Eksamensklager

På denne side kan du læse om:

Eksamensklageproceduren

Her finder du en beskrivelse af eksamensklageproceduren: dansk/engelsk. Beskrivelsen omfatter sagsbehandlingsforløbet for såvel faglige som retlige klager samt proceduren omkring en ankesag.

Ombedømmelse/omprøve vs. reeksamen

Hvis en studerende dumper en eksamen og klager over bedømmelsen, har vedkommende ret til at fortsætte sit studieforløb under klagesagsbehandlingen – herunder ret til at gå til reeksamen. En klage kan resultere i tilbud om ombedømmelse/omprøve, og resultatet heraf kan være forskellig fra bedømmelsen af reeksamen. I tilfældet hvor der forelægger to forskellige bedømmelser, kan den studerende vælge at beholde den bedømmelse, der er mest fordelagtig.

At den studerende kan vælge at beholde den mest fordelagtige bedømmelse, gælder altså KUN hvis klagesagen trækker så længe ud, at den studerende har nået at gå til reeksamen i mellemtiden.

Udfordringen består i, at der altid vil være et rum tid mellem det tidspunkt, hvor ombedømmelsen er foretaget til det tidspunkt, hvor den studerende gøres bekendt med resultatet af ombedømmelsen. Dette skal dog ikke komme den studerende til ugunst.

Det bedste ville selvfølgelig være, hvis resultatet af en ombedømmelse/omprøve forelå INDEN start på reeksamen. For hvis resultatet af omprøven/ombedømmelsen blev, at den studerende var bestået prøven, ville vedkommende selvfølgelig ikke have adgang til reeksamen og derfor ikke have mulighed for at vælge mellem bedømmelserne.

Klagevejledning

Eksamensklagegruppen har udarbejdet et sæt af standardbreve, der kan bruges i forbindelse med afgørelser af eksamensklagesager på VTU's område. Klagevejledninger er skrevet ind i disse breve.  Du kan finde standardbrevene her.

Forslag til klagevejledning

Denne afgørelse er endelig. Du kan dog klage over afgørelsen til Styrelsen, hvis du mener, at afgørelsen ikke er truffet i overensstemmelse med gældende ret, jf. bekendtgørelse xx (indsæt hjemmel).

Hvis du ønsker at klage, skal din klage være universitetet i hænde senest to uger fra modtagelsen af dette brev. Du skal sende din klage til xx (den instans, der træffer afgørelsen i første instans). Universitetet udarbejder herefter en udtalelse, som du vil få lejlighed til at kommentere, inden klagen, udtalelsen og dine eventuelle kommentarer sendes til Styrelsen.