FAMU/AAMU

Fakultets- eller enhedsadministrations-arbejdsmiljøudvalgene (FAMU/AAMU) planlægger og koordinerer fakulteternes og enhedsadministrationens arbejdsmiljøarbejde.

FAMU/AAMU fastlægger målsætninger for indsatsen og sørger for, at beslutninger bliver ført ud i livet på hele fakultetet/administrationen.

Udvalget rådgiver den lokale ledelse om arbejdsmiljø-spørgsmål og er med til at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er systematisk, forebyggende og effektivt.

FAMU/AAMU refererer til den lokale ledelse og hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) på AU.

Hvem er med i FAMU/AAMU?

Dekanen/universitetsdirektøren er øverste ansvarlige for at udpege sig selv eller en anden relevant leder som formand for udvalget. Udvalget består desuden af 2 arbejdsmiljørepræsentanter og 2 lederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant.

Hvis ledelsen ønsker det, kan antallet af udvalgsmedlemmer udvides. Uanset hvilken leder, der er formand for udvalget, skal formanden altid kunne handle på dekanens/universitetsdirektørens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i udvalget bliver valgt af og blandt medlemmerne af lokalarbejdsmiljøudvalgene eller blandt institutternes/enhedernes arbejdsmiljøgrupper, hvis der ikke er oprettet lokale arbejdsmiljøudvalg.

Lederrepræsentanterne udpeger repræsentanter fra de lokale arbejdsmiljøudvalg eller arbejdsmiljøgrupper. Udvalget kan altså først sammensættes, når arbejdsmiljøgrupperne og lokalarbejdsmiljøudvalgene er etableret efter et valg.

Medlemmerne af FAMU/AAMU bidrager til at løfte og koordinere fakultetets/enhedsadministrationens arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til de lokale vilkår og deres erfaring med det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Anbefalingen er derfor, at medlemmerne repræsenterer fakultetets/enhedsadministrationens arbejdsområder og faggrupper bredt.

FAMU’s/AAMU’s opgaver er at:

  • koordinere og prioritere arbejdsmiljøarbejdet
  • sikre, at FAMU/AAMU’s beslutninger implementeres på institut-/vicedirektørs/enhedsniveau
  • udarbejde den årlige arbejdsmiljødrøftelse for fakultetet/enhedsadministrationen
  • medvirke til at AU’s overordnede arbejdsmiljøtiltag bliver realiseret
  • planlægge, koordinere og følge op på fakultetets/enhedsadministrationens APV-arbejde i samarbejde med samarbejdsudvalget
  • samarbejde med fakultetets/administrationens samarbejdsudvalg om psykisk arbejdsmiljø og trivsel
  • integrere arbejdsmiljøhensyn i fysiske drifts- og planlægningsopgaver
  • iværksætte lokale tværgående initiativer og samarbejde og videndele med AU’s øvrige fakulteter, HR og samarbejdsorganisationen om fælles arbejdsmiljøforhold
  • rejse relevante problemstillinger for HAMU