Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver på instituttet/enheden. Lederen har altid det formelle ansvar for at opgaverne bliver udført.

En arbejdsmiljøgruppe kan skabe de bedste resultater, når der er opbakning fra kolleger, og når alle medarbejdere samarbejder om at styrke arbejdsmiljøet.

Gruppen skal synliggøre deres resultater og løbende håndtere arbejdsmiljøproblemerne på arbejdspladsen.

Alle institutter og administrative områder på AU har en eller flere arbejdsmiljøgrupper. Antallet og sammensætningen af arbejdsmiljøgrupperne defineres af lederen efter drøftelser i det lokale arbejdsmiljøudvalg.

Hvem er med i AMG?

En arbejdsmiljøgruppe består som udgangspunkt af en udpeget leder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. I særlige tilfælde kan der være flere arbejdsmiljørepræsentanter i en gruppe.

Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Den, der har været fraværende, skal hurtigst muligt have besked om, hvis der har været hændelser under deres fravær.

Hvad laver AMG?

Arbejdsmiljøgruppen skal som udgangspunkt løse de opgaver der defineret i ”Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed” §18. Herudover er AMG’s opgaver at:

  • skabe fokus omkring det daglige arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer
  • viderebringe information, som hjælper til at skabe et godt arbejdsmiljø
  • finde nødvendige løsninger på uacceptable arbejdsmiljø-, sikkerheds- og sundhedsforhold
  • deltage i lokalt APV-arbejde og inddrage medarbejderne i det
  • deltage ved besøg fra Arbejdstilsynet (AT) og eventuel efterfølgende dialog og udbedring af arbejdsmiljøforhold
  • rejse problemstillinger over for det lokale arbejdsmiljøudvalg, hvis der er forhold, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse
  • forebygge og analysere arbejdsulykker
  • tilstræbe et godt samarbejde i gruppen og med den øvrige arbejdsmiljøorganisation
  • være synlige og tilgængelige.

Alle medarbejdere skal vide, hvem der er i deres lokale arbejdsmiljøgruppe, og hvordan gruppen kan kontaktes, hvis de har et arbejdsmiljøproblem. Arbejdsmiljøgruppen kan med fordel bruge medarbejdermøder til at bevare og styrke kontakten med kollegerne.

Skaber en kultur for godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøgruppen er vigtig som rollemodel og som kulturbærer for det gode arbejdsmiljø i enheden. Gruppen kan bl.a. medvirke til at sætte fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forandringer i enheden.

Når arbejdsmiljøgruppen har fokus på, om arbejdspladsen er i balance og trives, kan det være med til at lette kollegernes hverdag, så alle kan fokusere på kerneopgaven.