Repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsleder - AL (Lederrepræsentant)

Institutlederen/centerlederen/vicedirektøren har det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet inden for sin enhed og har derfor sin naturlige plads i arbejdsmiljøorganisationen, f.eks. som udvalgsformand. Det er arbejdslederen, der træffer beslutninger i de respektive arbejdsmiljøfora efter dialog med arbejdsmiljørepræsentanten. I kraft af arbejdslederens position har denne et særligt ansvar for, at arbejdsmiljøgruppen fungerer og arbejder effektivt og forebyggende. Arbejdslederen skal bl.a.:

 • medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for arbejdsmiljøgruppens område. 
 • bidrage med viden og erfaringer om AU’s arbejdsmiljøforhold, samt være i kontakt med de ansatte.
 • bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.
 • hjælpe tilskadekomne medarbejdere eller studerende, med at anmelde arbejdsulykker.

Medarbejdere og studerende skal være bekendt med risici ved arbejdet, have fået den nødvendige instruktion, arbejde under sikre arbejdsforhold og udføre arbejdet på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Overordnet set spiller arbejdslederen en vigtig rolle i det daglige arbejde og skal signalere til alle ansatte, at arbejdsmiljøarbejdet er en vigtig og integreret del af arbejdet på instituttet/i enheden. Arbejdslederen skal desuden samarbejde med de øvrige medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen og bidrage til at varetage AMO’s opgaver.

Arbejdsledere udpeges

Institutleder/centerleder/vicedirektør udpeger arbejdsledere (AL) til instituttets/enhedens arbejdsmiljøgrupper. AL er normalt den leder, der har den direkte ledelse og dermed det direkte tilsyn med arbejdet inden for arbejdsmiljøgruppens område. Institutlederen kan således selv være arbejdsleder.

Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen

Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen arbejdsmiljøgruppen. Samarbejdet imellem lederen og arbejdsmiljørepræsentanten er kernen i enhedens arbejdsmiljøindsats.

Arbejdsmiljøuddannelse

AL skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse  senest tre måneder efter udpegningen, medmindre AL allerede har uddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen:

 • Forløber over 3 dage
 • Giver konkret viden om arbejdsmiljø
 • Introducerer metoder til en systematisk arbejdsmiljøindsats.

AL har yderligere ret til:

 • 2 dages supplerende uddannelse inden for det første funktionsår
 • 1,5 dages supplerende uddannelse i de følgende funktionsår

Arbejdsmiljørepræsentant - AMR

Hvad gør en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) indgår i arbejdsmiljøgruppen (AMG) og spiller en vigtig rolle ved at:

 • Understøtte ledelsen i at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 • Virke som kontaktled imellem medarbejdere og ledere samt viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • Skabe fokus på og bidrage med viden om medarbejdernes arbejdsmiljø
 • Deltage i lokalt APV-arbejde.
 • Deltage i arbejdsmiljøgruppens arbejde med at analysere arbejdsulykker og forebygge risici i arbejdsmiljøet
 • Hjælpe tilskadekomne medarbejdere eller studerende med at anmelde arbejdsulykker.
 • Samarbejde med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og bidrage til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen

Arbejdslederen (AL) og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) udgør sammen arbejdsmiljøgruppen (AMG). Samarbejdet imellem AL og AMR er kernen i enhedens arbejdsmiljøindsats.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

En AMR vælges af medarbejderne i det område, som medarbejderen hører under, og som AMG dækker – fx et mindre institut eller en del af et institut. AMR er en vigtig rollemodel i den fælles indsats for arbejdsmiljøet. AMR repræsenterer alle kollegaer, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Hvis der ikke er en valgt AMR, udgør AL arbejdsmiljøgruppen indtil, de ansatte vælger en AMR.

Sådan bliver man arbejdsmiljørepræsentant

Som medarbejder på AU er man opstillingsberettiget til valg af AMR, hvis man har været ansat på AU i minimum 9 mdr. AMR vælges af og blandt alle ansatte (uanset fagligt tilhørsforhold) inden for arbejdsmiljøgruppens dækningsområde.

AMR har en funktionsperiode (valgperiode) på 3 år.  

Rettigheder og pligter

AMR skal have den nødvendige tid til at varetage arbejdsmiljøarbejdet inden for normal arbejdstid.

AMR kan ikke fratræde sit hverv i funktionsperioden, medmindre vedkommende forlader arbejdspladsen, arbejdsområdet eller er fraværende i minimum fire måneder fx pga. orlov eller sygdom. AMR kan ikke ’væltes’ af kollegaer.

Arbejdsmiljøuddannelse

En nyvalgt AMR skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, medmindre vedkommende allerede har uddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen:

 • Forløber over 3 dage.
 • Giver konkret viden om arbejdsmiljø.
 • Introducerer metoder til en systematisk arbejdsmiljøindsats.

AMR har yderligere ret til:

 • 2 dages supplerende uddannelse inden for det første funktionsår.
 • 1,5 dages supplerende uddannelse i de følgende funktionsår.

Arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder - AML/KAL

En arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder samler trådene 

Et institut/center/vicedirektørområde kan vælge at oprette en funktion som arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder, hvis der er behov for det. En arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder kan også have funktionen på fakultetsniveau.

Arbejdsmiljølederen/den koordinerende arbejdsmiljøleder, rådgiver enhedens ledelse og forankrer arbejdsmiljøarbejdet inden for enheden, så arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

En arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder samarbejder med den lokale arbejdsmiljøorganisation om enhedens samlede arbejdsmiljøindsats. En vigtig funktion er at sikre, at vedtagne beslutninger implementeres.

