Merit

Definition: Et meritmodul er et modul eller kursus, den studerende har fra en anden uddannelse, som kan erstatte obligatoriske eller valgfri kurser i den uddannelse, den pågældende er indskrevet på – altså meritoverføres.

Kompetence: Det er studienævnet, der har kompetencen til at behandle meritansøgninger.

Nedenfor kan du læse om:

Faglig vurdering ved studienævnet

Når studienævnet træffer afgørelse vedr. en meritansøgning, skal denne træffes på baggrund af en faglig vurdering. Det er muligt at lave en fast praksis om, hvordan et fag overføres til et andet, så man ikke skal gentage den faglige vurdering hver gang man får en ansøgning.

I forbindelse med behandling af meritsager, kan der ikke laves afskæringsregler (fx en maksimumsgrænse for antal ECTS, der kan meritoverføres på en uddannelse), der afskærer den faglige vurdering. Den eneste undtagelse herfra er specialet. Et speciale, der danner grundlag for en betegnelse/grad i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse/grad i en anden kandidatuddannelse. Det vil i praksis sige, at et speciale ikke kan meritoverføres, hvis det indgår i en afsluttet uddannelse.

Indgår specialet ikke i en anden afsluttet uddannelse eller søges andre fagelementer meritoverført til specialet (fx en ph.d. afhandling), kan man ikke uden videre afvise ansøgningen. Det afgørende er her, at studerende ikke må få meritoverført fagelementer svarende til en hel kandidatuddannelse. Vurderer studienævnet, at det er fagligt forsvarligt at meritoverføre fagelementer til specialet, skal man således sikre sig, at den studerende ikke har fået eller får merit for alle de resterende fag på kandidatuddannelsen.

Praktik/projektorienteret forløb

Ansøgninger om merit for praktik/projektorienterede forløb behandles i henhold til meritankenævnsbekendtgørelsen og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Det betyder, at der også her skal foretages en faglig vurdering af studienævnet, og at der er de samme muligheder for at klage til meritankenævnet og kvalifikationsnævnet som ved merit for fagelementer.

Deltagerbetaling

Studerende indskrevet ved udenlandske universiteter kan kun optages på et meritmodul på Aarhus Universitet, uden at betale deltagerbetaling, hvis de er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem universitetet og et universitet i udlandet eller er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark’s International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships. Opfylder de ikke ovenstående skal de betale deltagerbetaling.

Merit af fag fra kandidat- til masteruddannelse

Det er anført i bemærkningerne til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (BEK nr 578 af 01/06/2014), at en masteruddannelse sammensættes af fag på kandidatniveau, men at dette ikke indebærer, at masteruddannelser skal være delmængde af en kandidatuddannelse. Det anføres videre, at masteruddannelser skal adskille sig fra kandidatuddannelser ved at være tilrettelagt for ansøgere med særlige forudsætninger i form af erhvervserfaring. Derfor kan fagelementer fra en kandidatuddannelse ikke meriteres ind i en masteruddannelse, der gennemføres som et reguleret forløb.

Udformning af eksamensbeviset

Bedømmelsen

Uddannelseselementer bedømt efter 7-trins-skalaen skal meritoverføres med karakter. § 32 i eksamensbekendtgørelsen skal dog fortolkes indskrænkende. Det betyder, at der alene er et krav om overførsel med karakter, hvis de pågældende fagelementer er ens. Hvis der ikke er 1:1 mellem fagene, anføres faget som bestået. I tilfælde hvor en blok på flere fag meritoverføres til ét fag, skal fagene meritoverføres som bestået. I stedet må man skrive karaktererne i meritteksten (tekstfeltetet). Derved indgår karaktererne ikke i det endelige gennemsnit for uddannelsen.

Ved udlandsophold skal den lokale bedømmelse fremgå som et bilag til eksamensbeviset. Studerende, der tager på udlandsophold, skal derfor gøres opmærksom på, at de skal have resultatoversigt og karakterbeskrivelse med hjem fra det universitet, hvor de er på udlandsophold, som kan vedlægges eksamensbeviset.

AU har vedtaget, at fag udbudt af universitetet er opbygget af 5 ECTS, multipla af 5. Hvis AU giver merit for fag taget ved et andet universitet, der har et ECTS-omfang, der ikke er deleligt med 5, anføres dette på beviset som i eksemplet nedenfor:  

Eksempel: En studerende har taget et 15-pointsfag ved et udenlandske universitet, og faget består af to dele på hver 7,5 ECTS. Da der er tale om merit fra et andet universitet, er det i orden, at der på eksamensbeviset i tekstfeltet anføres ECTS-værdier der er udelelige med 5. I tekstfeltet anføres også en eventuel karakter. I ECTS-feltet anføres de 15 point, og i karakterfeltet bedømmelsen "bestået".

Sprog

I tilfælde hvor den studerende får meritoverført et fag fra en anden uddannelsesinstitution, er det i udgangspunktet den studerendes eget ansvar at tilvejebringe en engelsk oversættelse af fagets navn. Dette er nødvendigt for at kunne udstede en engelsk udgave af eksamensbeviset. Stamfaget er velkommen til at hjælpe den studerende med oversættelsen, der ikke behøver at være foretaget af en autoriseret translatør. Universitetet afholder dog ikke udgifter med at få en udefrakommende til at oversætte navne på meriterede fag.

Det er ikke et krav, at faget, der meriteres, skal oversættes til dansk. Hvis studienævnet har godkendt, at en studerende f.eks. kan få et fag med et spansk navn meritoverført til sin uddannelse, skrives fagets spanske navn på det danske eksamensbevis.

På den engelske udgave af beviset skal fagets navn oversættes til engelsk. Som udgangspunkt er det den studerende, der skal sørge for at fremskaffe den engelske oversættelse af fagets navn.

Klager over merit

Klager over studienævnets faglige afgørelser om merit, kan indbringes for enten Kvalifikationsnævnet eller Meritankenævnet alt efter typen af afgørelsen.

Læs mere om klager over merit og klageinstanser her.