Regler på uddannelsesområdet

Love, bekendtgørelser, regler og strategier indgår i et hierarki. Dvs. at en regel udleder dens gyldighed af reglen over i hierarkiet. En regel må derfor aldrig være i modstrid med reglen over i hierarkiet. Eksempelvis er uddannelsesbekendtgørelsen udstedt med hjemmel i universitetsloven og må derfor ikke stride mod universitetsloven. Ligeledes må AU's regler om prøver ikke være i modstrid med eksamensbekendtgørelsen.

Herunder finder du de mest gængse love, bekendtgørelser, regler og strategier på uddannelsesområdet. En udtømmende liste finder du i universitetets regelsamling (link i højre kolonne).

Fra Styrelsen

Bekendtgørelser

Gymnasierelevante regler

På denne side kan du læse mere om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser.