Lokalarbejdsmiljøudvalget

Lokalarbejdsmiljøudvalget (LAMU) planlægger og rådgiver om arbejdsmiljøtiltag. Udvalget drøfter arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende.

LAMU refererer til institutledelsen/ vicedirektøren/ administrationschefen og fakultets-/enhedsadministrations-arbejdsmiljøudvalget. LAMU koordinerer og understøtter arbejdsmiljøgruppernes indsats.

Hvem er med i LAMU?

Det er som udgangspunkt institutlederen/centerlederen/vicedirektør/administrationschefen, der er formand for de lokale arbejdsmiljøudvalg. Desuden består udvalget af 2 arbejdsmiljørepræsentanter og 2 arbejdslederrepræsentanter og eventuelt en studenterrepræsentant. Hvis formanden for udvalget ønsker det, kan antallet af udvalgsmedlemmer udvides.

Uanset hvilken leder, der er formand for udvalget, skal formanden altid kunne handle på Institutlederens /centerlederens/vicedirektørens/administrationschefens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanterne til udvalget bliver valgt af og blandt instituttets/enhedens arbejdsmiljørepræsentanter. Lederne i enhedens arbejdsmiljø-grupper udpeger ligeledes 2 repræsentanter mellem sig. Udvalget kan altså først sammensættes, når arbejdsmiljøgrupperne er etableret.

Anbefalingen er, at udvalget bliver sammensat, så medlemmerne afspejler instituttets arbejdsområder, lokationer og faggrupper bredt.

Medlemmerne i LAMU repræsenterer alle arbejdsmiljøgrupper og deres interesser.

Hvad laver LAMU?

LAMU skal som udgangspunkt løse de opgaver, der er defineret i ”Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, §17.” Herudover er LAMU’s opgaver at:

  • udarbejde handlingsplaner og følge op på arbejdet med APV, herunder samarbejde med det lokale samarbejdsudvalg om trivsel
  • gennemføre den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse for instituttet/vicedirektørområdet/enheden
  • forebygge arbejdsmiljøproblemer
  • sikre at arbejdsmiljølovgivningen og AU’s interne regler og retningslinjer bliver overholdt
  • rådgive arbejdsmiljøgrupperne og understøtte deres arbejde
  • synliggøre og informere om arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøorganisationen på instituttet/enheden
  • rejse problemstillinger for FAMU/AAMU, hvis der er forhold, som LAMU ikke kan løse på egen hånd.

LAMU rådgiver også enhedens ledelse om, hvilke arbejdsmiljøgrupper der skal etableres.