Eksamenssnyd

God akademisk praksis og videnskabelig redelighed er grundlæggende byggesten på et universitet. Også studerende skal respektere og efterleve de akademiske normer, herunder at citere og henvise til kilder korrekt og ikke tage æren for andre folks arbejde – samt overholde de regler, der gælder fx for eksamen.

Overtræder de studerende de akademiske regler og normer, er der tale om snyd – også selvom det sker ved en fejl. Eksamenssnyd er en alvorlig forseelse, og som medarbejder har du pligt til at indberette enhver mistanke. Sådan er du med til at sikre kvaliteten af AU’s uddannelser og troværdigheden af de studerendes eksamensbeviser.

I grafikken herunder ser du processen fra den første mistanke til den endelige afgørelse. Klik på de enkelte elementer for at læse mere og finde skabeloner til indberetning.


Oprids over proceduren ved eksamenssnyd

Når den første mistanke om eksamenssnyd opstår, skal den undersøges og dokumenteres, inden sagen indberettes til Uddannelsesjura. Det er indberetters opgave at give den studerende besked om, at sagen er indberettet, og at bedømmelsen af eksamensopgaven er sat i bero. Herefter sker der følgende:

  • Uddannelsesjura vurderer indberetningen og kan vælge at afvise sagen eller gå videre med sagsbehandlingen.
  • Går sagen videre, vil Uddannelsesjura sende den studerende et partshøringsbrev, hvor den studerende får mulighed for at orientere sig i sagen og komme med sine bemærkninger til indberetningen.
  • Den studerende kan dog altid bede om et møde og give sine kommentarer mundtligt.
  • Når Uddannelsesjura har undersøgt sagen, og den studerende er blevet hørt, skriver Uddannelsesjura et udkast til afgørelse til dekanen, som træffer den endelige afgørelse på vegne af rektor.
  • Herefter får den studerende og indberetter besked om sagens udfald.

Der tilstræbes en sagsbehandlingstid på ca. 6 – 8 uger, fra Uddannelsesjura modtager indberetningen.

Bemærk, at alle forsøg på eksamenssnyd behandles efter reglerne for Aarhus Universitets disciplinære regler, uanset om forsøget lykkes eller ej, eller om den studerende snød med vilje eller ej.

Studerendes rettigheder under og efter sagsbehandlingen

Mens sagen behandles, har den studerende samme rettigheder som sine medstuderende og må gerne deltage i undervisning og øvrige eksamensaktiviteter på AU. Den studerende må dog ikke deltage i et eventuelt mundtligt forsvar i den eksamen, hvor der er sket indberetning, da bedømmelsen er sat i bero. Ligeledes må den studerende ikke deltage i kommende delprøver i samme fag, hvis den studerende er indberettet for eksamenssnyd i en delprøve i det pågældende fag.

Den studerende må gerne blive tilmeldt og deltage i en eventuel reeksamen i det pågældende fag – også selvom sagen endnu ikke er afgjort. Den studerende kan dog ikke selv tilmelde sig reeksamen, men skal bede studieadministration om at blive tilmeldt.

Når sagen er afgjort:

Hvis sagen ender med at blive afvist eller den studerende får en advarsel – og den studerende i mellemtiden har deltaget i reeksamen, beholder den studerende den højeste karakter.

Når sagen er afgjort og en evt. sanktion er effektueret, vil den studerende fremadrettet være studerende på samme vilkår som alle andre. Der skal ikke igangsættes særlige tiltag eller være skærpet opsyn på den studerende ved kommende prøver.

Tavshedspligt:

Alle sager om eksamenssnyd er fortrolige, og alle medarbejdere, der kender til sagerne, er underlagt tavshedspligt.

Sådan hjælper du med at forebygge eksamenssnyd

På et universitet er god akademisk praksis og videnskabelig redelighed grundlæggende byggesten, som alle skal respektere og efterleve. Det betyder bl.a., at de studerende skal overholde de regler og normer, der gælder for eksamen – herunder at henvise til kilder korrekt og ikke tage æren for andres arbejde. Overtræder de studerende reglerne, er der tale om eksamenssnyd – uanset om det sker ved en fejl, eller om den studerende havde til hensigt at snyde.

Mange sager om eksamenssnyd handler om, at de studerende ikke er tilstrækkeligt inde i reglerne. Som underviser kan du derfor med fordel gennemgå reglerne med dine studerende, så de er godt klædt på til eksamen.

Uddannelsesjura har udarbejdet et slidesæt, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal præsentere reglerne for de studerende. Du er velkommen til at tilpasse de enkelte slides, så de giver mening for dig og din eksamen – og du må gerne dele præsentationen med dine studerende fx på Brightspace.

Du kan også henvise dine studerende til AU's hjemmeside undgaasnyd.au.dk, hvor de kan læse meget mere om reglerne for eksamenssnyd.