Rejseforsikring

Aarhus Universitet er underlagt statens selvforsikringsordning. Dette vil sige, at AU ikke må tegne forsikringer, men sidestilles med at have tegnet forsikringer. I skadestilfælde bærer AU derfor selv den økonomiske risiko, og udgifter dækkes af det enkelte institut, center, administrative enhed mv.

Årsagen til selvforsikringsordningen er, at den i mange tilfælde vil være billigere, end hvis AU tegnede forsikringer gennem et kommercielt forsikringsselskab. Dog med undtagelse af bilkørsel i udlandet.

Det er Europæiske ERV, der på statens vegne administrerer ordningen. Og det er også Europæiske ERV, der afgør, om der foreligger erstatningspligt og i givet fald fastsætter erstatningens størrelse. Det er Europæiske ERV, der betaler lægeregninger, udbetaler erstatning mv., som AU Regnskab refunderer til Europæiske gennem betaling af en samlet, månedlig faktura. For alle udgifter, der faktureres af Europæiske i 2020 og fremover gælder det, at Regnskab efterfølgende omkonterer udgiften ifm. medarbejderens forsikringsudbetaling til medarbejderens enhed. Regnskab indhenter forinden den præcise kontostreng, udgiften ønskes omkonteret til.

Ved årets udgang sender Regnskab en opgørelse til enhederne over de forsikringsudgifter, der i løbet af året er posteret ud på området.

Regler for rejseforsikring

Hvem er omfattet af forsikring?

 • Alle der er ansat på Aarhus Universitet
 • Og de der er tilknyttet Aarhus Universitet uden ansættelsesforhold, hvor rejsen helt eller delvist betales af Aarhus Universitet (AU), kan søge om en rejseforsikringAnsøgning om rejseforsikring sker ved instituttet/enheden, og en mailgodkendelse anses for at være gyldig bevis for rejseforsikringsdækning 

Vær opmærksom på, at medrejsende familiemedlemmer ikke er dækket af AUs rejseforsikring ved Europæiske og derfor heller ikke kan få udleveret et forsikringskort jf. Cirkulære om tjenesterejseforsikringen. Dette gælder både for rejser, der betales af ordinære midler og rejser, der betales af eksterne midler.

Universiteterne kan dog i forbindelse med medarbejderes udstationering (tjenesterejse over 28 dage) afholde rimelige og dokumenterede udgifter til blandt andet forsikring for medrejsende familie, og det er i dén forbindelse vedtaget ved AU, at instituttet kan vælge at bevilge en refundering af betalingen (præmien) af en privat tegnet rejseforsikring for ægtefælle/samlever og eventuelle børn. Dette skal aftales forud for udstationeringen. Forsikringen tegnes af medarbejderen, og der fremsendes efterfølgende dokumentation for udgiften.

Læs mere om reglerne for dækning af udgifter til medfølgende familie.


Særligt vedrørende rejser til områder, hvor der frarådes indrejse eller anbefales hjemrejse

Hvis en medarbejder planlægger at rejse til et område, hvor lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Serum institut fraråder alle rejser eller anbefaler hjemrejse, dækker tjenesterejseforsikringen fortsat, dog med undtagelse af blandt andet bistand til evakuering, søgning i forbindelse med kidnapning samt udbetaling af løsesum jf. tjenesterejseforsikringsbetingelsernes pkt. 3.2.1., 3.5.2. og 3.6.1.


Sygdom, kroniske eller eksisterende lidelser før rejsen

Rejseforsikringen dækker som udgangspunkt kun skader i forbindelse med akut opstået sygdom og tilskadekomst. Er du /har du været syg eller er du kommet til skade inden for de sidste 2 måneder før en rejse - eller har du anden grund til at tro, at du får brug for en læge eller en anden behandler i udlandet – vil forsikringen formentlig ikke dække, og du bør derfor søge om det, der hedder et medicinsk forhåndstilsagn.
Udfyld medicinsk forhåndstilsagn, og få vurderet, om og hvordan du er dækket, så du ikke risikerer selv at skulle dække for udgifter relateret til lidelsen/tilstanden. Søg medicinsk forhåndstilsagn i så god tid som muligt - og senest 2 uger inden din rejse. Forhåndstilsagn (europaeiske.dk)


Forsikringspolice

Bliver du forud for en rejse bedt om at dokumentere, at du er forsikret, skal du blot henvende dig til Europæiske. Her vil du få udstede et såkaldt ”Statement”.


