Proces og klagevejledning

Husk at du selv er ansvarlig for at kontrollere og vurdere nedenstående tekster, hver gang du laver en afgørelse!

Udenlandske uddannelseselementer

Afgørelser om, hvorvidt udenlandske uddannelseselementer kan give merit for dele af en dansk uddannelse

For alle uddannelser

Proces: Klagen indgives til den instans, som har truffet afgørelsen. Indeholder klagen nye oplysninger, eller er der begået sagsbehandlingsfejl, genoptages sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes klagen til Kvalifikationsnævnet, hvis der er tale om en klage over den faglige vurdering. Er der tale om en klage over retlige forhold, oversendes sagen til Uddannelsesjura.

Klagevejledning: Klage over denne afgørelse kan jf. § 5 a, stk. 5, i bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv., indbringes for Kvalifikationsnævnet, hvis klagen vedrører den faglige vurdering. En klage over retlige forhold indbringes for Uddannelsesjura, som behandler sagen på vegne af rektor. En eventuel klage over den faglige vurdering sendes til den instans, som har truffet afgørelsen, senest 4 uger efter, at klager har modtaget afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

Danske uddannelseselementer

Afgørelser om, hvorvidt danske uddannelseselementer kan give merit for dele af en dansk uddannelse

For bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Proces: Studienævnets afgørelse om afslag eller delvis afslag på merit for danske uddannelseselementer kan, når klagen vedrører den faglige vurdering, indbringes for et meritankenævn (ankenævnet nedsættes af dekanen). Klager over retlige forhold indbringes for Uddannelsesjura. Ankenævnets afgørelser er endelige for så vidt angår den faglige vurdering. Ankenævnets afgørelser kan dog for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Uddannelsesjura.

Klagevejledning:

Til studienævnets afgørelser

Klage over denne afgørelse kan jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen), indbringes for et meritankenævn. En klage over retlige forhold kan, jf. § 5 i samme bekendtgørelse, indbringes for Uddannelsesjura. Uddannelsesjuras afgørelse kan endvidere jf. § 10, stk. 1, indbringes for Styrelsen. En eventuel klage sendes til den instans, som har truffet afgørelsen senest  2 uger efter, at klager har modtaget afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Til Meritankenævnets afgørelser

Klage over denne afgørelse kan for så vidt angår den faglige vurdering, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgørelse  om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen), ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klage vedrørende retlige spørgsmål kan, jf. § 10, stk. 1, i samme bekendtgørelse, indbringes for Uddannelsesjura, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Uddannelsesjuras afgørelse kan, jf. § 10, stk. 1, indbringes for Styrelsen af den, afgørelsen vedrører (klageren). Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

For professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser

Proces: Klagen indgives til den instans, som har truffet afgørelsen. Indeholder klagen nye oplysninger, eller er der begået sagsbehandlingsfejl, genoptages sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes klagen til Kvalifikationsnævnet, hvis der er tale om en klage over den faglige vurdering. Er der tale om en klage over retlige forhold, oversendes sagen til Uddannelsesjura.

Klagevejledning: Klage over denne afgørelse kan jf. § 5 a, stk. 3, i bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, indbringes for Kvalifikationsnævnet, hvis klagen vedrører den faglige vurdering. En klage over retlige forhold indbringes for Uddannelsesjura, som behandler sagen på vegne af rektor. En eventuel klage sendes til den instans, som har truffet afgørelsen senest 4 uger efter, at klager har modtaget afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

Forhåndsmerit

Afgørelser om, hvorvidt danske eller udenlandske uddannelseselementer kan forhåndsmeriteres til dele af en dansk uddannelse

For bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Proces: Studienævnets afgørelse om afslag eller delvis afslag på merit for danske uddannelseselementer kan, når klagen vedrører den faglige vurdering, indbringes for et meritankenævn (ankenævnet nedsættes af dekanen). Klager over retlige forhold indbringes for Uddannelsesjura. Ankenævnets afgørelser er endelige for så vidt angår den faglige vurdering. Ankenævnets afgørelser kan dog for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Uddannelsesjura.

Klagevejledning:

Til studienævnets afgørelser

Klage over denne afgørelse kan jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen), indbringes for et meritankenævn. Klage vedrørende retlige forhold kan, jf. § 5 i samme bekendtgørelse, indbringes for Uddannelsesjura. Uddannelsesjuras afgørelse kan, jf. § 10, stk. 1, indbringes for Styrelsen af den, afgørelsen vedrører (klageren). Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

En eventuel klage sendes til den instans, som har truffet afgørelsen senest  2 uger efter, at klager har modtaget afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Til Meritankenævnets afgørelser

Klage over denne afgørelse kan for så vidt angår den faglige vurdering, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen), ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klage vedrørende retlige spørgsmål kan, jf. § 10, stk. 1, i samme bekendtgørelse, indbringes for Uddannelsesjura, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Universitetets afgørelse kan, jf. § 10, stk. 1, indbringes for Styrelsen af den, afgørelsen vedrører (klageren). Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

For professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser

Proces: Klagen indgives til den instans, som har truffet afgørelsen. Indeholder klagen nye oplysninger, eller er der begået sagsbehandlingsfejl, genoptages sagen. Fastholdes afgørelsen, sendes klagen til Kvalifikationsnævnet, hvis der er tale om en klage over den faglige vurdering. Er der tale om en klage over retlige forhold, oversendes sagen til Uddannelsesjura.

Klagevejledning: Klage over denne afgørelse kan jf. § 5 a, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, indbringes for Kvalifikationsnævnet, hvis klagen vedrører den faglige vurdering. En klage over retlige forhold indbringes for Uddannelsesjura, som behandler sagen på vegne af rektor. En eventuel klage sendes til den instans, som har truffet afgørelsen senest 4 uger efter, at klager har modtaget afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.