Eksamenssnyd

Mistanke om eksamenssnyd

Universitetet har udarbejdet et regelsæt om disciplinære foranstaltninger over for studerende. Heraf fremgår det, at enhver ansat, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det til rektor.

Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med en prøve, skal dette i henhold til ovenstående indberettes til Uddannelsesjura i AU Uddannelse, som behandler sagerne på vegne af dekanerne, hvortil rektor har delegeret kompetencen. I pjecen "Kom sikkert gennem eksamen" findes flere informationer om, hvad der på Aarhus Universitet betragtes som eksamenssnyd. 

Nedenfor findes blandt andet en beskrivelse af hvad proceduren er for en indberetning, og hvad der skal medsendes, når indberetningen sendes til Uddannelsesjura. Som indberetter bedes du derfor læse punkt 1 og 2, der indeholder en beskrivelse af indberetters opgaver i forbindelse med en indberetning. 

Indberetning og udfyldning af skabelon

Har eksaminator og/eller censor formodning om eksamenssnyd, skal eksaminator undersøge og dokumentere sagen i fornødent omfang, inden sagen ligeledes indberettes skriftligt til Uddannelsesjura.

Opstår der hos det administrative personale, eksempelvis Eksamenstilsynet mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med afholdelsen af en tilsynsprøve, orienteres eksamensadministrationen på fakultetet og sagen indberettes efterfølgende til Uddannelsesjura.

Udfyldning af skabelon til indberetning

Indberetningen skrives med udgangspunkt i den skabelon, som er udarbejdet af Uddannelsesjura, og skal beskrive de faktiske omstændigheder i sagen, herunder formen af den mulige eksamenssnyd og omfanget af dette. I plagieringssager skal indberetter endvidere redegøre for, hvor i opgaven plagieringen findes samt hvilke kilder, der er plagieret fra. Vær opmærksom på at skabelonen skal udfyldes med dine kommentarer, der hvor teksten er markeret med rødt, således at indberetningen tilpasses den konkrete sag.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den indberetning som Uddannelsesjura modtager, vil blive sendt til orientering hos den studerende, indberetningen skal derfor være holdt i et sprog, som den studerende kan læse og forstå.

Til brug for den videre sagsbehandling skal navn og studienummer på den/de implicerede studerende oplyses i indberetningen. Hvis indberetter kun er i besiddelse af den studerendes eksamensnummer eller flownummer, kan eksamensadministrationen på fakultetet kontaktes – de vil være kunne være behjælpelig med at fremskaffe identiteten på den/de pågældende studerende.

Som bilag til indberetningen skal indberetter vedlægge dokumentation for den mulige eksamenssnyd. I plagieringssager vil dette være en kopi af den omhandlende eksamensbesvarelse i sin helhed med markering af de steder, hvor der er mistanke om plagiering, samt en kopi af de kilder, også med markeringer, hvor der angiveligt er plagieret fra. Hvis mistanken om eksamenssnyd er opstået på baggrund af en Ukund rapport, vedlægges denne også. Har indberetter ikke adgang til Urkund rapporten eller til kildematerialet, kontakt da Urkund – Central support, der kan hjælpe med at finde materialet frem (oplysninger om kontaktpersoner findes på siden om Plagieringskontrol).

Hvis indberetningen kommer fra Eksamenstilsynet, skal noteringerne fra tilsynet vedlægges som bilag.

Indberetningen sendes til ujs@au.dk.

Indberetninger, der ikke bliver tilstrækkeligt oplyst

Hvis indberetningen indgivet til Uddannelsesjura ikke indeholder eksamensbesvarelsen med markeringer eller kildemateriale med markeringer, vil indberetter blive kontaktet af Uddannelsesjura med henblik på indsendelse af det ønskede materiale. Hvis Uddannelsesjura herefter stadig ikke modtager det ønskede materiale, vil indberetningen efter procedure vedtaget af Udvalget for Uddannelse blive afvist.

Orientering af den studerende

Når indberetningen er indgivet til Uddannelsesjura, skal indberetter orientere den studerende om at sagen er indberettet, og at bedømmelsen af prøven er sat i bero, så længe sagen vurderes. Til brug for orienteringen af den studerende anvendes den skabelon, der er udarbejdet af Uddannelsesjura.

