Ny journalplan fra 2022

Ny journalplan fra 2022

Nedenstående finder du AU's nye journalplan fra 2022. Journalplanen er godkendt af Rigsarkivet. Journalperioden starter 9. maj 2022.

Journalplanen er fælles for AU. En sagsgruppe afspejler som udgangspunkt sagens emne og ikke dens organisatoriske tilhørsforhold. Journalplanen er hierarkisk inddelt i hovedgruppe, emnegruppe og sagsgruppe: 

niveau 1: hovedgrupper (fx. 0, Organisation, ledelse og administration)
niveau 2: emnegrupper (fx. 01, Ledelse og formelle organer)
niveau 3: sagsgrupper (fx. 017, Studienævn)
niveau 4: sagsgrupper (fx 0171, Uddannelsesnævn og uddannelsesudvalg)

Når du opretter en sag i WorkZone, vælger du den sagsgruppe på niveau 3 eller 4 i journalplanen, der matcher den konkrete opgave. Det er ikke muligt at vælge hovedgrupper, emnegrupper eller sagsgrupper på 3. niveau, hvis der er et 4. niveau. 

Retningslinjer og principper
De fleste emnegrupper har en sagsgruppe, der hedder 'xx0, retningslinjer og principper'. Denne sagsgruppe kan du bruge til sager, der beskriver overordnet praksis, reningslinjers samt principper for emnegruppen.
De fleste emnegrupper har en sagsgruppe, der hedder 'xx9, Diverse'. Denne sagsgruppe kan du bruge, hvis der ikke umiddelbart er en sagsgruppe inden for den korrekte emnegruppe, der matcher opgaven

I søgefeltet kan du søge på sagsgruppe eller sagsgruppetitel. Du kan endvidere sortere rækkefølgen på kolonnerne ved at klikke på titlen.

Ny journalplan fra 2022

Sags-
gruppe
Sagsgruppetitel Kommentar

0

Organisation, ledelse og administration

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

00

Organisation

Emnegruppe: Kan ikke vælges

000

Tværgående principper for organisation og ledelse

001

Fortolkning af Universitetsloven

002

Forvaltningsretlige regler

003

Strategi

004

Organisationsændringer

005

Udviklings- og resultatkontrakter

006

Ledelseinformation, kvalitativ behandling

007

Besøg af Revisionen

008

Vedtægt og forretningsordener

009

Organisation, diverse

01

Ledelse og formelle organer

Emnegruppe: Kan ikke vælges

010

Universitetsbestyrelsen

011

Bestyrelser i centre og konsortier

012

Universitetsledelsen

013

Enhedsadministrationens ledelseskreds, LEA

014

Dekanat og fakultetsledelse

015

Akademisk råd og institutfora

016

Institutledelse

017

Studienævn

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

0170

Studienævnsmøder

0171

Uddannelsesnævn og uddannelsesudvalg

0172

Forretningsudvalg, merit- og dispensationsudvalg

0179

Studienævn, diverse

018

Valg til styrende orgner

019

Ledelse og formelle organer, diverse

02

Koordinations- og samarbejdsfora

Emnegruppe: Kan ikke vælges

020

Koordinations- og samarbejdsfora på AU - udvalg og netværk

021

Udpegning og indstilling til nationale og internationale koordinations- og samarbejdsfora - udvalg, bestyrelser, netværk og arbejdsgrupper

022

Universiteternes fællesfora, Danske Universiteter, Universitetsdirektørudvalget m.fl.

023

Deltagelse i nationale koordinations- og samarbejdsfora - udvalg, bestyrelser, netværk og arbejdsgrupper

024

Deltagelse i internationale koordinations- og samarbejdsfora - udvalg, bestyrelser, netværk og arbejdsgrupper

025

Nationale og internationale medlemskaber

026

Fonde, legater og priser

029

Koordinations- og samarbejdsfora, diverse

03

Adminstrative processer og projekter

Emnegruppe: Kan ikke vælges

030

Administrative retningslinjer og vejledninger

031

Administrative projekter

032

Administrative arbejdsgrupper

039

Administrative processer og projekter, diverse

04

Høringer, aktindsigt og henvendelser

Emnegruppe: Kan ikke vælges

040

Høringer

041

Aktindsigt

042

Henvendelser fra pressen

043

Whistleblower

049

Høringer, aktindsigt og henvendelser, diverse

05

Informationssikkerhed

Emnegruppe: Kan ikke vælges

050

Informationssikkerhed, retningslinjer og principper

051

Sikkerhedsbrud

052

Generelt om Databeskyttelsesforordning (GDPR) 

