Skattemæssige aspekter i forbindelse med udenlandske forskeres ansættelse ved AU

Generelle regler om forskerbeskatning

Medarbejdere fra udlandet skal som altovervejende hovedregel betale skat i Danmark af den løn, som vedkommende tjener under sin ansættelse ved Aarhus Universitet (AU) i forbindelse med udførelse af arbejde i Danmark.  Der kan forekomme undtagelser hertil, eksempelvis hvis bestemmelser i en dobbeltbeskatningsoverenskomst afskærer Danmark fra at beskatte lønnen.

Fuld eller begrænset skattepligt

Der skal indtræde fuld eller begrænset skattepligt til Danmark for at blive omfattet af forskerskatteordningen.

Fuld skattepligt til Danmark indtræder i forbindelse med erhvervelse af bopæl i Danmark eller ved ophold i Danmark med en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder (Den fulde skattepligt indtræder da fra opholdets begyndelse).   

Begrænset skattepligt til Danmark indtræder, hvor forskeren ikke har bopæl i Danmark og opholder sig i Danmark under 6 måneder.

Betingelser

De vigtigste betingelser for at kunne anvende forskerskatteordningen er:

  • Forskeren må ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark af løn mv. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen i det tidligere ansættelsesforhold var beskattet efter forskerskatteordningen, og skattepligten ophørte samtidigt med den tidligere ansættelse.

  • Gæsteundervisere og lignende, som inden for de seneste 10 år i en eller flere perioder af en samlet varighed på højst 12 måneder har været begrænset skattepligtig til Danmark af løn som gæsteundervisere, har ved en efterfølgende ansættelse mulighed for at anvende forskerskatteordningen. Forskning anses for omfattet af gæsteundervisning og lignende.
  • Gæsteundervisere og lignende, der inden for de seneste 10 år har været fuldt skattepligtig til Danmark som følge af ophold i Danmark i mere end 6 måneder, og hvis ophold ved et dansk universitet udelukkende er finansieret af udenlandske midler, skal ikke opfylde kravet om ikke at have været fuldt skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år.  Perioden med fuld skattepligt må højst have haft en samlet varighed på 12 måneder. Forskning anses for omfattet af gæsteundervisning og lignende.

  • Skattepligten til Danmark skal ikke indtræde i forbindelse med påbegyndelsen af ansættelsen. 
  • Ophold i Danmark må tidligst ske 1 måned inden ansættelsens start.

 

  • Forskeren skal være ansat i henhold til stillingsstrukturen i en stilling på minimum adjunktniveau på ansættelsestidspunktet.

  • Efter bekendtgørelse om godkendelse af forskere skal en person for at opnå godkendelse af sine kvalifikationer som forsker kunne dokumentere kvalifikationer svarende til niveauet for ansættelse som adjunkt eller derover eller som forsker/projektforsker eller derover. Godkendelse som forsker i relation til reglerne om forskerbeskatning forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende niveau jf. cirkulæret om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Efter bekendtgørelsen forstås ved forsknings- og udviklingsarbejde aktiviteter som defineret af OECD jf. ovenstående link til bekendtgørelsen.                                                                                              

Beskatningsperiode og beskatningsniveau

Forskere på forskerbeskatning inden 1. januar 2018.

Forskerskatteordningen betyder, at lønnen bruttobeskattes med 27% i op til 84 måneder (7 år) i stedet for den normale indkomstskat. Til gengæld har medarbejderen hverken ret til fradrag i lønindkomsten eller ret til personfradrag ved beregning af skatten. Bruttoskatten inkl. bidrag til dansk social sikring udgør 32,84%.

Forudsat at de generelle betingelser for at være omfattet af forskerskatteordningen er opfyldt kan forlængelsen af forskerskatteperioden på 24 måneder anvendes af forskere som:

  • Aktuelt pr. 1. januar 2018 er omfattet af den hidtil gældende forskerskatteordning. Beskatningsprocenten stiger dog pr. 1. januar 2018 fra 26% til 27%.
  • Forskere der pr. 1. januar 2018 ikke har opbrugt de 60 måneder efter de hidtidige gældende regler, overgår automatisk til reglerne om 84 måneder og en beskatningsprocent på 27%.

Forskere der pr. 1. januar 2018 har opbrugt de 60 måneder kan ikke overgå til den nye ordning.

Efter forskerskatteperiodens udløb overgår medarbejderen til beskatning efter de almindelige danske skatteregler.

For nærmere information om beskatning efter forskerreglen henvises til SKAT’s vejledning på dansk og engelsk.