Uddannelsesjuras behandling af eksamenssnyd

Når Uddannelsesjura modtager en indberetning om eksamenssnyd, vurderes sagen, hvorefter det besluttes enten at afvise sagen eller fortsætte sagsbehandlingen. Hvis sagsbehandlingen fortsættes vil den studerende fra Uddannelsesjura modtaget et brev om skriftlig partshøring med et referat af sagens faktiske omstændigheder. Sammen med brevet vil der være en kopi af indberetningen, en kopi af eksamensbesvarelsen med angivelse af hvor i opgaven, der menes at være eksamenssnyd, samt kopi af kilderne.

Formålet med brevet er at give den studerende mulighed for at give sine kommentarer til sagen.

Den studerende kan dog til en hver tid under sagens behandling anmode om et møde i stedet for den skriftlige partshøring. Det samme kan indberetter eller Uddannelsesjura, hvis det vurderes at være nødvendigt for sagsbehandlingen. Ved et møde deltager sagsbehandleren fra Uddannelsesjura sammen med indberetter. Den studerende har ret til at have en bisidder med til mødet.

På baggrund af indberetningen og bemærkningerne modtaget fra den studerende udarbejder Uddannelsesjura en indstilling til dekanen, som træffer den endelige afgørelse i sagen.

Når Uddannelsesjura modtager en kopi af den endelig afgørelse, journaliseres denne på den oprettede sag og de relevante medarbejdere og indberetter orienteres om udfaldet af sagen.

Den studerendes rettigheder under og efter sagsbehandlingen

Studerende, der er part i en verserende sag om muligt eksamenssnyd, har i perioden, hvor sagen behandles hos Uddannelsesjura, samme rettigheder som sine medstuderende. Det betyder, at de studerende i sagsbehandlingsperioden gerne må deltage i undervisning og øvrige eksamensaktiviteter på universitetet. Vær opmærksom på, at den studerende ikke må deltage i et eventuelt mundtligt forsvar i den eksamen, hvor der er sket indberetning, da bedømmelsen er sat i bero.

De studerende har endvidere ret til blive tilmeldt og deltage i en eventuel reeksamen i det pågældende fag på trods af, at der endnu ikke foreligger en afgørelse i sagen. Da der endnu ikke foreligger et resultat for den ordinære prøve, vil det ikke være muligt for den studerende at tilmelde sig reeksamen vis selvbetjeningen. I stedet skal administrationen på studiet på anmodning fra den studerende sørge for, at den studerende tilmeldes reeksamen.

Hvis det endelige udfald af sagen bliver en afvisning af indberetningen eller en advarsel, og den studerende i den mellemliggende periode har deltaget i reeksamen, beholder den studerende det højeste resultat.

Når afgørelsen i en sag om muligt eksamenssnyd er meddelt den studerende, vil den studerende fremadrettet være studerende på samme vilkår som de øvrige studerende på universitetet. Der skal således ikke iværksættes særlige tiltag, der kan formilde omstændighederne for den studerende, ligesom der heller ikke skal være skærpet opsyn på den studerende ved kommende prøver.

Sager om eksamenssnyd er af fortrolig karakter, og universitetets medarbejdere, der er bekendt med disse sager, har tavshedspligt herom.

Mulige konsekvenser af eksamenssnyd

Hvis man som studerende begår eksamenssnyd eller medvirker til dette, vil det blive sanktioneret i henhold til universitetets disciplinære regler. De mulige sanktioner spænder fra en advarsel til permanent bortvisning fra universitetet og tildeles på baggrund af en samlet vurdering af forseelsens alvor i den konkrete sag.

Er der tale om studerende, som læser en HD eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne, vil sagen blive sanktioneret i overensstemmelse med reglerne i eksamensbekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (se siden Regler på uddannelsesområdet).

Ved bortvisning for en periode udskrives den studerende administrativt fra universitetet med virkning fra afgørelsestidspunktet frem til bortvisningsperiodens udløb. Den studerende har i henhold til universitetets disciplinæreregler ret til at genoptage sine studtieaktiviteter ved bortvisningsperiodens udløb. Den studerende vil ved bortvisningsperiodens udløb automatisk blive registeret som aktiv studerende igen og skal derfor ikke selv søge herom.