Private ferierejser

Det er muligt at opnå rabat hos Europæiske, hvis du skal afholde private ferierejser eller supplerende ferie. Udgifter til sådanne forsikringer afholdes privat.


Link til

HR's hjemmeside om forsikring ved tjenesterejser i udlandet

Anmeldelse af skade, bagage forsinkelse m.v.

Får du en skade, skal du udfylde og sende skadesanmeldelsen til Europæiske ERV online; se linket dertil i højre side. Bemærk, at du i anmeldelsen skal vedhæfte en bekræftelse fra din institutleder, vicedirektør eller administrationschef, der indeholder en bekræftelse af:

 • at du var ansat og var på tjenesterejse på skadestidspunktet
 • specificering af dit rejsetidspunkt
 • dit navn og
 • din fødselsdato

Alle disse oplysninger er påkrævede, og kun ovennævnte personer er berettiget til at underskrive en bekræftelse ifm. din anmeldelse.

OBS! Det er desuden vigtigt, at bekræftelsen også sendes til rejser@au.dk, da Regnskab på denne måde har løbende kendskab til, hvilke forsikringssager der er godkendt af lederen til at blive oprettet ved Europæiske, og dette bruges til kontrol af de opkrævninger, der modtages fra Europæiske ERV.

  

For brug af AU kreditkort ved mistet bagage, læs mere under "anvendelse af kreditkort": Kreditkortpolitik på AU.

Forsikringskort

Det er ikke et krav at eje eller medbringe et fysisk kort for at være dækket af AUs tjenesterejseforsikring ved Europæiske. Får man som rejsende behov for at benytte forsikringen, mens man står i udlandet uden et kort, kan alle nødvendige oplysninger og kontaktoplysninger findes på  Statens tjenesterejseforsikring (europaeiske.dk)

I tilfælde hvor den rejsende alligevel ønsker at medbringe et rejseforsikringskort, kan det printes direkte fra Europæiskes hjemmeside. Aktivering af en skadesanmeldelse kræver en vedhæftet bekræftelse fra institutleder, vicedirektør mv., og det er derfor ikke muligt for uvedkommende at oprette uberettigede sager med print-selv-løsningen.

Det skal nævnes, at medarbejderen selv er ansvarlig for at sikre sig, at man har en gyldig rejseforsikring ved AU forud for en tjenesterejse.

Ift. Cirkulære om tjenesterejseforsikringen er der sidenhen kommet en opdateret procedure i forhold til §5 og §6, og der er derfor ikke længere krav om registrering af kortnumre mv.

FAQ om forsikringer

 • Kan uvedkommende oprette sager i AU's navn og opnå uberettiget erstatning?

  • Kan uvedkommende oprette sager i AU's navn og opnå uberettiget erstatning?

   Svar:

   Nej. Da Europæiske ved alle skadeanmeldelse kræver en vedhæftet bekræftelse fra institutleder, vicedirektør mv., før anmeldelsen bliver registreret; uden dén vil en anmeldelse blive afvist.
    

 • Skal der vises et kort for at få hjælp?

  • Skal der vises et kort for at få hjælp?

   Svar:

   Nej. Europæiske har oplyst, at et kort ikke er nødvendigt, og alle relevante kontaktoplysninger findes på europæiske.dk. Befinder du dig et sted i verden, hvor du ikke har let internetadgang, er det tilstrækkeligt at medbringe et skærmprint fra hjemmesiden, dvs. kontaktoplysningerne til Europæiske.
    

 • Hvilke fordele giver et papirkort?

  • Hvilke fordele giver et papirkort?

   Svar:

   I modsætning til et skærmprint med kontaktoplysninger, er formatet tilpasset i din kreditkortholder. Ingen andre fordele.
    

 • Skal udleverede plastikkort returneres?

  • Skal udleverede plastikkort returneres?

   Svar:

   Du må gerne, men behøver det ikke. Skulle du fratræde, skal kortet destrueres.
    

 • Må der printes forsikringskort til medrejsende familie?

  • Må der printes forsikringskort til medrejsende familie?

   Svar:

   Ifølge cirkulæret om tjenesterejseforsikringen er den personkreds, der kan forsikres, statsansatte på tjenesterejse og andre personer der helt eller delvis rejser på statens regning jf. § 4 stk. 1 og stk. 2.