053

Anmeldelser af behandling af personoplysninger

054

Rådgivning omkring databeskyttelse

055

Samtykkeerklæring

056

Databehandleraftale

059

Informationssikkerhed, diverse

1

Økonomi

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

10

Økonomi

Emnegruppe: Kan ikke vælges

100

Økonomi, retningslinjer og principper

109

Økonomi, diverse

11

Økonomistyring

Emnegruppe: Kan ikke vælges

110

Økonomistyring, retningslinjer og principper

111

Budget

112

Budgetopfølgning

113

Ledelsesrapportering, økonomi

114

Statistik og nøgletal, økonomi

119

Økonomistyring

12

Statslige rammevilkår

Emnegruppe: Kan ikke vælges

120

Statslige rammevilkår, retningslinjer og principper

121

Eksterne styringsprincipper

122

Årlige bevillingslove

123

Særlige bevillingsområder

129

Statslige rammevilkår, diverse

13

Eksterne midler

Emnegruppe: Kan ikke vælges

130

Eksterne midler, retningslinjer og principper

131

Statslige bevillinger, administration af

132

Private bevillinger, administration af

133

Udenlandske bevillinger, administration af

134

EU-kontrakter/bevillinger, administration af

135

AUFF, administration af

136

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, administration af

137

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, administration af

139

Eksterne midler, diverse

14

Regnskab og revision

Emnegruppe: Kan ikke vælges

140

Regnskab og revision, retningslinjer og principper

141

Regnskabsinstruks m.v.

142

Disponeringsregler og fuldmagter

143

Årsrapport

144

Revision

145

Moms, skat, told og afgifter

146

Lønbilag

149

Regnskab og revision, diverse

15

Indkøb og udbud

Emnegruppe: Kan ikke vælges

150

Indkøb og udbud, retningslinjer og principper

151

Indkøbsanalyser

152

Indkøbsaftaler - udbud

153

Indkøbsaftaler - annoncering

154

Indkøbsaftaler - markedsafdækning

155

Indkøbsaftaler - bygge og anlæg

156

Rådgivning og dialog

157

E-handel

159

Indkøb og udbud, diverse

16

Erstatninger

Emnegruppe: Kan ikke vælges

160

Erstatninger, retningslinjer og principper

161

Erstatning for arbejdsskader

162

Tjenestebilsskader

163

Erstatningskrav, undtagen tjenestebilsskader

164

Forsikring, selvforsikring, studerende mv.

165

Anmeldelser af indbrud og tyveri

169

Erstatninger, diverse

2

Personaleforhold

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

20

Personaleadministration

Emnegruppe: Kan ikke vælges

200

Personaleadministration, retningslinjer og procedurer

201

Retskilder og fortolkninger

202

Overenskomster

203

Personalepolitik

204

Forsikringsforhold for ansatte

205

Lønforhandlingsmateriale

206

Valg af tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.v.

