Det fælles koncept for evakuering skal:

  • Sikre gode betingelser for en sikker evakuering.
  • Forebygge og begrænse personskader.

Konceptet for evakuering på Aarhus Universitet skal kunne fungere på alle tider. Da universitetet er en åben institution, er der ikke på forhånd udpeget personer, der skal fungere som evakueringsledere og samlepladsledere. Det er vigtigt, at alle kan træde i karakter, og påtage sig rollen som evakueringsleder eller samlepladsleder, hvis en situation kræver det. Et godt kendskab til evakueringskonceptet er derfor vigtigt for alle, der færdes på Aarhus Universitet.

Evakueringsområder

Aarhus Universitet har et samlet bygningsareal på 700.000 m2. For systematisk at kunne evakuere ansatte og studerende er arealet inddelt i en lang række mindre områder, kaldet evakueringsområder.

Et evakueringsområde er typisk en etage eller et etageafsnit i en bygning. Til evakueringsområdet er der tilknyttet en samleplads, hvor de evakuerede samles. For hvert evakueringsområde er der udarbejdet en plan for evakuering.

Hvert evakueringsområde er ansvarlig for egen evakueringsindsats. Det er i den forbindelse vigtigt, at ansatte eller studerende gør sig bekendt med, hvilket signal der er til evakuering i det pågældende område samt instrukserne for evakueringsleder og samlepladsleder. (Alt materiale i relation til emnet er udarbejdet både på dansk og engelsk.)

Alle bygningsafsnit/bygninger på AU er inddelt i to typer områder. Henholdsvis områder med fast tilknyttet personale og områder uden fast tilknyttet personale.

 

Områder med fast tilknyttet personale
På baggrund af den eksisterende brandsektionering og organisering fastsættes evakueringsområdernes størrelse. I alle områder skal personalet være instrueret i evakueringskonceptet.

Når et evakueringsområde med fast tilknyttet personale skal evakueres, kan evakueringsleder og samlepladsleder finde instrukser og tilhørende veste (en gul og en orange) i evakueringsholderen på gangen.

Udover selv at orientere sig i gældende det evakueringskoncept her på siden, vil der også, med regelmæssige intervaller, blive afholdt øvelser, hvor personalet vil øve en evakueringssituation i praksis.

 

Områder uden fast tilknyttet personale,
Disse områder kan både være områder med fri adgang og områder, hvor der i bestemte tidsrum er begrænset adgang eller krav om brug af adgangskort.

Ved en evakuering vil information til de personer, der opholder sig i områderne, ske via varslingsanlæg, hvis et sådant er installeret ellers tale-varsling, skiltning og kort.

Til studerende og gæster er der ligeledes udarbejdet informationsfoldere, opslag og en AV-baseret evakueringsinstruks, som kan afspilles i alle auditorier og undervisningslokaler i forbindelse med forelæsninger m.v.

Også i disse områder gælder det, at der, med regelmæssige intervaller, bliver afholdt øvelser, hvor personale, studerende og hvem der ellers måtte opholde sig i områderne vil øve en evakueringssituation i praksis.

Sådan evakuerer I et område

I hvert evakueringsområde (områder med fast tilknyttet personale) vil der være opsat evakueringsmateriale, i form af en afmærkede holdere, der indeholder:

• En gul vest med tryk: ”Aarhus Universitet. Evakuering”
• En lamineret gul instruks med en udførlig trin-for-trin beskrivelse af evakueringslederens opgaver. Det område, der skal evakueres, er vist på instruksen.

• En orange vest med tryk: ”Aarhus Universitet. Evakuering”
• En lamineret orange instruks med en udførlig trin-for-trin beskrivelse af samlepladslederens opgaver. Placeringen af samlepladsen er vist på et luftfoto på instruksen.

Evakueringslederen ifører sig den gule vest og følger den gule instruks. Evakueringslederens opgave er at få området ryddet for personer. I forbindelse med evakueringen af området, informeres de omkringliggende områder om at der er en evakuering i gang. Ved førstkommende lejlighed informeres den lokale ledelse om hændelsen.

Samlepladslederen ifører sig den orange vest og følger den orange instruks. Samlepladslederens opgave er at modtage de evakuerede personer fra området på den udpegede samleplads uden for bygningen.

I forbindelse med at påtage sig rollen som evakuerings- eller samlepladsleder, skal egen sikkerhed altid overvejes.

Evakuering vs. barrikadering

Ved en situation, hvor en person bevidst forsøger at påføre skade på tilstedeværende, er evakuering ikke nødvendigvis den bedste måde at bringe sig i sikkerhed. Hvis man bevæger sig ud af universitetets lokaler for at komme hen til samlepladsen, vil man, i denne situation, kunne sætte sig selv i fare.

I sådanne tilfælde bør personer i farezonen bringe sig selv i sikkerhed ved enten at skabe størst mulig afstand til gerningsmanden eller ved at søge hen til et sted, hvor man kan barrikadere sig.

Vedligehold af evakueringskonceptet

For at sikre at evakuering på Aarhus Universitet til enhver tid vil kunne ske effektivt og organiseret, er det nødvendigt løbende at vedligeholde evakueringskonceptet.

Herunder hører ajourføring af tegninger og luftfotos i forbindelse med til- og ombygninger, kontrol af det opsatte materiale, løbende instruktion af nye ansatte og studerende samt regelmæssige øvelser.

At sikre at medarbejdere og studerende er bekendt med det aktuelle evakueringskoncept er en ledelsesopgave, mens fejl og mangler ved udstyr håndteres af den lokale driftsorganisation.