   Bestemmelsen i § 4 stk. 2, hvorefter andre personer end statsansatte der helt eller delvist rejser på statens regning kan dækkes, gælder ikke medrejsende familiemedlemmer. Styrelsen for videregående uddannelser har i notat af d. 22. oktober 2013 fastslået, at bestemmelsen er tiltænkt en anden personkreds end medrejsende familiemedlemmer.
    

 • Dækker AU udgifter til udvidet syge/sundhedsforsikring?

  • Dækker AU udgifter til udvidet syge/sundhedsforsikring?

   Svar:

   Udgangspunktet er, at AU ikke må afholde udgifter til forsikringstegning, men ifølge § 4 stk. 2 i cirkulæret om selvforsikring i staten, skal der tegnes forsikring for risici i udlandet, hvis det kræves i det pågældende land. Da der ikke i cirkulæret står angivet, at det skal være et lovmæssigt krav i det pågældende land, vil det i ovennævnte tilfælde kunne afholdes udgifter til forsikringstegning med hjemmel i § 4 stk. 2 i cirkulæret.
    

 • Dækker AU udgifter til forsikring, hvis Europæiske ikke er godkendt i værtslandet?

  • Dækker AU udgifter til forsikring, hvis Europæiske ikke er godkendt i værtslandet?

   Svar:

   Udgangspunktet er, at AU ikke må afholde udgifter til forsikringstegning, men ifølge § 4 stk. 2 i cirkulæret om selvforsikring i staten, skal der tegnes forsikring for risici i udlandet, hvis det kræves i det pågældende land. Da der ikke i cirkulæret står angivet, at det skal være et lovmæssigt krav i det pågældende land, vil det i ovennævnte tilfælde kunne afholdes udgifter til forsikringstegning med hjemmel i § 4 stk. 2 i cirkulæret.
    

 • Har tjenesterejseforsikringen begrænsninger efter de første 6 måneder?

  • Har tjenesterejseforsikringen begrænsninger efter de første 6 måneder?

   Svar:

   Tjenesterejseforsikringen er ikke tidsmæssigt begrænset og dækker også fritid og helligdage efter de første 6 måneder, dog dækkes ikke på feriedage.
    

 • Hvordan tegnes tillægsforsikring for ferie, hvis man ikke længere har bopæl i Danmark?

  • Hvordan tegnes tillægsforsikring for ferie, hvis man ikke længere har bopæl i Danmark?

   Svar:

   Henvendelse til Økonomistyrelsen har ikke ført til noget klart svar. Medarbejdere henvises derfor i stedet til at tegne en forsikring for sine feriedage i det land, hvor vedkommende er bosat.
    

 • Udstationeringer: Dækker Statens Tjenesterejseforsikring også i fritiden?

  • Udstationeringer: Dækker Statens Tjenesterejseforsikring også i fritiden?

   Svar:

   Tjenesterejseforsikringens dækning omfatter weekender og helligdage, men dækker ikke for dage, hvor der afvikles ferie. Det anbefales derfor, at man selv tegner en privat forsikring for den/de perioder, hvor der afholdes ferie. I de tilfælde, hvor man allerede har en privat årsrejseforsikring, anbefales det, at man kontakter sit forsikringsselskab inden udstationeringen, idet der kan være særlige forhold for ferieperioder, når de afvikles i forbindelse med en erhvervsrejse.
    

 • Må AU dække udgifter til tegning af indboforsikring?

  • Må AU dække udgifter til tegning af indboforsikring?

   Svar:

   AU må i medfør af cirkulæret om selvforsikring ikke tegne eller refundere udgifter til tegning af indboforsikring.
    

 • Dækker AU udgifter til obligatorisk forsikringsdækning ved indgåelse af huslejekontrakt?

  • Dækker AU udgifter til obligatorisk forsikringsdækning ved indgåelse af huslejekontrakt?

   Svar:

   Nej, AU kan ikke dække udgifter til forsikringsdækning i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakt.
    

 • Dækker AU udgifter til forsikring af kronisk sygdom, som Europæiske ikke dækker?

  • Dækker AU udgifter til forsikring af kronisk sygdom, som Europæiske ikke dækker?

   Svar:

   Ifølge pkt. 1.2 i Europæiskes forsikringsbetingelser for rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet gælder der nogle regler for, hvornår en kronisk sygdom er dækket, og hvornår den ikke er.

