Optagelse

Definition: Ved "optagelse på uddannelse" forstås den administrative proces fra modtagelse af en ansøgning om adgang til en uddannelse med start på uddannelsens første år og frem til meddelelse af svar på ansøgning og ansøgers svar på tilbud om en studieplads.

Hvem forestår optagelsen?

Området Adgang varetager administration i forbindelse med optagelse på universitetets bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og tilvalg. Adgang udarbejder skriftlig og elektronisk informationsmateriale om optagelsen og tilrettelægger optagelsesprocedurerne i samarbejde med fakulteter og hovedområder.

Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse (EVU) og AU Executive forestår optagelsen på universitetets deltidsuddannelser samt åben uddannelse.

Klager over retlige forhold

Hvis en studerende ønsker at klage over retlige forhold vedr. en afgørelse, som universitetet har truffet i henhold til adgangsbekendtgørelserne, sender den studerende klagen til den instans, der har truffet afgørelsen. Hvis den modtagende instans fastholder afgørelsen, sendes klagen til Uddannelsesjura sammen med en redegørelse for sagens forløb. Herefter behandler Uddannelsesjura sagen med henblik på videreformidling til Styrelsen.

For en overordnet beskrivelse af proceduren ved retlige klager, se siden Klager.

I alle tilfælde kan klagevejledningen lyde:

Denne afgørelse er endelig og kan ikke ankes til en højere myndighed. Du kan dog klage til Styrelsen over retlige forhold, hvis du f.eks. mener, at universitetet har begåret juridiske fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvis du ønsker at klage, skal din klage være universitetet i hænde senest to uger fra modtagelsen af dette brev. En eventuel klage sendes til (den instans, der har truffet afgørelsen). Universitetet udarbejder herefter en udtalelse, som du vil få lejlighed til at kommentere på, inden klagen, udtalelsen og dine eventuelle kommentarer sendes til Styrelsen.