207

Lokalaftaler

209

Personaleadministration, diverse

21

Rekruttering

Emnegruppe: Kan ikke vælges

210

Rekruttering, retningslinjer og principper

211

Opslagssager

212

Strategi og planlægning vedr. rekruttering

213

Klager over stillingsbesættelser

214

Rekruttering af øverste ledelse

215

Rekruttering af øvrig ledelse

216

Rekruttering af videnskabeligt personale

217

Rekruttering af Ph.d.-studerende

219

Rekruttering, diverse

22

Personalemapper

Emnegruppe: Kan ikke vælges

220

Ansættelser med løn

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2200

Ansættelse med løn, dansk statsborger

2201

Ansættelse med løn, EU-/EØS-borger

2202

Ansættelse med løn, ikke EU-/EØS-borger

2203

Ansættelse med løn, Marie Curie, dansk statsborger

2204

Ansættelse med løn, Marie Curie, EU-/EØS-borger

2205

Ansættelse med løn, Marie Curie, ikke EU-/EØS-borger

2206

Ansættelse med løn, løntilskud

2207

Ansættelse med løn, elev/praktikant

2208

AU-Timelønsansættelse 8 timer pr. uge og derover

2209

AU-Timelønsansættelse under 8 timer pr. uge

221

Tilknytninger uden løn

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2210

Tilknytning uden løn, adjungering

2211

Tilknytning uden løn, emeritus

2212

Tilknytning uden løn, virksomhedspraktikant

2213

Tilknytning af stipendiat, dansk statsborger

2214

Tilknytning af stipendiat, EU-/EØS-borger

2215

Tilknytning af stipendiat, ikke EU-/EØS-borger

2216

Tilknytning uden løn, EU-/EØS-borger op til 90 dage

2217

Tilknytning uden løn, EU-/EØS-borger over 90 dage

2218

Tilknytning uden løn, ikke EU-/EØS-borger op til 90 dage

2219

Tilknytning uden løn, ikke EU-/EØS-borger over 90 dage

222

Ændringer i ansættelsesforhold med løn

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2220

Ændring i ansættelsesoplysninger

2221

Ændring i tilknytningsoplysninger

2222

Ændring af timetal på månedslønnet ansættelse

2223

Orlov uden løn

2224

Barsel

2226

Årlige lønforhandlinger

2227

Øvrige lønforhandlinger

2228

Ændring af AU-timelønsansættelse

223

Særlig følsomme sager (X-indblik)

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2230

Sygerefusion

2231

Sygefravær

2232

Besparelse/omstruktureringer

2233

Disciplinærsag

2234

Uansøgt afsked

224

Forlængelser af ansættelsesforhold med løn

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2240

Forlængelse af ansættelse med løn, dansk statsborger

2241

Forlængelse af ansættelse med løn, EU-/EØS-borger

2242

Forlængelse af ansættelse med løn, ikke EU-/EØS-borger

2246

Forlængelse af ansættelse med løn, elev/praktikant

2247

Forlængelse af AU-Timelønsansatte 8 timer pr. uge og derover

2248

Forlængelse af AU-Timelønsansatte under 8 timer pr. uge

225

Ansøgte ændringer i tilknytninger uden løn

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2250

Forlængelse af tilknytning uden løn (adjungering)

2251

Forlængelse af tilknytning uden løn (emeritus)

2252

Forlængelse af tilknytning af stipendiat, dansk statsborger

2253

Forlængelse af tilknytning af stipendiat, EU-/EØS-borger

2254

Forlængelse af tilknytning af stipendiat, ikke EU-/EØS-borger

2255

Forlængelse af tilknytning uden løn, EU-/EØS-borger

2256

Forlængelse af tilknytning uden løn, ikke EU-/EØS-borger

2257

Forlængelse af tilknytning uden løn, virksomhedspraktikant

226

Ansøgt afsked fra ansættelser og ophør af tilknytninger

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2260

Ansøgt afsked fra ansættelse med løn

2261

Ophør af tilknytning uden løn (adjungering og emeritus)

2262

Ophør af tilknytning af stipendiat

2263

Ophør af tilknytning af virksomhedspraktikant

228

Ansættelsesforhold for ph.d'er

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2280

Lønforhold for ph.d'er

229

Andet

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

2290

Andet

2291

Lønbilag

2292

Fortjenstmedaljer

2293

Adgange og aftaler

2294

Tillidshverv

23

Arbejdsmiljø

Emnegruppe: Kan ikke vælges

230

Arbejdsmiljø, retningslinjer og principper

231

Hovedarbejdsmiljøudvalg

232

Lokale arbejdsmiljøudvalg, FAMU/LAMU

233

Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper under arbejdsmiljøudvalg

