Aftagerpanelernes formål

Formålet med aftagerpanellet er at sikre en systematisk dialog mellem universitetet og aftagerne af de færdige kandidater. Den systematiske dialog skal sikre, at indholdet af uddannelserne på Arts matcher de færdigheder og kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, således at dimittender fra Arts efterfølgende har de bedst mulige forudsætninger for beskæftigelse. 

Aftagerpanelernes formål er at fungere som sparringspartner og rådgivere for institutledelsen samt studienævn om udviklingen af de relevante uddannelser.

Helt konkret har aftagerpanelet til opgave at bidrage med drøftelser omkring følgende:

  • uddannelsens indhold og relevans, kandidaternes kvalifikationer og uddannelsens samspil med det omgivende samfund
  • udvikling af uddannelsens fagelementer, erhvervsrettede tiltag (såsom projektorienterede forløb og specialesamarbejder) samt arbejdsmarkedets kompetencebehov, herunder også betydningen af og behovet for internationalisering i uddannelserne
  • rådgive om forholdet mellem erhvervslivets interesser, arbejdsmarkedets behov, uddannelsernes kompetenceprofiler og samfundsmæssige relevans i forhold til instituttets uddannelsesportefølje
  • udvikling af samarbejdet mellem Arts og erhvervsliv
  • nye uddannelsestiltag, herunder behov for nye tværfaglige uddannelseskombinationer samt efter- og videreuddannelsestilbud.