Universitetets opsigelsesvarsler

Overenskomstansatte
Hvis universitetet afskediger en medarbejder afhænger opsigelsesvarslets længde af medarbejderens ansættelsesanciennitet.

Ansættelsesancienniteten beregnes på grundlag af, hvor lang tid medarbejderen har været ansat på Aarhus Universitet uden afbrydelse af ansættelsesforholdet.

For medarbejdere omfattet af organisationsaftalen for kontorfunktionærer og laboranter regnes ansættelsesancienniteten dog fra uafbrudt ansættelse i statens tjeneste, hvis medarbejderen er startet på Aarhus Universitet efter direkte overgang (uden tidsmæssig afbrydelse) fra en anden statsinstitution.

Universitetets opsigelsesvarsler for månedslønnede fremgår af funktionærlovens § 2. Uanset om medarbejderen ikke er funktionær og dermed ikke er omfattet af funktionærloven, er det aftalt i såvel OAO-S/LC-CO10-fællesoverenskomsterne som AC-overenskomsten at funktionærlovens opsigelsesvarsler er gældende.

For månedslønnede omfattede af funktionærlovens § 2 er opsigelsesvarslerne fra universitetets side:

Et varsel på:   inden udløbet af:
1 måned  5 måneder
3 måneder  2 år og 9 måneder
4 måneder   5 år og 8 måneder
5 måneder     8 år og 7 måneder
6 måneder        herefter

Inden universitetet afskediger en medarbejder med overenskomstmæssigt varsel, vil medarbejderen blive partshørt om den påtænkte afskedigelse, jf. forvaltningslovens § 19. Den periode, medarbejderen partshøres om en påtænkt afskedigelse i, lægges oveni det individuelle opsigelsesvarsel.

Indenfor prøvetiden kan afskedigelse ske med forkortet varsel på 14 dage.

Timelønsansatte kan afskediges med kortere varsler end ansatte på månedsløn.

For ansatte udenfor fællesoverenskomsternes område (journalister og studentermedarbejdere under SUL-overenskomsten) henvises til overenskomsternes bestemmelser.

Tjenestemands(lignende) ansatte m/k.
Der gælder helt særlige procedurer for afskedigelse af en tjenestemand m/k. Reglerne findes i tjenestemandsloven.