Hvad er 'amokhandlinger'?

Terrorhandlinger, skudepisoder, trusler og øvrige typer af voldshandlinger defineres her som 'amokhandlinger'.

Den forebyggende indsats

Aarhus Universitet følger PET’s anvisninger og rådgivning omkring sikkerhed og kriseberedskab, og der henvises til nedenstående vejledninger vedrørende terrorsikkerhed:

De er især relevante for dig, hvis du:

På PET’s hjemmeside kan man endvidere læse om den aktuelle trusselsvurdering både med hensyn til terror og spionage

https://pet.dk/trusselsvurderinger-og-analyser

 

 • Alle medarbejdere og studerende har et fælles ansvar for at drage omsorg for kollegaer og medstuderende for at undgå mistrivsel. Mistrivsel vil kunne føre til selvdestruktive eller udadrettede voldelige handlinger. Alle mistanker om mistrivsel kræver opfølgende handling.
 • Fakultetsledelsen og ledelsen i Fællesadministrationen er ansvarlig for, at der er klare retningslinjer omkring, hvilke tiltag der kan iværksættes, ligesom kommunikations- og kommandoveje skal være klart definerede.
 • Er der lokalt bekymring for radikalisering eller skoleskyderi, er det muligt at kontakte den kriminalpræventive afdeling ved Østjyllands Politi på tlf. 114 eller ved mail ojyl-kriminalpraeventivt@politi.dk. Skønnes det, at indgriben fra politiets side er påkrævet her og nu, kontakter enhedens leder selv politiets vagtcentral på 112.
 • Den enkelte enheds ledelse skal sikre, at der lokalt er viden om, hvilke handlingsalternativer der er, hvis evakuering ikke skønnes at være den optimale løsning, fx løbe, gemme sig eller forskansning.

I en krisesituation

 • Løb eller gem dig
 • Alarmer politiet på 112.
 • Kontakt, om muligt, Aarhus Universitets alarmeringsnummer 87 15 16 17.
 • Følg instruksen for amokhandlinger
 • Hvis der skal evakueres, følg den kendte plan ellers:
  - Vær stille, søg ly i et lokale, lås/bloker indgang, ophold dig langs væggen (ikke foran døren)
  - Afvent instrukser.
  - Forbliv i lokalet indtil politiet eller en ansat kalder jer ud.
 • Politiet vil være i højeste alarmberedskab, så hvis du møder politiet, gør da følgende:
  - Vis politiet dine hænder, så de kan se, at du ikke er farlig.
  - Forbliv i den position du er (bliv liggende, stående, siddende).
  - Afvent og følg politiets anvisninger uden diskussion.
 • Den enkelte enheds leder er ansvarlig for at indgå i løsningsorienteret dialog med politiet, når de møder op, og derudover orientere politiet om følgende:
  - Aktiviteter i bygningen.
  - Evt. informationer om gerningsmanden.
  - Ca. antal personer i bygningen.
  - Tegninger over bygningen-/erne.
  - Muligheder for at kommunikere med dem, der opholder sig i bygningen

Efter en krisesituation

I forbindelse med voldsomme hændelser på det enkelte fakultet og/eller i Fællesadministrationen, skal der hurtigst muligt iværksættes tiltag om intern og ekstern kommunikation samt tilbud om krisehjælp til ansatte og studerende.

AU har indgået aftale med Dansk Krisekorps omkring psykologisk rådgivning, som gælder for alle universitetets ansatte. AU's aftale om psykologisk rådgivning gælder kun arbejdsrelaterede henvendelser. Læs mere under 'Støttefunktioner'.

Den lokale ledelse vil i samarbejde med universitetsledelsen udarbejde en kommunikationsplan for det konkrete tilfælde. Kommunikationen bør hurtigst muligt indeholde følgende:

 • Politiets beskrivelse af hændelsesforløbet og den nuværende status.
 • AU’s og myndighedernes reaktion på og håndtering af sagen.
 • Kontaktoplysninger for pårørende og medier.