Studieordninger

Definition: En studieordning er en samling af regler for en uddannelse. Det er i studieordningen man eksempelvis finder regler for eksamen og beskrivelse af fagelementerne på uddannelsen.

Hvad der skal stå i en studieordning er fastsat i bekendtgørelserne, som du kan finde til højre på siden.

Derudover har Aarhus Universitet, som følge af ECTS-labelprojektet, forpligtet sig til at opfylde følgende krav i studieordningerne:

  • Hvert semester skal bestå af 30 ECTS-point
  • Alle studieelementer/fag skal være delelige med 5 ECTS-point

Studieordninger for bachelor-, kandidat-, master- og sidefagsuddannelser skal oprettes i EDDI, hvilket sikrer at ovenstående regler og krav opfyldes.

Særligt for kandidatstudieordningerne
Kandidatstudieforløbet for studerende, som indskrives på ph.d.-uddannelsen inden de har færdiggjort deres kandidatuddannelse, skal beskrives som en særskilt linje (præ ph.d.) i kandidatstudieordningerne.

Kompetencefordeling

Studienævnet har til opgave at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri. Det er dekanens kompetence at godkende de nye studieordninger og ændringer.

Studienævnet har kompetence til at dispensere fra reglerne i studieordningen.

Ny studieordning eller ændring af eksisterende?

Det kan i visse tilfælde være svært at vurdere, om en studieordningsændring medfører, at studieordningen skal godkendes på ny.

Du kan finde uddybende information i højremenuen under notater.