Genoptagelse

Hvordan behandles en anmodning om genoptagelse

Hvis en ansøger har fået afslag på ansøgningen, kan det ske, at ansøgeren efterfølgende beder om at få sin sag genoptaget.

Der er ingen lovbestemt ret til genoptagelse i uddannelsesreglerne, men efter dansk retspraksis kan en ansøger på ulovbestemt grundlag anmode en offentlig myndighed om at genoptage sagsbehandlingen i en afgjort sag, hvis der foreligger nye væsentlige oplysninger i sagen, som kan antages at ville kunne føre til en ændret afgørelse.

Ved en anmodning om genoptagelse skal det derfor vurderes, om de af ansøgeren indsendte oplysninger er nye eller af så væsentlig karakter, at der er en vis sandsynlighed form at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget ved den oprindelige stillingtagen til sagen.

Folketingets Ombudsmand har i FOB 2013-7 udtalt følgende om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler: 

Ved siden af lovbestemte regler om genoptagelse må det antages, at der gælder en ulovbestemt pligt for myndigheder til at genoptage behandlingen af en sag, hvis der i forbindelse med en genoptagelsesanmodning fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stillingstagen til sagen. Pligten til at genoptage en sag på ulovbestemt grundlag kan endvidere komme på tale, hvis der fremkommer nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft, eller hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl i forhold til myndighedens oprindelige afgørelse.