Efter- og videreuddannelse

Aarhus Universitets udbud af efter- og videreuddannelse reguleres af tre forskellige regelsæt afhængig af, hvilken aktivitet det drejer sig om.

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse (deltidsbekendtgørelsen) regulerer dels udbud af universitetets forskningsbaserede heltidsuddannelser tilrettelagt med undervisning på deltid, inkl. tompladsordning, dels udbud af universitetets forskningsbaserede deltidsuddannelser, dvs. masteruddannelser.

Lov om åben uddannelse og bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau regulerer dels universitetets udbud af professionsbacheloruddannelser (fx tandplejer- og ingeniøruddannelser) med undervisnings tilrettelagt på deltid, inkl. tompladsordning, dels udbud af videregående deltidsuddannelser (diplomuddannelser) eksempelvis HD-uddannelsen og diplomuddannelsen i oral helse.

Desuden har universitetet mulighed for at tilbyde fx kurser som indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Denne er udmøntet i et internt regelsæt for indtægtsdækket virksomhed ved AU.

Efter samme regelsæt kan universitetet tilbyde rekvirerede uddannelser efter  reglerne om indtægtsdækket virksomhed, fx salg af et mastermodul til en offentlig eller privat virksomhed.

Universitetet kan således tilbyde både formelt kompetencegivende efter- og videreuddannelse og ikke-kompetencegivende efteruddannelse. Sidstnævnte omfatter især IDV-kurser.

Yderligere information om regelgrundlaget for efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt rådgivning om det fås ved henvendelse til Uddannelsesjura.