234

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

235

Arbejdspladsvurdering

236

Arbejdsskader/ arbejdsulykker

Emnegruppe: Kan ikke vælges

2360

Arbejdsskader/arbejdsulykker

2361

Arbejde med kræftfremkaldende stoffer

237

Tilsyn, påbud og klassifikation

239

Arbejdsmiljø, diverse

24

Organisations- og kompentenceudvikling

Emnegruppe: Kan ikke vælges

240

Organisations- og kompentenceudvikling, retningslinjer og principper

241

Kursusaktiviteter

242

Ledelsesudvikling

243

Pædagogiske kurser VIP

244

Kompetencemidler, administration af

245

Aftaler med eksterne undervisere og kursussteder

246

Organisationsudvikling

249

Organisations- og kompentenceudvikling, diverse

26

Samarbejdsorganisation

Emnegruppe: Kan ikke vælges

260

Samarbejdsorganisation, retningslinjer og principper

261

Hovedsamarbejdsudvalget

262

Fakulteterne og enhedsadministrationssamarbejdsudvalg

263

Lokale samarbejdsudvalg

269

Samarbejdsorganisation, diverse

3

Fysiske rammer

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

30

Fysiske rammer

Emnegruppe: Kan ikke vælges

300

Fysiske rammer, retningslinjer og principper

301

Dokumentation, fysiske rammer

302

Analyser, statistik, forespørgsler, fysiske rammer

309

Fysiske rammer, diverse

31

Fysisk planlægning

Emnegruppe: Kan ikke vælges

310

Fysisk planlægning, retningslinjer og principper

311

Fysisk planlægning Aarhus Universitet

312

Planer og kommune

313

Dimensioneringsanalyser

314

Bevaring og fredning

319

Fysisk planlægning, diverse

32

Bygge- og anlægsprojekter

Emnegruppe: Kan ikke vælges

320

Bygge- og anlægsprojekter, retningslinjer og principper

321

Funding

322

Nybyggeri og ombygningsprojekter

323

Terrænarbejde

324

Tekniske installationer

325

Erhvervelser, bygninger og arealer

329

Bygge- og anlægsprojekter, diverse

33

Drift og vedligehold

Emnegruppe: Kan ikke vælges

330

Drift og vedligehold, retningslinjer og principper

331

Drift og vedligehold af bygninger

332

Drift og vedligehold af terræn

333

Drift og vedligehold af tekniske installationer

334

Drift og vedligehold af udstyr

335

Rengøring

339

Drift og vedligehold, diverse

34

Lejemål, ejendomsadministration

Emnegruppe: Kan ikke vælges

340

Lejemål, ejendomsadministration, retningslinjer og principper

341

SEA-huslejekontrakter

342

Øvrige huslejekontrakter

343

Fremlejemål, eksterne brugere

344

Pasningsaftaler, lejemål

349

Lejemål, ejendomsadministration, diverse

35

Anvendelse af lokaler, arealer og udstyr

Emnegruppe: Kan ikke vælges

350

Anvendelse af lokaler, arealer og udstyr, retningslinjer og principper

351

Lokalefordeling

352

Kortvarigt udlån/udleje af lokaler og udstyr mod godtgørelse

353

Arrangementer, udendørs

359

Anvendelse af lokaler, arealer og udstyr, diverse

36

Sikkerhed

Emnegruppe: Kan ikke vælges

360

Sikkerhed, principper og retningslinjer

361

Påbud og myndighedskrav

362

Beredskab

369

Sikkerhed, diverse

4

Studerende

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

49

Studerende

Emnegruppe: Kan ikke vælges

400

Studerende, retningslinjer og principper

401

Love, bekendtgørelser og cirkulærer

402

Interne regler vedr. studerende

403

Studenterorganisationer

409

Studerende, diverse

41

Studerende, personsager

Emnegruppe: Kan ikke vælges

410

Generelle studentersager

411

Indskrivning

412

Dispensation

413

Merit

414

Klager

415

Udmeldelse

416

Orlov

418

Disciplinærsager

419

Studentersager, diverse

42

SU

Emnegruppe: Kan ikke vælges

420

Aktivitetskontrol

421

Forældre

422

Fribeløb

423

Lån

424

Praktik og projektorienteret forløb

425

Udbetalinger og krav

426

Tillæg af klip/slutlånsrater

427

Transport

428

Udenlandsk statsborger

429

Udlandsophold

43

Specialpædagogisk støtte SPS

Emnegruppe: Kan ikke vælges

430

Specialpædagogisk støtte SPS, retningslinjer og principper

431

Specifikke læse-/ skrive-/ regnevanskelligheder

432

Fysisk handicap

433

Psykisk handicap

439

Specialpædagogisk støtte SPS, diverse

44

Vejledning og studieinformation

Emnegruppe: Kan ikke vælges

440

Vejledning og studieinformation, retningslinjer og principper

441

Studieinformation, materiale, informationsmøder osv.

