Lægeerklæring

I forbindelse med ansøgning om dispensation fra fastsatte regler, vil de studerende ofte blive bedt om at medsende en lægeerklæring som dokumentation for usædvanlige forhold.  

Det vil herefter, være op til universitetet at vurdere, hvilken betydning erklæringen skal tillægges i den konkrete sag.

Krav til lægeerklæring

En lægeerklæring er en skriftlig udtalelse om en persons sundhedstilstand, som er udarbejdet af en læge til brug i et retsforhold. I henhold til BEK nr. 980 af 18. august 2011 om afgivelse af erklæringer m.v. (se relevante regelgrundlag i højremenuen) kan en lægeerklæring udstedes på papir, elektronisk eller via andet læsbart medie og skal indeholde følgende:

  • Patientens navn, personnummer og adresse.
  • Lægens navn, autorisationsID, virksomhedsadresse og uddannelse.
  • Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.
  • Oplysning om patienten sædvanligvis benytter den læge, der har udfærdiget erklæringen.
  • Endeligt skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget tilsvarende.

Betydning af lægeerklæring

Det er vigtigt, at man som sagsbehandler forholder sig til den medsendte lægeerklæring, og at dette sker i overensstemmelse med generel praksis på området.

Ombudsmanden har i en udtalelse fra 2002 udtalt (se relevante regelgrundlag i højremenuen), at vi som myndighed har pligt til at inddrage en eventuel lægeerklæring i vores vurdering af sagen, men at dette ikke er ensbetydende med, at sagen skal afgøres i overensstemmelse hermed.

Hvis der er tvivl om holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det således med til sagens oplysning, at denne tvivl søges afklaret, så det ved en sædvanlig bevismæssig vurdering kan afgøres, om den pågældende oplysning kan lægges til grund for afgørelsen.  

 

Relevante regelgrundlag

Se Regler på uddannelsesområdet, herunder særligt:

  • Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v. (se Bekendtgørelser, Øvrige bekendtgørelser)
  • Ombudsmandsudtalelse om lægeerklæring (se Fra Ombudsmanden og domstole)
  • Dom vedrørende lægeerklæring (se Fra Ombudsmanden og domstole)