Lønkriterier


Samarbejdsudvalget har den 13. januar 2023 besluttet, at nedenstående kriterier lægges til grund ved lønforhandlinger i administrationscenteret.
Det skal præciseres, at kriterierne ikke er indbyrdes prioriteret og udtømmende. Der kan som grundlag for forhandling af tillæg og engangshonorar lægges vægt på andre eller supplerende forhold. Det skal desuden bemærkes, at det er i udgangspunktet er forventningen, at alle medarbejdere i udførelsen af deres arbejde forudsættes at opfylde kriterierne i større eller mindre grad. Opnåelse af tillæg/engangshonorar forudsætter derfor, at man i særlig grad opfylder et eller flere kriterier. Endelig skal det understreges, at man ikke behøver at opfylde alle eller flere kriterier for at komme i betragtning til et tillæg/engangshonorar - og i forlængelse heraf, at omfanget af en ansøgning ikke har betydning.

Kriterier

Ansvar og kvalitet
Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige arbejdsopgaver og/eller påtager sig gerne nye opgaver.

Forbedring og fornyelse i forhold til opgaver
Medarbejderen udviser evne og vilje til at tage selvstændige initiativer i forhold til opgaveløsningen og bidrager til at opnå forbedringer i form af effektivisering og standardisering af systemer og arbejdsgange.

Udvikling og vidensdeling
Medarbejderen har i høj grad erhvervet sig nye kvalifikationer, som anvendes i det daglige arbejde og deler sin viden med sine kolleger.

Samarbejde
Medarbejderen bidrager i høj grad til at skabe sammenhæng via tværgående samarbejde i administrationscenteret og med dekanatet, institutterne samt enhedsadministrationen.

Brugerorientering
Indenfor de givne rammer yder medarbejderen en optimal service, der er med til at få opgaverne til at lykkes og bidrager til gode relationer generelt og til de faglige miljøer.

Kollegialitet og trivsel
Medarbejderen bidrager i sin daglige adfærd og eventuelle fagligt-/sociale initiativer i særlig grad til at skabe en arbejdsplads med trivsel og god arbejdspladskultur.