Får tingene til at ske 

En arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder har til opgave at koordinere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at det fungerer i det daglige. Arbejdsmiljølederen/arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at der er fremdrift i arbejdsmiljøopgaverne, fx APV, arbejdsmiljøgranskning af byggesager, kemikalieregistrering mv., ved bl.a. at følge op på opgaverne mellem møderne i arbejdsmiljøudvalget.

En arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder kan være kontaktperson mellem det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og interne eller eksterne rådgivere.

Hvem kan blive arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder?

Arbejdsmiljølederen/den koordinerende arbejdsmiljøleder bliver udpeget/ansat af enhedens leder. Det kan f.eks. være et af medlemmerne i det lokale arbejdsmiljøudvalg eller en person, der er ansat til at varetage arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Institutleder/centerleder/vicedirektør kan vælge, at nogle af arbejdsmiljølederens/den koordinerende arbejdsmiljøleders opgaver, fx koordinering af APV, bliver varetaget af andre medarbejdere, hvis arbejdsmiljøarbejdet fungerer mest hensigtsmæssigt på den måde.

Institutleder/centerleder/vicedirektør kan selv varetage rollen og opgaverne, hvis der ikke udpeges en arbejdsmiljøleder/koordinerende arbejdsmiljøleder. Arbejdsgiveren (institutlederen/centerlederen/vicedirektøren) har altid det formelle ansvar for arbejdsmiljøet inden for sit ledelsesområde.

Eksempler på en arbejdsmiljøleders/koordinerende arbejdsmiljøleders arbejdsopgaver:

 • Deltager i LAMU’s og/eller FAMU’s møder og sikrer, at arbejdsmiljøindsatserne implementeres.
 • Skaber overblik og systematik i enhedens arbejdsmiljøarbejde.
 • Holder enheden orienteret om nye regler og lovgivning på arbejdsmiljøområdet, som har betydning for medarbejderne på instituttet.
 • Rådgiver enhedens ledelse, så denne kan varetage sit ansvar for arbejdsmiljøet.
 • Er tovholder for særlige AU-indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet, fx APV.
 • Udarbejder og vedligeholder lokale arbejdsmiljø-/sikkerhedsvejledninger, fx for laboratorier og feltarbejde.
 • Deltager i tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og medvirker i håndteringen af eventuelle påbud.
 • Koordinerer og sikrer inddragelse af berørte arbejdsmiljøgrupper/arbejdsmiljøudvalg i forbindelse med lokale arbejdsmiljøtiltag, fx byggesager.
 • Holder AU HR – (Afdelingen for Udvikling og Arbejdsmiljø) opdateret om medlemmerne af arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Studenterrepræsentant i AU’s arbejdsmiljøorganisation

Studiemiljøet og universitetets arbejdsmiljø påvirker studietiden, og der er flere måder, hvorpå man kan få indflydelse på de fysiske rammer for studiestedet. AU vil videreudvikle et attraktivt studiemiljø, og et af universitetets mål er, at de fysiske rammer for et godt studiemiljø udvikles i takt med ændrede behov. De studerende er derfor en naturlig del af AU’s arbejdsmiljøorganisation. Vælges man som studenterrepræsentant, skal man varetage de studerendes interesser og være med til at forbedre miljøet.

AU arbejder med arbejdsmiljø på institutniveau, fakultetsniveau og på det øverste koordinerende niveau i Hovedarbejdsmiljøudvalget. Studerende kan være repræsenteret på alle niveauer.

Sådan bliver du studenterrepræsentant:

Studerendes deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen er reguleret af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Arbejdsmiljøgruppen (AMG):

De studerende kan være repræsenteret i afdelingens arbejdsmiljøgruppe. Valget til arbejdsmiljøgruppen sker oftest gennem de studerendes lokale fagråd.

Lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU):

Studenterrepræsentanterne fra arbejdsmiljøgrupperne kan også vælge en repræsentant med observatørstatus til LAMU.

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU):

Studenterrepræsentanterne i LAMU kan vælge en repræsentant med observatørstatus til fakultetets arbejdsmiljøudvalg. Er der ingen studerende i de lokale udvalg, kan studenterrepræsentanterne vælges af de studerendes råd på de enkelte fakulteter.

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU):

Studenterrepræsentanterne i FAMU kan vælge en repræsentant med observatørstatus til hovedarbejdsmiljøudvalget. Er der ingen studerende i disse udvalg, vælger Studenterrådet på AU en repræsentant til udvalget

Eksempler på studenterrepræsentantens opgaver:

 • Inddrage studerendes arbejdsmiljøproblematikker i arbejdsmiljøorganisationens arbejde.
 • Deltage i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 3. år.
 • Bidrage med de studerendes input til det fysiske undervisningsmiljø i forbindelse med byggesager, fx indretning af undervisningslokaler, fælles arealer, kantiner.
 • Være med til at skabe et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og med den øvrige arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøuddannelse

LAMU-formanden eller lederen af området, som arbejdsmiljøudvalget dækker, beslutter, om en studenterrepræsentant må deltage i den arbejdsmiljøuddannelse, som er lovpligtig for arbejdsledere- og arbejdsmiljørepræsentanter. Den tager 3 dage og giver grundig indsigt i arbejdsmiljøregler.