Lokalarbejdsmiljøudvalget - LAMU

De Lokale arbejdsmiljøudvalg planlægger og rådgiver om arbejdsmiljøtiltag

Udvalget drøfter arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. LAMU refererer til institutlederen/centerlederen/vicedirektøren og fakultetets/enhedsadministrationens arbejdsmiljøudvalg (FAMU/AAMU). I enheder, som ikke hører under et fakultet/enhedsadministrationen, refererer LAMU direkte til HAMU. LAMU koordinerer og understøtter arbejdsmiljøgruppernes indsats.

Hvem er med i LAMU?

Det er institutlederen/centerlederen/vicedirektør/, der er formand for de lokale arbejdsmiljøudvalg. Det er dog muligt at udpege en anden relevant leder som formand for udvalget.

Desuden består udvalget som udgangspunkt af to arbejdsmiljørepræsentanter og to lederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant med observatørstatus. Antallet af udvalgsmedlemmer kan udvides. Uanset hvilken leder, der er formand for udvalget, skal formanden kunne handle på institutlederens /centerlederens/vicedirektørens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget vælges af og blandt instituttets/centrets/vicedirektørområdets arbejdsmiljørepræsentanter.  Arbejdslederne udpeges til LAMU fra enhedens arbejdsmiljøgrupper. Udvalget kan således først sammensættes, når arbejdsmiljøgrupperne er etableret. LAMU anbefales sammensat således, at medlemmerne afspejler enhedens arbejdsområder, lokationer og faggrupper bredt.

Medlemmerne i LAMU repræsenterer alle arbejdsmiljøgrupper og deres interesser.

Eksempler på arbejdsopgaver for LAMU

LAMU skal som udgangspunkt løse de opgaver, der er defineret i Arbejdstilsynet bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

  • Udarbejde handlingsplaner og følge op på arbejdet med APV, herunder samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om trivsel.
  • Gennemføre den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse for instituttet/centret/vicedirektørområdet samt forebygge arbejdsmiljøproblemer.
  • Sikre at arbejdsmiljølovgivningen og AU’s interne regler og retningslinjer overholdes.
  • Rådgive arbejdsmiljøgrupperne og understøtte deres arbejde.
  • Forebygge og analysere arbejdsulykker.
  • Synliggøre og informere om arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøorganisationen i enheden.
  • Rejse problemstillinger for FAMU/AAMU, hvis der er forhold, som LAMU ikke kan løse på egen hånd.

LAMU rådgiver enhedens ledelse om, hvilke arbejdsmiljøgrupper der bør etableres.