Hovedarbejdsmiljøudvalget

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan.

HAMU fastlægger og sammentænker den overordnede linje i universitetets arbejdsmiljøindsats på tværs af fakulteterne og enhedsadministrationen og i tæt samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget.

Udvalget drøfter og kvalificerer arbejdsmiljøtemaer for at kunne rådgive Universitetsledelsen.

Hvem er med i HAMU?

Udvalget består af rektor som formand, en arbejdsmiljørepræsentant og en lederrepræsentant fra hvert fakultet samt universitetsdirektøren og én til to studenterrepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget bliver valgt af og blandt medlemmerne i de enkelte FAMU/AAMU. Udvalget bliver altså først sammensat, når FAMU’erne/AAMU er etableret efter et valg.

Lederrepræsentanterne udpeges af rektor.

Medlemmerne af HAMU bidrager til at løfte universitetets samlede arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til og erfaringer med fakulteternes og enhedsadministrationens arbejdsmiljøarbejde.

HAMU’s opgaver er at:

  • Udarbejde og fastlægge målsætninger og handlingsplaner på arbejdsmiljøområdet.
  • Fastlægge og implementere overordnede regler og retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet
  • Iværksætte tværgående arbejdsmiljørelaterede projekter og udredninger efter behov
  • Drøfte løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som ikke kan løses af de lokale arbejdsmiljøorganer
  • Skaffe og bruge data om arbejdsmiljø til at igangsætte fælles tiltag ved tværgående problemer på AU
  • Samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget om bl.a. AU’s personalepolitik samt om APV.