Ophør af indskrivning og udmeldelse

§ 31 i Bacheloradgangsbekendtgørelsen og § 18 i Kandidatadgangsbekendtgørelsen beskriver, hvornår universitetet bringer indskrivningen til ophør:

1. Den studerende har gennemført uddannelsen

2. Den studerende er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den studerende har opbrugt sine eksamensforsøg

Vejledning til udsøgning af fleregangs-dumpere

Standardbrev

3. Den studerende er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven

OBS - gælder kun for bacheloruddannelser!

4. Den studerende er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler

Se siden Inaktivitet og forsinkelse

5. Den studerende melder sig ud af uddannelsen

Den studerende melder sig ud via den studerendes selvbetjening. For mere information kan du henvise den studerende til denne vejledning.

6. Den studerende er varigt bortvist fra universitetet som følge af universitetets disciplinærregler

Læs mere på siden om eksamenssnyd.

Hvornår forventes en uddannelse afsluttet?

Den bedste estimering af et forventet afslutningstidspunkt opnås på baggrund af en studieudskrift og en samtale med den studerende, der spørges til.

Den enkelte studerendes forventede tidspunkt for afslutning af sin uddannelse er ikke en dato, der er ufravigeligt besluttet af universitetet, og derfor ikke en dato universitetet kan garantere eller beregne uden videre.

Når universitetet alligevel forsøger at bidrage til belysning af, hvad den enkeltes afslutningstidspunkt kan være, sker det i form af en udskrift, hvoraf fremgår vedkommende studerendes indskrivningsdato (starttidspunktet), uddannelsesnormering (se nedenfor) og antal beståede ECTS (hidtidige progression).

Den studerende kan lave en studieudskrift fra sin selvbetjening – hvilket kan ske online – og dermed i det øjeblik behovet opstår.  Udskriften kan laves af universitetet, men vil kun kunne udleveres til 3. mand med samtykke fra den studerende eller med hjemmel i lov.

Normering
En uddannelse har en normering. Normeringen er den tid der er givet til at gennemføre den pågældende uddannelse.

Eksempelvis er de fleste bacheloruddannelser på universiteterne normeret til 3 år – svarende til 180 ECTS points (svarende til 60 ECTS pr. år).

Når en studerende påbegynder en 3-årig bacheloruddannelse i år 2011, betyder det at vedkommende ved starten af sin uddannelse forventes at afslutte uddannelsen i år 2014.

Forandringer/ændringer i løbet af uddannelsesforløbet
For en del studerende sker der forandringer og ændringer i planerne i løbet af deres uddannelsesforløb, og det betyder, at der - for hver gang, der spørges til det forventede afslutningstidspunkt – må tages konkret stilling til, hvor mange ECTS vedkommende mangler at gennemføre af sin uddannelse på spørgetidspunktet.

Hvis en studerende, der har påbegyndt en 3-årig bacheloruddannelse 1. september i år 2011, pr. 1. september år 2013 har bestået 70 ECTS af uddannelsen, så mangler vedkommende 110 ECTS – hvilket svarer til 1 år og 10 måneders studier. En fremskrivning uden hensyntagen til de faktiske muligheder vil derfor betyder, at vedkommende nu kan forventes at afslutte sin uddannelse i juli 2015.

Faktiske forhold
Imidlertid kan der være forhold i uddannelsen eller hos den enkelte, der gør at denne beregnede forventning ikke holder.

Hvis en prøve forudsætter aktiviteter, som ikke bare kan placeres valgfrit af den enkelte studerende, vil en simpel fremskrivning på baggrund af manglende ECTS give et forkert billede af de faktiske muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Hvis en studerende ikke har bestået prøver i den forgangne tid, og vurderer at have brug for mere tid til at gennemføre uddannelsen end normeringen tilsiger, vil en simpel fremskrivning på baggrund af manglende ECTS give et urealistisk billede af det forventede afslutningstidspunkt.

Hvis en studerende har planlagt sit uddannelsesforløb på en måde, så der gennemføres få prøver i første semester (færre end 60 ECTS) og flere i efterfølgende semestre (mere end 60 ECTS), så er det en mulighed at den simple fremskrivning faktisk kan vise sig at være holdbar. I denne vurdering er det oplagt at se på vedkommendes hidtidige præstationer pr. semester for at få en fornemmelse af om planerne er realistiske.