Arbejdsmiljøgruppen - AMG

AMG tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver

AMG tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver på instituttet/enheden. Arbejdsgiveren har altid det formelle ansvar for arbejdsmiljøet, men den lokale lederrepræsentant skal sørge for at arbejdsmiljøopgaverne bliver udført. AMG kan skabe de bedste resultater, når der er opbakning fra kollegaer, og når alle ansatte samarbejder om at styrke arbejdsmiljøet. AMG skal synliggøre deres resultater og løbende håndtere arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Alle institutter, centre og administrative områder på AU har en eller flere arbejdsmiljøgrupper. Antallet og sammensætningen af arbejdsmiljøgrupperne defineres af institutlederen/ centerlederen/vicedirektøren efter drøftelser i det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU).

Hvem er med i AMG?

En arbejdsmiljøgruppe består som udgangspunkt af én valgt arbejdsmiljørepræsentant og en leder som er udpeget af institutlederen/ centerlederen/ vicedirektøren. Der kan være flere arbejdsmiljørepræsentanter i en AMG, hvis det lokalt vurderes at være praktisk.

Hvis arbejdslederen (AL) og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) ikke er til stede samtidig, er det den af dem, der er til stede, der varetager AMG’s opgaver. Den, der har været fraværende, skal hurtigst muligt have besked, hvis der har været hændelser under vedkommendes fravær.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

AMG skal som udgangspunkt løse de opgaver, der er defineret i AT-vejledning F.3.3-1 Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte.

  • Skabe fokus på det daglige arbejdsmiljø og på at forebygge arbejdsmiljøproblemer.
  • Viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø.
  • Finde løsninger på problemer i arbejdsmiljø-, sikkerheds- og sundhedsforhold.
  • Deltage i lokalt APV-arbejde og inddrage medarbejderne.
  • Deltage ved besøg fra Arbejdstilsynet (AT) og ved eventuel efterfølgende dialog og udbedring af arbejdsmiljøforhold.
  • Rejse problemstillinger over for det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU), hvis der er forhold, arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse.
  • Forebygge og analysere arbejdsulykker.
  • Hjælpe tilskadekomne med at anmelde arbejdsulykker i EASY.
  • Tilstræbe et godt samarbejde i gruppen og med den øvrige arbejdsmiljøorganisation.

Være synlige og tilgængelige.

Alle medarbejdere skal vide, hvem der sidder i arbejdsmiljøgruppen, og hvordan gruppen kan kontaktes, hvis de har et arbejdsmiljøproblem.  

Arbejdsmiljøgruppen kan med fordel bruge medarbejdermøder til at informere, bevare spørgsmål og styrke kontakten med kollegaerne.

Skabe en kultur for godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøgruppen er vigtig som rollemodel og som kulturbærer for det gode arbejdsmiljø i enheden. Gruppen kan bl.a. medvirke til at sætte fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forandringer i enheden. Arbejdsmiljøgruppens fokus på, om arbejdspladsen er i balance og trives, kan være med til at lette kollegaernes hverdag, så alle kan fokusere på kerneopgaven.