Pesticider

Lovgivningen om pesticider/bekæmpelsesmidler/sprøjtemidler stiller en række krav til dig, som professionel bruger. 

De danske regler fra Miljøstyrelsen om sikker anvendelse og opbevaring af bekæmpelsesmidler er et led i at sikre at bekæmpelsesmidler anvendes så de ikke udgør en risiko for natur, miljø og sundhed.

Indkøb - kræver det en særlig tilladelse?

Ja, ved nogle bekæmpelsesmidler kræves det, at du oplyser leverandøren dit autorisationsnummer fra MAB, som erhverves via uddannelse.

De midler, hvor etiketten på det pågældende middel angiver, at en autorisation ikke er påkrævet – kræves det ikke.

Du må kun købe bekæmpelsesmidler i ubrudt original indpakning.
Produkterne skal være godkendt i Danmark og have en dansk etikette.
Etikette og sikkerhedsdatablad specificerer, hvordan midlet må anvendes og skal følges.

Godkendte midler

Du kan tjekke hvilke pesticider/bekæmpelsesmidler der er godkendt og lovlige at anvende via Miljøstyrelsens database her: https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/

Vær omhyggelig med at tjekke registreringsnummeret, da mange midler ved revurdering og/eller ved overdragelse fra et kemikaliefirma til et andet får nyt registreringsnummer og evt. nyt navn. Midler med et gammel nr. og evt. gammelt navn udgår, og bliver dermed ulovligt at opbevare og anvende.

 1. Aflevér ulovlige bekæmpelsesmidler via kemikalieaffaldet ved dit Institut.
 2. Gå jævnligt dit restlager igennem, så rester bliver brugt inden godkendelsen udløber.
 3. Aflever alle de produkter, som du ikke med sikkerhed ved er lovligt at anvende, via kemikalieaffaldet ved dit Institut.

Krav til opbevaring

Bekæmpelsesmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende.

 • Må kun opbevares i den originale emballage.
 • Den originale emballage skal være forsynet med en dansk etiket, der er godkendt til produktet.

Det er et krav for bekæmpelsesmidler, at midler der er klassificeret som meget giftige og giftige midler skal opbevares under lås, disse midler vil være mærket med sikkerhedssætningen ”P405 Skal opbevares under lås” og en eller flere af følgende H-sætninger:

H300 Livsfarlig ved indtagelse
H301 Giftig ved indtagelse
H310 Livsfarlig ved hudkontakt
H311 Giftig ved hudkontakt
H330 Livsfarlig ved indånding
H331 Giftig ved indånding

og/eller

H370 Forårsager organskader *


*hvis der er kendskab til mere specifikke oplysninger, er disse tilføjet i sætningen, det kan være, hvilket organ der skades, og hvilken eksponeringsvej (indtagelse, hudkontakt og/eller indånding).
 

Krav til kemirummet med pesticider

Bekæmpelsesmidler skal opbevares på en måde, så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand:

 1. Det betyder i praksis, at der ikke må være et afløb i gulvet i et kemikalierum med mindre det fører til en opsamlingsbeholder. Det betyder også, at gulvet skal være med en tæt belægning. Spild skal suges op med f.eks. vermiculite og afleveres som kemikalieaffald ved Instituttet.
 2. Der bør være en kant ved indgangen, så gulvet kan fungere som opsamlingsreservoir, hvis der skulle ske lækage af beholdere.
 3. Opbevaring af bekæmpelsesmidler i et mobilt lager skal ske i sikker afstand til vandmiljø og i god afstand fra uvedkommende færdsel. Midlerne skal være utilgængelige og opfylde de samme krav som i kemikalierummet.
 4. Tom emballage som ikke er rengjort skal opbevares på samme måde som bekæmpelsesmidler

Det er en god ide at afmærke kemikalierummet med et tydeligt advarselsskilt, hvor der står f.eks. ”Bekæmpelsesmidler”, men det er ikke et krav.

Krav til skiltning ved giftige midler:
Der er krav til skiltning, hvis der opbevares meget giftige og giftige midler, midler der er mærket med en eller flere af de H-sætninger, som er beskrevet under opbevaring. Her gælder at døre til skab eller kemikalierum mærkes med en advarselstavle, som angivet nedenfor:

Et billede, der indeholder tekst, skilt/tegn, udendørs, gul Automatisk genereret beskrivelse

Advarselstavlen skal trykkes med sort kant på gul baggrund. Den gule baggrund skal dække mindst 50 % af tavlens overflade. Hver af tavlens sider skal mindst være 16 cm.

