Danske forskeres ansættelse ved udenlandske universiteter

Medarbejderens skattemæssige situation under udlandsopholdet afhænger bl.a. af, om medarbejderen under udlandsopholdet bibeholder rådigheden over en bolig i Danmark, hvor medarbejderens eventuelle familie er bosiddende, samt til hvilket land medarbejderen rejser.

Hvis medarbejderen under udlandsopholdet fortsat er bosiddende i Danmark, forbliver medarbejderen fuldt skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Det betyder, at Danmark fortsat kan beskatte medarbejderens globale indkomst og dermed også indkomst optjent ved arbejde i udlandet.

Hvorvidt medarbejderen også skal beskattes i udlandet afhænger af udlandets interne regler samt af den mellem Danmark og udlandet indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst (hvis en sådan foreligger). Ved eventuel dobbeltbeskatning af indkomst giver Danmark nedslag i den danske skat.

Hvis medarbejderen flytter til udlandet og opgiver rådigheden over sin bolig i Danmark, ophører medarbejderens fulde skattepligt til Danmark. Det betyder, at medarbejderen kun bliver begrænset skattepligtig til Danmark, hvis medarbejderen oppebærer visse indkomster fra kilder i Danmark.

Ved ophør af den fulde skattepligt til Danmark kan der indtræde fraflytningsbeskatning på værdipapirer mv.

For en konkret vurdering af, hvilke skatteregler medarbejderen er underlagt under opholdet i udlandet, herunder fraflytningsbeskatning og optimeringsmuligheder med henblik på bl.a. pensionsordninger har Aarhus Universitet indgået en aftale med revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers om skattemæssig assistance i forbindelse med eventuel ansættelse i udlandet. Se det særlige dokument herom.