449

Vejledning og studieinformation, diverse

46

Studieudskrifter

Emnegruppe: Kan ikke vælges

460

Studieudskrifter, retningslinjer og principper

461

Beviser

462

Transcripts

463

Studiebekræftelse

469

Studieudskrifter, diverse

47

Optagelse

Emnegruppe: Kan ikke vælges

470

Bachelor

471

Kandidat

472

Tilvalg

473

Tomplads

474

Master

475

Hel på del

476

Akademi

477

Diplom

478

Adgangskursus

479

Optagelse, diverse

48

 Studentermobilitet

Emnegruppe: Kan ikke vælges

480

Studentermobilitet, retningslinjer og principper

481

Studentermobilitet, indkommende

482

Studentermobilitet, udrejsende

483

Studentermobilitet, partneraftaler

484

Studentermobilitet, stipendier

489

Studentermobilitet, diverse

5

Uddannelse

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

50

Uddannelse

Emnegruppe: Kan ikke vælges

500

Uddannelse, retningslinjer og principper

501

Eksterne regler om uddannelse

502

Interne regler og retningslinjer vedr. uddannelser

503

Uddannelsesforum

509

Uddannelse, diverse

51

Akkreditering og kvalitetssikring

Emnegruppe: Kan ikke vælges

510

Akkreditering og kvalitetssikring, retningslinjer og principper

511

Uddannelsesstrategi og -planlægning

512

Kvalitetssikring af uddannelserne

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

5120

Kvalitetssikring af uddannelserne, retningslinjer og principper

5121

Årlig status

5122

Uddannelsesevaluering

5123

Undervisningsevaluering

5124

Datapakker

5129

Kvalitetssikring af uddannelserne, diverse

513

Legalitetsforhold for eksisterende uddannelser

514

Godkendelse af nye uddannelser

515

Institutionsakkreditering

519

Akkreditering og kvalitetssikring, diverse

52

Uddannelser

Emnegruppe: Kan ikke vælges

520

Uddannelser, retningslinjer og principper

521

Uddannelsesbekendtgørelser vedr. AU

522

Studieordninger vedr. enkelte uddannelser

Sagsgruppe med 4. niveau: Kan ikke vælges

5220

Studieordninger vedr. enkelte uddannelser, retningslinjer og principper

5221

Studieordningsprocesser - nye studieordninger

5222

Studieordningsændringer

5223

Godkendte studieordninger

5229

Studieordninger vedr. enkelte uddannelser, diverse

523

Klager vedr. uddannelser

524

Supplerende undervisning

525

Efter- og videreuddannelse

526

Kurser på AU

527

Adgangsbegrænsning/dimensionering

529

Uddannelser, diverse

53

Undervisning

Emnegruppe: Kan ikke vælges

530

Undervisning, retningslinjer og principper

531

Undervisningsplanlægning

539

Undervisning, diverse

54

Eksamen og censur

Emnegruppe: Kan ikke vælges

540

Eksamen og censur, retningslinjer og principper

541

Eksamensprotokoller

542

Eksterne censorkorps

543

Censorformandskaber

544

Interne censorer

545

Censortidsnormer

549

Eksamen og censur, diverse

55

Studiestatistik

Emnegruppe: Kan ikke vælges

550

Studiestatistik, retningslinjer og principper

551

Undervisningsministeriet

552

STÅ, bestand og færdiguddannede

553

Optag, ansøgning og rekruttering

554

Frafald, effektivitet og eksamen

555

Beskæftigelsesstatistik

556

Internationalisering

557

Deltidsuddannelse

558

Danmarks Statistik

559

Studiestatistik, diverse

56

Internationale uddannelsesaktiviteter

Emnegruppe: Kan ikke vælges

560

Internationale uddannelsesaktiviteter, retningslinjer og principper

561

Aftaler og samarbejde med udenlandske institutioner

569

Internationale uddannelsesaktiviteter, diverse

6

Forskning

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

60

Forskning

Emnegruppe: Kan ikke vælges

600

Forskning, retningslinjer og principper

609

Forskning, diverse

61

Forskningspolitik, etik, mv

Emnegruppe: Kan ikke vælges

610

Forskningspolitik, etik, mv - retningslinjer og principper

611

Forskningspolitik

612

Videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis

613

Forskningsevaluering

614

Forskningsregistrering

615

Biblioteksforhold

616

Forskningsetik

619

Forskningspolitik mv. diverse

62

Forskningsaktiviteter

Emnegruppe: Kan ikke vælges

620

Forskningsaktiviteter, retningslinjer og principper

621

Forskningsprojekter, konkrete

622

Forskningsstøtte, ansøgninger nationalt

623

Forskningsstøtte, ansøgninger internationalt

624

Forskningstøtte, ansøgninger AUFF

629

Forskningsaktiviteter, diverse

63

Udnyttelse af forskningsresultater

Emnegruppe: Kan ikke vælges

630

Udnyttelse af forskningsresultater, retningslinjer og principper

631

Indberetning af patenter

632

Klager og egalitetskontrol over rettigheder ifm. patentsager

633

Registrering af varemærker

634

Krænkelse af varemærker

639

Udnyttelse af forskningsresultater, diverse

64

Forskeruddannelse, Ph.d.