Krav til uddannelse

For at du må udbringe bekæmpelsesmidler, er det et krav, at du har den fornødne uddannelse.
Du kan enten have et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis.
Du skal hvert 4. år gennemføre et opdateringskursus.
Benytter du kun hånd- og rygsprøjte, er det tilstrækkeligt med et hånd- og rygsprøjtecertifikat (eller sprøjtebevis). Her gælder også krav om opdateringskurser.

Sprøjtecertifikat - Hånd- og rygsprøjte

Du skal have et hånd- og rygsprøjtecertifikat og en S2-autorisation, hvis du ønsker at udbringe bekæmpelsesmidler til professionel brug med en hånd- eller rygsprøjte med en tankvolumen på maks. 25 liter.
Uddannelsen kan erhverves på en række AMU-centre. Søg på voksenuddannelse.dk i søgefeltet efter kursusnummer 48170. Så vil du kunne se hvilke skoler, der udbyder kurset og hvornår.  Her kan du også tilmelde dig et kursus.
Uddannelsen varer to dage og har en lille afsluttende prøve, som du skal bestå for at erhverve et certifikat.

Når du har gennemført uddannelsen, kan du autorisere dig i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Sprøjtecertifikat - Større sprøjter

Du skal have et sprøjtecertifikat og erhverve en S1-autorisation via MAB, hvis du ønsker at udbringe bekæmpelsesmidler til professionelt brug med fx en marksprøjte, tågesprøjte eller andre større sprøjter.
Et sprøjtecertifikatkursus omfatter eksempelvis lovgivning, sprøjteteknikker, skadevoldere, beslutningsstøttesystemer, oplysninger på etiketten og integreret plantebeskyttelse.
Kurset kan tages som et to ugers AMU kursus. Sprøjtecertifikatet er gyldigt i fire år fra udstedelsen og skal fornyes.

Når du har gennemført uddannelsen, kan du autorisere dig i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af bekæmpelsesmidler skal føre sprøjtejournal over de midler, de anvender.

Formålet med at føre sprøjtejournal er bl.a., at du kan se tilbage på tidligere forbrug og justere i din sprøjtning i de efterfølgende sæsoner på baggrund af dine erfaringer om sprøjtningens effekt


Sprøjtejournalen kan føres og opbevares på elektronisk form. Det er tilladt at føre sprøjtejournal på papir.

Ved kontrol vil du blive bedt om en udskrift.
 

Sprøjtejournalen skal løbende opdatere og senest 7 dage efter hver sprøjtning. Sprøjtejournalen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Markens/arealets nr. eller navn
 • Arealets størrelse i ha (angives med 1 decimal) eller for væksthuse pr. m2
 • Afgrøde/kultur
 • Anvendt middel
 • Dosering pr. ha (landbrug/gartneri/planteskole) eller pr. m2 (væksthus)
 • Dato for anvendelsen
 • Ejers/brugers CVR-nr.

Krav til syn af sprøjter

Det er afhængigt af type af sprøjter.

Hånd- og rygsprøjter er undtaget kravet om syn

Store marksprøjter, sprøjter monteret på ATV’er med tanke på over 25 liter og sprøjteudstyr monteret på kartoffellæggere skal være synet. Er sprøjten ikke synet, må den ikke anvendes til udbringning af bekæmpelsesmidler. Sprøjteudstyret skal indtil 1. januar 2020 gennemgås og godkendes ved syn senest 5 år efter første syn, og derefter mindst hvert 3. år.

Hvem laver tilsyn?

Det er Landbrugsstyrelsens kontrollører som fører tilsyn, der kan gives bøder ved overtrædelser.

Eksempel:

AU har været ude for, at skulle bortskaffe bekæmpelsesmidler, som ikke længere var godkendte.
Landbrugsstyrelsen bad om dokumentation for bortskaffelsen og inden en bestemt dato, hvis AU ikke opfyldte dette inden datoen blev der udstedt en bøde.

AU har indgået en aftale med det firma, hvor AU får destrueret kemikalieaffald, at AU kan rekvirere et destruktionsbevis – hvilket blev rekvireret, dette bevis blev sendt til Landbrugsstyrelsen, som herefter godkendte destruktionen og lukkede sagen, uden en bøde blev udskrevet.

Hvis du kommer i sådan en situation eller noget lignende, kontakt Instituttets kemikalieaffaldsansvarlige, som hjælper dig videre.

Regler og link

Reglerne omkring anvendelse, herunder opbevaring af bekæmpelsesmidler er beskrevet i vejledningen ” Regler for erhversmæssig anvendelse af bekæmpelsesmidler"