Hovedarbejdsmiljøudvalget - HAMU

Hovedarbejdsmiljøudvalget rådgiver AU’s Universitetsledelse om arbejdsmiljø

Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. HAMU er en vigtig aktør, da det fastlægger og sammentænker den overordnede linje i universitetets arbejdsmiljøindsats på tværs af fakulteterne og enhedsadministrationen og i samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget. Udvalget drøfter og kvalificerer arbejdsmiljøtemaer med henblik på at rådgive Universitetsledelsen.

Hvem er med i HAMU?

HAMU består af Rektor som formand, en arbejdsmiljørepræsentant og en lederrepræsentant fra hvert fakultet og Enhedsadministrationen samt en ph.d.-repræsentant og en studenterrepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i HAMU vælges af og blandt medlemmerne i FAMU/AAMU. Lederrepræsentanterne udpeges af Rektor.

Medlemmerne af HAMU bidrager til at løfte universitetets samlede arbejdsmiljøarbejde med afsæt i deres kendskab til - og erfaringer med fakulteternes og Enhedsadministrationens arbejdsmiljøarbejde.

HAMU’s opgaver er at:

  • Udarbejde og fastlægge målsætninger og handlingsplaner på arbejdsmiljøområdet.
  • Fastlægge og implementere overordnede regler og retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet.
  • Iværksætte tværgående arbejdsmiljørelaterede projekter og udredninger efter behov.
  • Drøfte løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som ikke kan løses af de lokale arbejdsmiljøfora.
  • Tilvejebringe og anvende data om arbejdsmiljø til at igangsætte fælles tiltag ved tværgående problemer på AU.
  • Samarbejde med Hovedsamarbejdsudvalget om bl.a. AU’s personalepolitik og APV.