Eksamensbeviser

Nedenfor kan du læse mere om:

Hvad er et eksamensbevis?

Et eksamensbevis indeholder et dansksproget bevis, et engelsksproget bevis og et diploma supplement. 

Der udstedes kun ét originalt bevis. Fakultetet opbevarer en kopi af det originale bevis.

Navn på eksamensbeviset

Beviser udskrives ved træk på STADS-data – herunder oplysninger fra CPR-registeret om navn. Navnet på et eksamensbevis er det navn, som personen bærer og ikke eventuelle kaldenavne.

Et såkaldt "adresseringsnavn" er et navn, som Indenristministeriet får dannet i CPR-registeret, hvis personens navn i CPR er for langt til brug ved maskinel udskrivning (CPR-loven § 5). Aarhus Universitet bruger i den daglige kommunikation med studerende dennes adresseringsnavn, men skriver ikke adresseringsnavnet på beviset. Her bruger vi det fulde navn. Se endvidere notat vedr. navn på eksamensbevis i højre kolonne.

Hvis studerende henvender sig til os, fordi vedkommendes fulde navn ikke står på beviset, kan der være sket en systemmæssig fejl. Kontakt venligst ujs@au.dk i sådanne tilfælde.

Der udstedes IKKE et nyt bevis, fordi man ændrer navn – beviset er originaldokumentation med baggrund i oplysninger på udstedelsestidspunktet. Et nyt bevis som følge af forkerte navneoplysninger på udstedelsestidspunktet kræver, at det kan dokumenteres, at navneoplysningerne har været forkerte i CPR-registeret. 

Se også afsnittet "Hvornår udstedes et nyt bevis?" nedenfor.

Udstedelse af eksamensbevis

Af eksamensbekendtgørelsens § 31 fremgår det, at beviset skal være afsendt til den færdiguddannede senest 2 måneder efter, at bedømmelsen af den afsluttede prøve er meddelt. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Der kan kun udstedes bevis for hele beståede uddannelsesdele (dvs. bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse). For studerende, der forlader en uddannelse uden at have færdiggjort den, er der mulighed for at udstede en eksamensudskrift, der dokumenterer de beståede dele af uddannelsen.

Karakterbeskrivelse ved udlandsophold

For studerende, der har fået merit for udenlandske uddannelseselementer, skal der som bilag til eksamensbeviset vedlægges en karakterbeskrivelse, som beskriver den karakterskala, der benyttes på det pågældende universitet. Studerende, der tager på udlandsophold, bør derfor adviseres om, at de skal have en karakterbeskrivelse med hjem fra det universitet, hvor de er på udlandsophold. Den studerende skal også sørge for en engelsk oversættelse af fagets navn, hvis den studerende ønsker en engelsk udgave af sit eksamensbevis.

Mistet eksamensbevis

Universitetet udsteder kun ét bevis pr. bestået uddannelsesdel (dvs. bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse). Studerende, der har mistet deres eksamensbevis, kan derfor kun få tilsendt en attesteret kopi af det originale bevis eller alternativt en eksamensudskrift, samt et brev som dokumenterer, at de har bestået den pågældende uddannelse. Universitetet må ikke trykke et eksamensbevis på ny (se dog undtagelserne nedenfor).

Mistet eksamensbevis som nuværende eller tidligere studerende

Hvornår udstedes et nyt bevis?

Der er flere situationer, hvor den studerende skal have udstedt et nyt eksamensbevis. I alle tilfælde gælder, at der kan ikke udstedes et nyt bevis, før det originale er returneret.

1. Den studerende klager over en bedømmelse efter eksamensbeviset er blevet udstedt. Som følge af klagen får den studerende tilbud om en omprøve eller ombedømmelse. Hvis den studerende accepterer tilbuddet, skal administrationen inddrage beviset indtil bedømmelsen foreligger og herefter udstede nyt bevis (eksamensbekendtgørelsens § 37).

2. Hvis et eksamensbevis er blevet udstedt, og det herefter opdages, at den studerende har snydt i en prøve med den sanktion at prøvens resultat annulleres, tilbagekalder universitetet eksamensbeviset. Der kan ikke udstedes et nyt bevis, før det originale er returneret og prøven er bestået.

3. Hvis der sker administrative fejl, kan der udstedes nyt bevis. Dette kan f.eks. være, hvis et meritoverført fag er indtastet forkert. Den studerende skal kunne dokumentere fejlen i form af studieudskrift eller lignende fra det universitetet, hvor faget er meriteret fra.

4. Hvis en dimittend har fået foretaget et juridisk kønsskifte, udstedes et nyt bevis efter anmodning.

OBS: Når du laver et nyt bevis, trækker STADS automatisk den studerendes nuværende navn. Husk derfor at tjekke, at navnet på det nye bevis er tilsvarende navnet, som den studerende bar på det oprindelige udstedelsestidspunkt.