Repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen

Lederrepræsentant

Lederen for en enhed har det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet, og har derfor sin naturlige plads i arbejdsmiljøorganisationen.

Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen

Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen arbejdsmiljøgruppen. Samarbejdet imellem lederen og arbejdsmiljørepræsentanten er kernen i enhedens arbejdsmiljøindsats.

Lederrepræsentanter udpeges

Institutleder, administrationschef, centerleder eller vicedirektør udpeger lederrepræsentanter til instituttets/enhedens arbejdsmiljøgrupper. Lederrepræsentanten er normalt den leder, der har den direkte ledelse og dermed det direkte tilsyn med arbejdet inden for arbejdsmiljøgruppens område. Institutlederen kan altså selv være lederrepræsentant.

Lederrepræsentantens ansvar og pligter

Lederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for arbejdsmiljøgruppens område. Det er lederen, der tager beslutninger i de respektive arbejdsmiljø-fora efter dialog med arbejdsmiljørepræsentanterne.

I kraft af lederens position har de et særligt ansvar for, at arbejdsmiljøgruppen fungerer og arbejder effektivt og forebyggende. Medarbejdere og studerende skal være bekendt med risici ved arbejdet, have fået den fornødne instruktion, arbejde under sikre arbejdsforhold og udføre arbejdet på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde.

Lederrepræsentanten spiller en vigtig rolle i det daglige arbejde og skal signalere til alle medarbejdere, at arbejdsmiljøarbejdet er en vigtig og integreret del af arbejdet på instituttet/i enheden.

Arbejdsmiljøuddannelse

Lederen i arbejdsmiljøgruppen skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter udpegningen, medmindre lederen allerede har uddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen:

 • forløber over 3 dage
 • giver konkret viden om arbejdsmiljø
 • introducerer metoder til en systematisk arbejdsmiljøindsats.

Lederen har yderligere ret til:

 • 2 dages supplerende uddannelse inden for det første funktionsår
 • 1,5 dages supplerende uddannelse i de følgende funktionsår.

Arbejdsmiljørepræsentant

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanter indgår i arbejdsmiljø-gruppen og spiller en vigtig rolle ved at:

 • understøtte ledelsen i at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø
 • virke som kontaktled imellem medarbejdere og ledere og viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer
 • deltage i lokalt APV-arbejde
 • analysere og forebygge arbejdsulykker
 • deltage i arbejdsmiljøudvalgsarbejde i LAMU, FAMU/AAMU og HAMU.

Samarbejde i arbejdsmiljøgruppen

Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen arbejdsmiljøgruppen. Samarbejdet imellem lederen og arbejdsmiljørepræsentanten er kernen i enhedens arbejdsmiljøindsats.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

En arbejdsmiljørepræsentant vælges af medarbejderne i det område, som medarbejderen hører under, og som arbejdsmiljøgruppen dækker – fx et mindre institut eller en del af et institut.

Arbejdsmiljørepræsentanten er en vigtig rollemodel i den fælles indsats for arbejdsmiljøet, og det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten nyder tillid blandt alle kollegaer

Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, udgør lederen arbejdsmiljøgruppen, indtil medarbejderne vælger en repræsentant.

Sådan bliver du arbejdsmiljørepræsentant

Som medarbejder på AU kan du stille op til valg af arbejdsmiljørepræsentant, hvis du har været ansat på AU i minimum 9 måneder. Valget foregår af og blandt alle medarbejdere inden for arbejdsmiljørepræsentantens dækningsområde, uanset fagligt tilhørsforhold.

Arbejdsmiljørepræsentanten har en funktionsperiode (valgperiode) på 3 år. Den 3-årige funktionsperiode giver mulighed for at udvikle et effektivt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og at gennemføre forebyggende arbejdsmiljøtiltag.

Rettigheder og pligter

Lederen skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanten får den fornødne tid til at varetage arbejdsmiljøarbejdet inden for normal arbejdstid. Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke fratræde sit hverv i funktionsperioden, medmindre arbejdsmiljørepræsentanten forlader arbejdspladsen, arbejdsområdet eller er fraværende i minimum 4 måneder fx pga. orlov eller sygdom.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan heller ikke blive væltet eller tvunget væk fra sit hverv.

Arbejdsmiljøuddannelse

En nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valget, medmindre arbejdsmiljørepræsentanten allerede har uddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen:

 • forløber over 3 dage
 • giver konkret viden om arbejdsmiljø
 • introducerer metoder til en systematisk arbejdsmiljøindsats.

Arbejdsmiljørepræsentanten har yderligere ret til:

 • 2 dages supplerende uddannelse inden for det første funktionsår
 • 1,5 dages supplerende uddannelse i de følgende funktionsår.

Arbejdsmiljøleder/Arbejdsmiljøkoordinator

En arbejdsmiljøleder/ arbejdsmiljøkoordinator samler trådene 

Et institut/center/vicedirektørområde kan vælge at oprette en funktion som arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljøkoordinator, hvis der er behov for det. Arbejdsmiljølederen/arbejdsmiljøkoordinatoren, rådgiver enhedens ledelse og forankrer arbejdsmiljøarbejdet inden for enheden, så arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.  

En arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljøkoordinator samarbejder med den lokale arbejdsmiljøorganisation om enhedens samlede arbejdsmiljøindsats. En vigtig funktion er at sikre, at vedtagne beslutninger implementeres.

