Indskrivning

På disse sider kan du læse om:

Administrativ indskrivning

Definition: Ved administrativ indskrivning forstås indskrivning med start på et senere studietrin end 1. år på uddannelsen.

Kompetence: Det er det enkelte hovedområde, som behandler ansøgninger om administrativ indskrivning. Sagsbehandleren kan anmode studienævnet om en vurdering vedr. faglige forhold eller merit, hvis dette er påkrævet for, at sagen kan behandles.

Hvornår kan jeg indskrive en studerende administrativt på bacheloruddannelse? 

En studerende kan indskrives administrativt på en bacheloruddannelse (i stedet for at blive optaget), hvis to betingelser er opfyldt samtidig:

  1. "Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der svarer til første år af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte eller overflyttes til". Det vil typisk være en faglig vurdering, som foretages af studienævnet, idet ækvivaleringen i praksis vil ske som merit. At have bestået hvad der svarer til første år af en uddannelse, er selvsagt mest sandsynligt, hvis det er samme uddannelse, men princippet gælder også for forskellige uddannelser.
  2. "Indskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen". Hvis der ikke er ledige pladser (som på uddannelser med adgangsbegrænsning og ringe frafald, fx pga. overbooking), kan der med andre ord ikke ske administrativ indskrivning efter bacheloradgangsbekendtgørelsens § 30, stk. 2. Det gælder fx medicinstudiet.

Det er administrativ praksis, at ansøgeren også skal opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

"Universitetet" kan ifølge bacheloradgangsbekendtgørelsens § 30, stk. 3, ved usædvanlige forhold dispensere fra kravet om, at den studerende skal have bestået prøver, som svarer til første år, når det drejer sig om overflytning på samme bacheloruddannelse. Det er sagsbehandleren på det enkelte hovedområde, der vurderer, om der foreligger usædvanlige forhold.

Hvornår kan jeg indskrive en studerende administrativt på kandidatuddannelse?

Administrativ indskrivning (i stedet for optagelse) på kandidatuddannelser forekommer i to tilfælde:

1) hvis den studerende ønsker at skifte til en ny kandidatuddannelse på samme eller et andet universitet.

2) hvis den studerende ønsker at skifte til samme kandidatuddannelse på et andet universitet.

Begge muligheder forudsætter, at ansøger har bestået, hvad der svarer til den ansøgte kandidatuddannelses første år, at der er ledige studiepladser på den ansøgte uddannelse samt at ansøgeren opfylder adgangskravene til den pågældende uddannelse. Medicinstudiets dimensionering tillader således ikke overflytning.

Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelse

Definition: Studerende, der ikke har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse, kan indskrives midlertidigt på en kandidatuddannelse samtidig med at de er indskrevet på den adgangsgivende bacheloruddannelse.

Kompetence til at træffe afgørelser: Dekanen (eller den dekanen delegerer kompetencen til).

Hvornår kan jeg indskrive en studerende midlertidigt på en kandidatuddannelse?

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal man have afsluttet en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse skal fremgå af uddannelsens studieordning.

Studerende, der ikke har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse, kan søge dekanen om dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse samtidig med indskrivning på den adgangsgivende bacheloruddannelse (eller samtidig med indskrivning på supplerende fag, der er en forudsætning for at man kan få adgang til kandidatuddannelsen). Studerende kan dog først optages endeligt på kandidatuddannelsen, når bacheloruddannelsen (el. supplerende fag) er gennemført og bestået.

Forudsætningen for at blive optaget midlertidigt på en kandidatuddannelse er, at der foreligger særlige omstændigheder, og at dekanen skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag på kandidatuddannelsen. Man kan dog højst tilmelde studerende til fag og prøver i op til 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Det er ikke muligt at optage studerende midlertidigt på en kandidatuddannelse, hvis der i samme ansøgningstermin er kvalificerede, afviste ansøgere til den søgte kandidatuddannelse.

Hvis dekanen afviser en dispensationsansøgning til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse begrundet i at der ikke foreligger særlige omstændigheder, skal der af afgørelsen fremgå eksempler på hvad dekanen anser for særlige omstændigheder.

Rammeudvidelse

Visse kombinationer er uddannelser giver en rammeudvidelse - dvs. at uddannelsens normerede tid forlænges. Du kan finde en liste over uddannelseskombinationer, der giver rammeudvidelse, på siden Regler på uddannelsesområdet (se Fra Styrelsen).