Fraværstype-oversigt (selvbetjening)

Fraværstypeoversigt i forbindelse med selvbetjening

Kun relevant for de områder, som benytter sig af selvbetjening på ferie og fravær. Er du i tvivl om du er omfattet af selvbetjening, kontakt din nærmeste leder eller sekretær.

I nedenståedende oversigt kan du se hvilke typer af fravær, du som medarbejder har mulighed for selv at kunne registrere via selvbetjening, hvilke fraværstyper der skal registereres af den lokale sekretær (som varetager registering af fravær) og hvilke fraværstyper som HR har ansvaret for at indtaste.

Fraværstype-oversigt (selvbetjening)

Medarbejder (selvbetjening) 

Sekretær og Leder (på vegne af medarbejder) 

HR (på vegne af medarbejder) 

Ferie med løn (hvis månedslønnet) 

Adgang til samme fraværstyper som medarbejder  

Adgang til alle fraværstyper 

Ferie uden løn 

Tjenestefrihed med løn (særlige private anledninger/orlov m. løn) 

Alle fraværstyper vedr. barsel/adoption 

Sygdom 

Tjenestefrihed uden løn (op til 1 mdr.) 

Delvis barsel med løn  

Barn 1. sygedag 

Graviditetsbetinget sygdom deltid 

Delvis barsel uden løn 

Barn 2. sygedag 

Graviditetsbetinget sygdom fuldtid 

Sorgorlov med løn (26 uger) 

Særlige feriedage (hvis relevant) 

Delvis sygdom 

Plejeorlov 

Omsorgsdage (hvis relevant) 

Arbejdsulykke 

Pasning af alvorligt syge børn u. 18 år m. løn  

AU Seniordage (hvis relevant) 

Orlov uden løn 

OK Seniordage uden løn (hvis relevant) 

Hospitalsindlæggelse med børn u. 14 år m. løn 

§56 Sygdom (hvis relevant) 

Tjenestefrihed uden løn (omsorgsdagsorlov) 

Ferie med løn (elever) 

Udstrakt orlov uden løn og uden pension