Få tingene til at ske 

En arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljøkoordinator har til opgave at koordinere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at det fungerer i det daglige. Arbejdsmiljølederen/arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at der er fremdrift i arbejdsmiljøopgaverne, fx APV, arbejdsmiljøgranskning af byggesager, kemikalieregistrering mv., ved bl.a. at følge op på opgaverne mellem møderne i arbejdsmiljøudvalget. 

En Arbejdsmiljøleder/ arbejdsmiljøkoordinator kan være kontaktperson mellem det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) og interne eller eksterne rådgivere.

Hvem kan blive arbejdsmiljøleder 

Arbejdsmiljølederen/arbejdsmiljøkoordinatoren bliver udpeget/ansat af enhedens leder. Det kan f.eks. være et af medlemmerne i det lokale arbejdsmiljøudvalg eller en person, der er ansat til at varetage arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Institutleder/centerleder/vicedirektør kan vælge, at nogle af arbejdsmiljølederens/ arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver, fx koordinering af APV, bliver varetaget af andre medarbejdere, hvis arbejdsmiljøarbejdet fungerer mest hensigtsmæssigt på den måde.

Institutleder/ centerleder/vicedirektør kan selv varetage rollen og opgaverne, hvis der ikke udpeges en arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsgiveren (institutlederen/centerlederen/vicedirektøren) har altid det formelle ansvar for arbejdsmiljøet inden for sit ledelsesområde. 

Eksempler på en arbejdsmiljøleders/- arbejdsmiljøkoordinators
arbejdsopgaver 

 • Deltager i LAMU’s møder og sikrer, at arbejdsmiljøindsatserne implementeres.
 • Skaber overblik og systematik i enhedens arbejdsmiljøarbejde.
 • Holder enheden orienteret om nye regler og lovgivning på arbejdsmiljøområdet, som har betydning for medarbejderne på instituttet.
 • Rådgiver enhedens ledelse, så denne kan varetage sit ansvar for arbejdsmiljøet.
 • Er tovholder for særlige AU-indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet fx APV.
 • Udarbejder og vedligeholder lokale arbejdsmiljø-/sikkerhedsvejledninger fx for laboratorier og feltarbejde.
 • Deltager i tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og medvirker i håndteringen af eventuelle påbud.
 • Koordinerer og sikrer inddragelse af berørte arbejdsmiljøgrupper/arbejdsmiljøudvalg i forbindelse med lokale arbejdsmiljøtiltag fx byggesager.
 • Holder AU HR (Afdelingen for Udvikling og Arbejdsmiljø) opdateret om medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget. 

Studenterrepræsentant i AU’s arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Studiemiljøet og universitetets arbejdsmiljø påvirker din studietid, og du kan få indflydelse på de fysiske rammer på dit studiested på flere måder.

AU ønsker at videreudvikle et attraktivt studiemiljø, og et af universitetets mål er, at de fysiske rammer for et godt studiemiljø bliver udviklet i takt med ændrede behov.

De studerende er derfor en naturlig del af AU’s arbejdsmiljøorganisation. Bliver du valgt som studenterrepræsentant, skal du varetage de studerendes interesser og være med til at forbedre miljøet.

AU arbejder med arbejdsmiljø på tre niveauer: På institutniveau, på fakultetsniveau og på det øverste koordinerende niveau i Hovedarbejdsmiljøudvalget. Studerende kan være repræsenteret på alle niveauer.

Sådan bliver du studenterrepræsentant

Arbejdsmiljøgruppen (AMG):

De studerende kan være repræsenteret i afdelingens arbejdsmiljøgruppe. Valget til arbejdsmiljøgruppen sker oftest gennem de studerendes lokale fagråd. Studerendes deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen er reguleret i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU):

Her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende i arbejdsmiljøgrupperne.

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU):

Her bliver studenterrepræsentanterne valgt af og blandt de studerende, der er medlemmer af fakultetets institutarbejdsmiljøudvalg/-grupper. Er der ingen studerende i de lokale udvalg, kan studenterrepræsentanterne vælges af de studerendes råd på de enkelte fakulteter.

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU):

Her bliver studenterrepræsentanter valgt af og blandt de studerende i fakultetsarbejdsmiljøudvalgene. Er der ingen studerende i disse udvalg, vælger Studenterrådet på AU repræsentanter til udvalget. Der bliver mindst valgt én repræsentant.

Som studenterrepræsentant er du typisk valgt i samme periode som resten af AU’s AMO på alle niveauer i arbejdsmiljøorganisationen. Valgperioden er på 3 år.

Studenterrepræsentantens opgaver er bl.a. at:

 • inddrage studerendes arbejdsmiljøproblematikker i arbejdsmiljøorganisationens arbejde
 • deltage i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 3. år
 • bidrage med de studerendes input til det fysiske undervisningsmiljø i forbindelse med byggesager, fx indretning af undervisningslokaler, fælles arealer, kantiner
 • være med til at skabe et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og med den øvrige arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøuddannelse

Hvis du bliver valgt som studenterrepræsentant, har du ret til gratis at deltage i den arbejdsmiljøuddannelse, som er lovpligtig for arbejdsleder- og arbejdsmiljørepræsentanter. Den tager 3 dage, hvor du får grundig indsigt i arbejdsmiljøregler og AU’s arbejdsmiljøforhold.