Kommissorium for Erhvervsudvalget

Formål

Erhvervsudvalget varetager på vegne af universitetsledelsen faglige spørgsmål og rammebetingelser, som går på tværs af Aarhus Universitets fakulteter i erhvervs- og innovationsrelaterede spørgsmål.

Udvalget har følgende overordnede formål

 • at understøtte arbejdet med Aarhus Universitets mission og vision, som beskrevet i universitetets strategi
 • at identificere og udvikle tværgående initiativer til udmøntning og drift af universitetets strategi inden for erhverv og innovation, som kan understøtte og supplere fakulteternes initiativer
 • at koordinere og videndele på tværs af fakulteterne
 • at påvirke universitetets rammevilkår gennem samspil med regionale, nationale og internationale beslutningstagere
 • at rådgive universitetsledelsen i alle ovenstående områder.

Erhvervsudvalget arbejder i et tæt samspil med universitetsledelsen, som kan bede Erhvervsudvalget om at udarbejde konkrete forslag til indsatser eller aktiviteter på området. Tilsvarende kan Erhvervsudvalget fremsende forslag til universitetsledelsen.

Erhvervsudvalget udfører sit arbejde i dialog med fakulteterne og understøttes af den administrative erhvervskoordinationsgruppe. Herudover inddrager Erhvervsudvalget blandt andet Uddannelsesudvalget, Forskningsudvalget, institutter, administration samt eksterne interessenter.

Opgaver

Erhvervsudvalget har følgende hovedopgaver

 • Styrke universitetets synlighed som en attraktiv samarbejdspartner
 • Styrke det tværfakultære samarbejde med eksterne partnere, herunder med store virksomheder, SMV’er, offentlige institutioner (blandt andet kommuner, region(er) og business regions)
 • Styrke iværksætteri for både forskere og studerende ved at skabe optimale rammer for etablering af start-up og spin-out virksomheder
 • Styrke samarbejdet med centrale erhvervs- og iværksætteraktører, herunder Erhvervshus Midtjylland, Den Nationale Erhvervsfremmebestyrelse, Erhverv Aarhus, Innovationsfonden, Vækstfonden, klyngerne og Incuba
 • Sikre optimale rammer for AU’s alumnenetværk
 • Medvirke til at styrke karriereelementet i AU’s uddannelser
 • Sikre systemunderstøttelse, herunder AU Job- og Projektbank og CRM
 • Styrke kommercialiseringen af forskning gennem samarbejde med erhvervslivet om licensering og salg af teknologier
 • Sikre, at universitetets forskningsinfrastruktur og faciliteter i højere grad indgår i et samarbejde med eksterne parter
 • Sikre implementering af delstrategien for erhvervssamarbejde og innovation 2021-2025

Udpegning og beslutningskompetence

Udvalget består af

 • Erhvervsdirektøren (formand)
 • En udpeget videnskabelig repræsentant for hvert fakultet, der kan repræsentere og har beslutningskompetence på fakultetsledelsesniveau
 • Lederen af Erhvervsstaben.

Formanden bistås af en næstformand udpeget af formanden blandt udvalgets medlemmer. Der er årlig rotation på næstformandsposten. Erhvervsdirektøren orienterer løbende universitetsledelsen om arbejdet og fremlægger relevante sager til beslutning i universitetsledelsen. Udvalget har beslutningskompetence inden for de sagsområder, som universitetsledelsen har uddelegeret til udvalget.

Arbejdsform

Dagsorden for møderne udfærdiges af formanden (i samarbejde med næstformanden), der også sikrer fremdrift og konkrete handlingsplaner for udvalgets hovedopgaver. Større tværgående dagsordenspunkter har en punktejer, der er ansvarlig for at inddrage relevante parter på universitetet i forhold til idéudvikling og høring, samt for at fremlægge evt. indstilling for universitetsledelsen. Dagsorden inkl. sagsfremstilling og bilag udsendes minimum 10 dage forud for et møde.

Udvalget kan nedsætte midlertidige (ad hoc) eller permanente underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver eller med henblik på indspil af ideer/forslag til udvalget.

Inddragelse og åbenhed

Udvalget er forpligtet til at inddrage relevante aktører i udvalgets arbejde. Inddragelsen kan fx ske i form af høring, samarbejde om specifikke initiativer, deltagelse i underudvalg, seminarer. Mødereferater offentliggøres på au.dk.

Budget

I forbindelse med udarbejdelsen af universitetets budget, beslutter universitetsledelsen budgettet for Erhverv og Innovation. Erhvervsdirektøren kan beslutte at allokere nogle af disse midler til Erhvervsudvalgets opgaver. Derudover forventes en vækst i eksterne midler. Udvalget vil blive inddraget i økonomiske dispositioner, når det er relevant.

Sekretariatsbetjening

Udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstaben i Erhverv og Innovation i tæt samarbejde med enhedsadministrationen og i løbende dialog med fakultetssekretariaterne via den administrative erhvervskoordinationsgruppe (koordinationsgruppen har en repræsentant fra hhv. de fem fakulteter, AU Forskning og Eksterne Relationer og AU Uddannelse. Derudover lederen af Erhverv, der fungerer som formand.)

Tiltrådt den 8. december 2021 – mindre ændring tilføjet den 19. september 2022, og 6. december 2023.