Partshøring

Når universitetet som arbejdsgiver ønsker at træffe en afgørelse om afskedigelse eller bortvisning af en medarbejder, følger det af forvaltningslovens bestemmelser om partshøring, at universitetet som hovedregel skal høre den medarbejder, sagen vedrører, inden der træffes en endelig afgørelse.

Medarbejderen skal partshøres om såvel det faktiske som det retlige grundlag for afgørelsen og medarbejderens synspunkter indgår herefter i universitetets vurdering af, om man fortsat ønsker at afskedige eller bortvise medarbejderen.

Partshøringsproceduren giver således medarbejderen mulighed for at gøre sig bekendt med, hvilke oplysninger universitetet lægger vægt på i afgørelsen og fremkomme med sine bemærkninger til sagen inden der træffes afgørelse.

Medarbejderen har mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger såvel mundtligt som skriftligt. I det omfang medarbejderen mundtligt kommenterer sagen, har universitetet pligt til udarbejde et notat over indholdet af medarbejderens oplysninger, jf. offentlighedslovens § 13 om notatpligt.