Emnegruppe: Kan ikke vælges

640

Forskeruddannelse, Ph.d., retningslinjer og principper

641

Ph.d. studieprogrammer

642

Ph.d., personsager

643

Kurser, netværk, Ph.d.

644

Planlægning, evaluering mv. for forskeruddannelser

645

Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning

646

Ph.d., statistik

647

Ph.d.-udvalg

649

Forskeruddannelse, Ph.d., diverse

65

Akademiske grader, priser og ordener

Emnegruppe: Kan ikke vælges

650

Akademiske grader, priser og ordener, retningslinjer og principper

651

Doktorgraden, bedømmelse og tildeling

652

Prisopgaver, udskrivning, bedømmelse og tildeling

653

Æredoktorgraden, tildeling

654

Adjungeret professor, tildeling

655

Ridderkors

659

Akademiske grader, priser og ordener, diverse

7

Myndighedsbetjening og samarbejde med eksterne parter

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

70

Udadvendte aktiviteter og videnudveksling

Emnegruppe: Kan ikke vælges

700

Udadvendte aktiviteter og videnudveksling, retningslinjer og principper

709

Udadvendte aktiviteter og vidensudveksling, diverse

71

Forskningsformidling

Emnegruppe: Kan ikke vælges

710

Forskningsformidling, retningslinjer og principper

711

Forskningsformidling, konkrete aktiviteter

712

Museale aktiviteter

713

Konferencer

719

Forskningsformidling, diverse

72

Repræsentation og officielle begivenheder

Emnegruppe: Kan ikke vælges

720

Repræsentation og officielle begivenheder, retningslinjer og principper

721

Repræsentation og officielle begivenheder, konkrete

729

Repræsentation og officielle begivenheder, diverse

73

Samarbejde med erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfund

Emnegruppe: Kan ikke vælges

730

Samarbejde med erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfund, retningslinjer og principper

731

Samarbejde med erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfund, konkrete

732

Rådgivnings- og udviklingssamarbejde med andre myndigheder og erhvervslivet

733

Klager vedr. samarbejde med andre myndigheder og erhvervslivet

734

Samarbejde med kommuner og regioner

735

Erhvervskontakt

739

Samarbejde med andre myndigheder og erhvervslivet, diverse

74

Erhverv og innovation

Emnegruppe: Kan ikke vælges

740

Erhverv og innovation, retningslinjer og principper

749

Erhverv og innovation, diverse

75

Karriere og alumne

Emnegruppe: Kan ikke vælges

750

Karriere og alumne, retningslinjer og principper

751

Karriere, konkrete aktiviteter

752

Alumne, konkrete aktiviteter

759

Karriere og alumne, diverse

76

Myndighedsbetjening

Emnegruppe: Kan ikke vælges

760

Myndighedsbetjening, retningslinjer og principper

761

Den gode bestilling

762

Faglige udredninger

763

Effektivitetsvurderinger

764

Myndighedsprojekter

765

Overvågning

769

Myndighedsbetjening, diverse

77

Internationale aktiviteter

Emnegruppe: Kan ikke vælges

770

Internationale aktiviteter, retningslinjer og principper

771

Deltagelse i internationale fagkoordinerede arbejdsgrupper

779

Internationale aktiviteter, diverse

8

IT

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

80

IT

Emnegruppe: Kan ikke vælges

800

IT, retningslinjer og principper

801

IT-Licencer

802

IT-serviceaftaler

803

IT-projekter

809

IT, diverse

9

Diverse sager

Hovedgruppe: Kan ikke vælges

90

Diverse sager

Emnegruppe: Kan ikke vælges

900

Diverse sager, retningslinjer

901

Testsager - prodmiljø

902

Skabeloner

903

Oprettelse af test

909

Diverse sager, diverse

AU

AU AU