Prækursorer - eksplosive stoffer

Definition på en prækursor: et udgangsstof er et stof der deltager i en kemisk reaktion, hvor ved der produceres en anden forbindelse, som f.eks. et eksplosivstof.

En lang række prækursorer/udgagsstoffer må kun sælges til personer, der skal bruge stofferne i forbindelse med deres erhverv. Baggrunden er, at disse kemikalier vil kunne indgå i ulovlig fremstilling af sprængstof.
 

Kundeerklæring

Kontrol af salg af prækursorer/udgangsstoffer, der er underlagt begrænsninger, til professionel bruger: Der skal ved hver enkelt transaktion foreligge følgende oplysninger i form af en kundeerklæring:

 • Navn, adresse og legitimationsbevis på personen, der er køber kemikaliet
 • Købers erhverv, forretning eller profession
 • Oplysninger om virksomheden, der skal anvendes kemikaliet (navn, adresse, cvr nummer m.v.)
 • Hvad kemikaliet skal anvendes til
 • Kemikaliets navn, mængde, salgssted, sælger og dato.

Disse oplysninger skal gemmes i 18 måneder efter transaktionen

Skal der udfyldes en kundeerklæring for hvert køb?

Nej, en kundeerklæring kan gælde for et år ad gangen.
Forudsat at kunden (AU) er kontrolleret inden for et år før den aktuelle transaktion og hvis den ikke afviger væsentligt fra tidligere transaktioner ellers foretages det for hvert køb.

Hvis ovenstående ikke kan opfyldes, så skal der udfyldes en kundeerklæring for hvert køb.

Hvilke kemikalier drejer det sig om?

Tabel 1: Prækursorer/udgangsstoffer til eksplosivstoffer der underlagt begrænsninger:

Kemikalier, som er underlagt begrænsninger, kræver kundeerklæring:

Kemikalienavn

Grænseværdi

Salpetersyre

>3%

Hydrogenperoxid

>12%

Svovlsyre

>15%

Nitromethan

>16%

Ammoniumnitrat

>16%

Kaliumchlorat

>40%

Kaliumperchlorat

>40%

Natriumchlorat

>40%

Natriumperchlorat

>40%

For stofferne i tabel 1 skal der indføres sikkerhedsprocedure vedr. korrekt opbevaring og opsyn/overvågning.

Krav til opbevaring

Der skal indføres sikkerhedsprocedure vedr. korrekt opbevaring og opsyn/overvågning.

 • Prækursorer/udgangsstoffer skal opbevares forsvarligt og i et aflåst lokale eller skab, utilgængeligt for uvedkommende.
 • Nøgler til opbevaringslokaler eller skabe skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Politianmeldelse ved tyveri

Ved væsentlige bortkomster og tyverier af prækursorer/udgangsstoffer skal det politianmeldes til nærmeste politikreds inden for 24 timer efter opdagelsen.

Regler og links

Reglerne på området findes i en EU-forordning om udgangsstoffer til eksplosivstoffer og Justitsministeriets bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer:

 1. 1. EU Forordningen - Udgangsstoffer til eksplosivstoffer af 20. juni 2019
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=da
 2. Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer nr. 956 af 28/08/2014
  Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer (retsinformation.dk)
 3. Sikkerhedsstyrelsens har udarbejdet en webside om kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer, hvor der kan findes yderligere
  https://www.sik.dk/erhverv/produkter/udgangsstoffer-eksplosivstoffer/kontrol-udgangsstoffer-eksplosivstoffer