FAMU/AAMU

Fakultets- og enhedsadministrationens arbejdsmiljøudvalg sikrer systematikken

Fakultets-/ og enhedsadministrations-arbejdsmiljøudvalg (FAMU/AAMU) planlægger og koordinerer fakulteternes og enhedsadministrationens arbejdsmiljøarbejde.

FAMU/AAMU fastlægger målsætninger for indsatser og sørger for, at beslutninger bliver ført ud i livet på hele fakultetet/enhedsadministrationen. Udvalget rådgiver fakultets-/administrationsledelsen om arbejdsmiljøspørgsmål og er med til at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er systematisk, forebyggende og effektivt. FAMU/AAMU refererer til fakultets-/administrationsledelsen og hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) på AU.

Hvem er med i FAMU/AAMU?

Dekanen/universitetsdirektøren er formand for FAMU/AAMU. Det er dog muligt at udpege en anden relevant leder som formand for udvalget. Herudover består udvalget af to arbejdsmiljørepræsentanter og to lederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant. Antallet af udvalgsmedlemmer kan udvides. Uanset hvilken leder, der er formand for udvalget, skal denne altid kunne handle på dekanens/universitetsdirektørens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i FAMU/AAMU vælges af og blandt medlemmerne af de lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) eller blandt institutternes/enhedernes arbejdsmiljøgrupper, hvis der ikke er oprettet lokale arbejdsmiljøudvalg. Lederrepræsentanterne udpeges ligeledes fra de lokale arbejdsmiljøudvalg eller fra arbejdsmiljøgrupperne, hvis der ikke er oprettet lokale arbejdsmiljøudvalg.

Medlemmerne af FAMU/AAMU bidrager til at løfte og koordinere fakultetets/enhedsadministrationens arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til de lokale vilkår og erfaring med det lokale arbejdsmiljøarbejde. Det anbefales derfor, at medlemmerne repræsenterer fakultetets/enhedsadministrationens arbejdsområder og faggrupper bredt.

FAMU’s/AAMU’s opgaver er at:

  • Koordinere og prioritere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at FAMU’s/AAMU’s beslutninger implementeres på institut-/vicedirektør-/centerniveau.
  • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse for FAMU/AAMU.
  • Medvirke til at AU’s overordnede arbejdsmiljøtiltag bliver realiseret.
  • Planlægge, koordinere og følge op på fakultetets/enhedsadministrationens APV-arbejde i samarbejde med fakultetets/enhedsadministrationens samarbejdsudvalg
  • Samarbejde med fakultetets/enhedsadministrationens samarbejdsudvalg om psykisk arbejdsmiljø og trivsel.
  • Integrere arbejdsmiljøhensyn i fysiske drifts- og planlægningsopgaver.
  • Iværksætte lokale tværgående initiativer samt samarbejde og videndele med AU’s øvrige fakulteter, HR og samarbejdsorganisationen om fælles arbejdsmiljøforhold.
  • Rejse relevante problemstillinger for HAMU.