   Hvis en ansat med en kronisk sygdom skal på tjenesterejse, bør vedkommende derfor kontakte Europæiske herom med henblik på at få et forhåndstilsagn om dækning.
    

 • Er graviditet omfattet af tjenesterejseforsikringen?

  • Er graviditet omfattet af tjenesterejseforsikringen?

   Svar:

   Graviditet er ikke omfattet af tjenesterejseforsikringen, idet et almindeligt graviditetsforløb ikke regnes for sygdom. Kontrolbesøg under graviditet samt selve fødslen er derfor ikke omfattet af tjenesterejseforsikringen. Tilstøder der komplikationer til et graviditetsforløb eller der f.eks. indtræder for tidlig fødsel, vil dette dog blive betragtet som akut sygdom, og man vil kunne få lægelig bistand dækket af tjenesterejseforsikringen.
    

 • I nogle eksterne bevillinger gives der tilskud til forsikringstegning. Kan AU med baggrund i bevillingen tegne forsikring?

  • I nogle eksterne bevillinger gives der tilskud til forsikringstegning. Kan AU med baggrund i bevillingen tegne forsikring?

   Svar:

   Cirkulæret om selvforsikring i staten er en administrativ forskrift udstedt af finansministeriet. Bestemmelser i en ekstern bevilling kan ikke tilsidesætte reglen i cirkulæret, hvorefter AU ikke må tegne forsikringer.
    

 • Er studerende dækket, hvis de låner en tjenestebil til en studierelateret opgave?

  • Er studerende dækket, hvis de låner en tjenestebil til en studierelateret opgave?

   Svar:

   Aarhus Universitet har ikke en forsikring, der dækker studerende. Det gælder som udgangspunkt også, når de låner en tjenestebil i studiemæssig sammenhæng.

   Bilen er naturligvis stadig dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, således at skader, der påføres andres ting eller person, dækkes af universitetet, men den studerende er ikke dækket i tilfælde af personskade, som påføres den pågældende selv.
    

 • Er studerende dækket, hvis de udfører en opgave for universitetet?

  • Er studerende dækket, hvis de udfører en opgave for universitetet?

   Svar:

   Studerende, der bliver bedt om at udføre en opgave for universitetet, er i arbejdsskadesikringslovens forstand at anse som ansat, uanset om der er indgået en skriftlige aftale herom eller ej, og dermed omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis den pågældende kommer ud for et uheld under opgavens udførsel – det omfatter også transport i en tjenestebil.
    

 • Er studerende dækket, hvis de er passager i en tjenestebil?

  • Er studerende dækket, hvis de er passager i en tjenestebil?

   Svar:

   Det afgørende i denne sammenhæng er, med hvilket formål den studerende er med i bilen. Hvis vedkommende er med for at hjælpe med at udføre en opgave, så er vedkommende omfattet af arbejdsskadesikringslovne.
   Hvis den studerende derimod blot får et lift hjem, er den studerende ikke omfattet af en forsikring. Det skal i den sammenhæng pointeres, at ansatte ikke må bruge tjenestebiler til private formål, og hvis den studerende ikke er med for at udføre en opgave, kan det måske anses som et privatretligt forhold udført af den ansatte.

    

Tjenestebil i udlandet

Hvis rejsen med tjenestebilen går til udlandet, skal der tegnes en ansvarsforsikring på bilen.

Forsikringen skal tegnes senest 5 hverdage før den planlagte afrejse dato. Forsikringen tegnes ved at kontakte Tryg Forsikring på deres hjemmeside: https://tryg.dk/erhverv/kundeservice.
I e-mailens emnefelt skrives der: Forsikring af tjenestebil i udlandet

Hvis der er brug for telefonisk kontakt til Tryg Forsikring, træffes de på telefon +45 44 20 22 20

Følgende skal altid oplyses til Tryg Forsikring:

 • At der er tale om forsikring af tjenestebil i udlandet
 • EAN
 • Tjenestebilens registreringsnummer
 • Forsikringsperiode
 • Destination

Sygdom/ulykke under tjenesterejser

Sygdom eller ulykke under opholdet

Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke under en tjenesterejse, er det kun i de tilfælde, hvor du har brug for lægehjælp, der kræver betaling, at du skal kontakte Europæiske Rejseforsikring Alarmcentral, som har døgnåbent.