institutter. Fakulteterne supplerer det uddannelsesnære studiemiljøarbejde blandt andet gennem sikring af gode fysiske rammer, administrativ støtte og særlige initiativer rettet mod studiemiljøet.

På det fælles område er indsatsen for studiemiljøet især relateret til skabelsen af fornuftige fælles rammer og regler relateret til studiemiljøet, erfaringsudveksling og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere med relation til studiemiljøet, herunder operatører på større studiemiljørelaterede undersøgelser.

I det uddannelsesnære arbejde med studiemiljøet er de studerendes inddragelse sikret gennem de studerendes deltagelse i studienævn. På fakultetsniveau er de studerende ligeledes sikret indflydelse gennem deres deltagelse i Akademisk Råd. Når det gælder det fælles universitære område, ønsker Uddannelsesudvalget med etablering af et studiemiljøråd at etablere bedre muligheder for inddragelse af de studerende i tværgående universitetsbrede problemstillinger relateret til studiemiljøet.

Formål og fokus

Studiemiljørådet på Aarhus Universitet er et rådgivende udvalg for Uddannelsesudvalget og har fokus på at:

 • bidrage til kvalificeringen af AU’s fælles arbejde på studiemiljøområdet med fokus på det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø,
 • rådgive om, hvordan vi kan understøtte AU’s målsætning om et inkluderende og rummeligt studiemiljø, herunder idealet om at give alle grupper af studerende lige mulighed for at komme til orde.

Studiemiljørådet skal sammen med Uddannelsesudvalget sikre både en tydelig opgavedeling mellem det fælles og det lokale studiemiljø og koordinere parallelle indsatser og drøftelser i henholdsvis Studiemiljøråd og råd og udvalg på fakultets- og uddannelsesniveau, der også behandler studiemiljøspørgsmål.

Opgaver

Opgaver i relation til det psykosociale studiemiljø: 

 • evaluere, drøfte og foreslå tværgående indsatsområder for eksempel på baggrund af undersøgelser fra universitetet og myndigheder, som belyser det psykiske studiemiljø på universitetet,

 • drøfte og foreslå initiativer, der kan bidrage til at understøtte de studenterdrevne foreningers arbejde.

Opgaver i relation til det fysiske, æstetiske og digitale studiemiljø:

 • evaluere, drøfte og foreslå tværgående indsatser til forbedring af de digitale services samt fysiske og æstetiske rammer på AU’s campusser,
 • indgå i løbende dialog med bygningsområdet om campusudvikling og planer for at styrke det fysiske og æstetiske studiemiljø,
 • følge op på Undervisningsmiljøvurderingerne med henblik på at vurdere, hvorvidt de kalder på tværgående indsatser.

Opgaver i relation til et inkluderende og rummeligt studiemiljø:

 • bidrage til udviklingen af modeller, der gør det muligt, at alle grupper af studerende kan komme til orde på AU vedr. studiemiljøspørgsmål, fx via repræsentation, undersøgelser, brugerrejser, organisatoriske strukturer, mv.
 • drøfte og foreslå tværgående indsatser, der målrettet kan understøtte studerende, som ikke føler sig inkluderet på Aarhus Universitet,
 • evaluere, drøfte og videreudvikle tværgående indsatser, som styrker et inkluderende og diverst studiemiljø,
 • rådgive uddannelsesudvalget og administrationen om, hvordan vi kan forebygge konflikter og krænkelsessager, som vedrører de studerende
 • rådgive uddannelsesudvalget og andre aktører om den fortsatte udvikling af AU’s studiestartskoncept.

Arbejdsform

 • Studiemiljørådet mødes 1-2 gange pr. semester.
 • Studiemiljørådet sekretariatsbetjenes af AU Uddannelse (Studiestøtte).
 • Der afrapporteres løbende til Uddannelsesudvalget via referater fra møder i Studiemiljørådet.
 • Kommissorium, opgaver og arbejdsform evalueres efter et år, så opfyldelse af formål vurderes mhp. justeringer af sammensætning, opgaver mv.

Medlemmer

Medlemmer af Studiemiljørådet udpeges for en 2-årig periode. For at sikre såvel kontinuitet som løbende dynamik udskiftning, tilstræbes op imod halvdelen af medlemmerne udskiftet hvert år.
Sammensætningen er som følger:

 • Prorektor (forperson for Studiemiljørådet)
 • Studenterrepræsentanter (10 personer)
  • To studenterrepræsentanter fra hvert fakultet. Studenterrepræsentanterne udpeges af fakultetets uddannelsesfora.
  • Fakulteter med studerende i Herning, Viborg og Emdrup har til ansvar at sørge for, at deres synspunkter er repræsenteret i studiemiljørådet.
  • Fakulteter uden uddannelsesfora har til ansvar for, at udpegning sker i samarbejde med fakultetets studerende. •
 • Fra uddannelses- og undervisersiden (5 personer)
  • En ledelsesrepræsentant m.v. fra hvert fakultet, udpeget af uddannelsesudvalget, idet der tages hensyn til at brede deltagelse ud til forskellige roller (prodekan, studieleder, vice-) institutleder, studienævnsforperson)
 • Fra administrationen (4 personer)
  • Repræsentant fra AU Bygninger
  • Repræsentant fra CED
  • Repræsentant fra Vejledning og Studieinformation
  • Vicedirektør for uddannelse

Rådets medlemmer

Formand

 • Prorektor Berit Eika

Fakultetsrepræsentanter fra uddannelses- og undervisersiden:

 • Nanna Calmar Andersen, projektleder, Aarhus BSS
 • Trolle René Linderoth, lektor, Institut for Fysik og Astronomi, NAT
 • Maibritt Hjorth, studieleder, Institut for Bio- og Kemiteknologi, TECH
 • Christian Bjerggaard Vægter, lektor, Institut for Biomedicin, Health
 • Asbjørn Steglich-Petersen, afdelingsleder, Institut for Kultur og Samfund - Filosofi og Idéhistorie, ARTS

Repræsentanter fra fællesadministrationen:

 • Anna Bak Maigaard, vicedirektør, AU Uddannelse
 • Anne Christine Teglborg, funktionschef, Vejledning og Studieinformation, AU Uddannelse
 • Simon Jensby, pædagogisk konsulent, CED
 • Kirsten Langås Andersen, vicedirektør, AU Bygninger

Studenterrepræsentanter fra fakulteterne

 • Mathilde Vadsager Andersen, Historie og Klassiske Studier, ARTS
 • Jon Kristian Wandahl Hansen, Uddannelsesvidenskab, ARTS
 • Anne-Sofie Balsgaard Brandt, Psykologi, Aarhus BSS
 • Matilde Kolde Aarre, Jura, Aarhus BSS
 • Izabella Katharina Gosvig-Leach, Geoscience, NAT
 • Thomas Bjørn Aalstrup Rasmussen, Matematik, NAT
 • Lærke Dueholm Jensen, TECH
 • Frederik Lindberg Callesen, TECH
 • Anastasia Vladimirovna Larsen, Odontologi, Health
 • Astrid Beck Fischer, Medicin, Health


Sekretariatsbetjent af AU Uddannelse:
Jens Bundgaard, afdelingsleder, SU, SPS og Dual Career

Mødeplan og mødemateriale

Møde i Studiemiljørådet den 19. februar 2024 kl. 15.15-17.00

Møde i Studiemiljørådet den 7. maj 2024 kl. 14.15-16.00